Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana uprava družbe Sava Re, d.d., v zvezi z izvedbo

37. skupščine delničarjev Save Re, d.d., Ljubljana, ki bo v ponedeljek, 16. 11. 2020, ob 13. uri v dvorani Janus v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana,

objavlja naslednje sporočilo:

Zaradi zmanjšanja tveganja v povezavi s covidom-19 na eni strani in zagotovitve možnosti fizične izvedbe same skupščine na drugi strani bi z organiziranim zbiranjem pooblastil želeli spodbuditi naše delničarje, da na skupščini glasujejo predvsem po pooblaščencih. Zato bodo delničarji predvidoma od 22. 10. 2020 dalje skupaj s pismom delničarjem na svoj naslov prejeli:

  • Individualizirano prijavo s pooblastilom z možnostjo izbire med vnaprej predvidenima pooblaščencema, z navodili za glasovanje – če bi se odločili za prijavo in oddajo pooblastila z organiziranim zbiranjem pooblastil;

  • Obrazec Save Re za pooblastilo – če bi se skupščine želeli udeležiti po pooblaščencu, ki ga bodo določili sami;

  • Obrazec Save Re za prijavo – če bi se skupščine kljub zaostrenim razmeram želeli udeležiti osebno.

Delničarje, ki se nameravajo skupščine udeležiti po pooblaščencu, vljudno prosimo, da izpolnijo in nam pošljejo le eno od obeh pooblastil.

Izpolnjeno in podpisano prijavo s pooblastilom je treba vrniti na naslov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana do vključno četrtka, 12. 11. 2020, v priloženi predplačani ovojnici.

Pripeta dokumenta:

Pismo delničarjem

Pooblastilo

 

Objava sklica 37. skupščine delničarjev

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 37. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v ponedeljek, 16. 11. 2020, ob 13. uri v konferenčni dvorani Janus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogom sklepa z obrazložitvijo, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure, ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Besedilo sklica skupščine je objavljeno tudi na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si).

Sklic 37. skupščine delničarjev Save Re, d.d., je bil v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v sredo, 14. 10. 2020.

Sklic 37. skupščine delničarjev

Obrazložitve k točkam dnevnega reda 37. skupščine delničarjev

Prijavnica – obrazec

Pooblastilo za udeležbo in zastopanje – obrazec

*********************************************

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., Ljubljana, objavlja sklepe 36. skupščine, ki je potekala 16. 6. 2020, z začetkom ob 14. uri, v dvorani Janus Austria Trend Hotela, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini je bila napovedana izpodbojna tožba delničarja FACIG, d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana.

Sprejeti sklepi skupščine

Sprejeti sklepi so v pripetem dokumentu:

Sklepi 36. skupščine delničarjev

 

Ukrep Agencije za zavarovalni nadzor glede izplačila dividend

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo:

Agencija za zavarovalni nadzor je konec marca 2020 vsem (po)zavarovalnicam in pokojninskim družbam poslala dopis, v katerem je izrazila pričakovanja o začasnem zadržanju izplačila dividend do najmanj 1. oktobra 2020. Sava Re je priporočilu sledila. Uprava in nadzorni svet sta ob objavi sklica 36. skupščine le-tej predlagala, da sprejme sklep, da bilančni dobiček za leto 2019 ostane nerazporejen.

Sava Re obvešča javnost, da je 20. maja 2020 prejela ukrep Agencije za zavarovalni nadzor glede izplačila dividend, s katerim Agencija od delničarjev (po)zavarovalnic in pokojninskih družb pričakuje zadržanje izplačila dividend najmanj do 1. oktobra 2020.

Dokument Ukrep Agencije za zavarovalni nadzor glede izplačila dividend je pripet.

Ukrep AZN glede izplačila dividend  

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana uprava družbe Sava Re, d.d., v zvezi z izvedbo

36. skupščine delničarjev Save Re, d.d., Ljubljana, ki bo v torek, 16. 6. 2020, ob 14. uri v dvorani Andromeda v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana,

objavlja naslednje sporočilo:

Zaradi zmanjšanja tveganja v povezavi s covidom-19 želimo v Savi Re z organiziranim zbiranjem pooblastil omogočiti svojim delničarjem, da na skupščini glasujejo po pooblaščencih. Zato bodo delničarji predvidoma od 18. 5. 2020 dalje skupaj s pismom delničarjem na svoj naslov prejeli:

  • obrazec Save Re za prijavo – če bi se skupščine želeli udeležiti osebno;
  • obrazec Save Re za pooblastilo – če bi se skupščine želeli udeležiti po pooblaščencu, ki ga bodo določili sami;
  • individualizirano prijavo s pooblastilom z možnostjo izbire med vnaprej predvidenima pooblaščencema, z navodili za glasovanje, če bi se odločili za prijavo in oddajo pooblastila z organiziranim zbiranjem pooblastil.

Delničarje, ki se nameravajo skupščine udeležiti po pooblaščencu, vljudno prosimo, da izpolnijo in nam pošljejo le eno od obeh pooblastil.

Izpolnjeno in podpisano prijavo s pooblastilom je treba vrniti na naslov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana do vključno petka, 12. 6. 2020, v priloženi predplačani ovojnici.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 15. 5. 2020, in sicer za najmanj petletno obdobje.

Uprava Save Re, d.d.

Nasprotni predlog sklepa 36. skupščine delničarjev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe Sava Re, d.d., v zvezi s

36. skupščino delničarjev Save Re, d. d., Ljubljana,

ki bo v torek, 16. 6. 2020, ob 14. uri v dvorani Andromeda v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana,

obvešča delničarje, da je 24. 4. 2020 prejela nasprotni predlog delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), Hrenova 13, 1000 Ljubljana, k predlogu pod št. 3.1. pod 3. točko dnevnega reda: Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2019.

Celotno besedilo nasprotnega predloga VZMD je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si) in na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si).

Nasprotni predlog VZMD 

Objava sklica 36. skupščine delničarjev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 36. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v torek, 16. 6. 2020, ob 14. uri v konferenčni dvorani Andromeda v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Revidiranim letnim poročilom Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2019 s poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju, letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Besedilo sklica skupščine je objavljeno tudi na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si).

Sklic 36. skupščine delničarjev Save Re, d.d., je bil v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v petek, 17. 4. 2020.

Sklic 36. skupščine delničarjev 

Obrazložitve k točkam dnevnega reda 36. skupščine delničarjev

Revidirano letno poročilo za leto 2019 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta

Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta

Predstavitev politike prejemkov

Prijavnica – obrazec

Pooblastilo za udeležbo in zastopanje – obrazec

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., Ljubljana objavlja sklepe 35. skupščine, ki je potekala 21. 5. 2019, z začetkom ob 13. uri, v dvorani Horus v hotelu Austria Trend hotel, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Sprejeti sklepi skupščine

Sprejeti sklepi so v pripetem dokumentu.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Sklepi 35. skupščine delničarjev Save Re, d.d.

Objava sklica 35. skupščine delničarjev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 35. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v torek, 21. 5. 2019, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Revidiranim letnim poročilom skupine Sava Re in Save Re, d.d., za leto 2018 s poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju, letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2018 z mnenjem nadzornega sveta ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Besedilo sklica skupščine je objavljeno tudi na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si).

Sklic 35. skupščine delničarjev Save Re, d.d., je bil v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v ponedeljek, 8. 4. 2019.

Sklic 35. skupščine delničarjev

Obrazložitve k točkam dnevnega reda 35. skupščine delničarjev

Revidirano letno poročilo za leto 2018 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta

Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2018

Prijavnica – obrazec

Pooblastilo za udeležbo in zastopanje – obrazec

Mnenje NS na letno porocilo SNR

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., Ljubljana objavlja sklepe 34. skupščine, ki je potekala 29. 5. 2018, z začetkom ob 13. uri, v dvorani Horus v hotelu Austria Trend hotel, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Sprejeti sklepi skupščine

Sprejeti sklepi so v pripetem dokumentu.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Sklepi 34. skupščine delničarjev Save Re, d.d.

Objava sklica 34. skupščine delničarjev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 34. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v torek, 29. 5. 2018, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Revidiranim letnim poročilom skupine Sava Re in Save Re, d.d., za leto 2017 s poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju, letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2017 z mnenjem nadzornega sveta ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Besedilo sklica skupščine je objavljeno tudi na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si).

Sklic 34. skupščine delničarjev Save Re, d.d., je bil v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v četrtek, 12. 4. 2018.

Sklic 34. skupščine delničarjev

Obrazložitve k točkam dnevnega reda

Revidirano letno poročilo za leto 2017 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta

Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2017

Prijavnica – obrazec

Pooblastilo za udeležbo in zastopanje – obrazec

Mnenje nadzornega sveta k Letnemu poročilu službe notranje revizije za leto 2017

Obvestilo o sklepih 33. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., Ljubljana objavlja sklepe 33. skupščine, ki je potekala 19. 5. 2017, z začetkom ob 13. uri, v dvorani Horus v hotelu Austria Trend hotel, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Sprejeti sklepi skupščine

Sprejeti sklepi so v pripetem dokumentu.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Sklepi 33. skupščine delničarjev Save Re, d.d.

Objava sklica 33. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 33. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v petek, 19. 5. 2017, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom skupine Sava Re in Save Re, d.d., za leto 2016 s poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju, letnim poročilom o notranjem revidiranju 2016 z mnenjem nadzornega sveta ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Besedilo sklica skupščine je objavljeno tudi na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si).

Sklic 33. skupščine delničarjev Save Re, d.d., je bil v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v petek, 14. 4. 2017.

Sklic 33. skupščine delničarjev

Obrazložitve k točkam dnevnega reda

Letno poročilo 2016 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta

Letno poročilo o notranjem revidiranju 2016 z mnenjem nadzornega sveta

Prijavnica – obrazec

Pooblastilo za udeležbo in zastopanje – obrazec

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., Ljubljana objavlja sklepe 32. skupščine, ki je potekala 7. 3. 2017, z začetkom ob 13. uri, v dvorani Horus v hotelu Austria Trend hotel, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Sprejeti sklepi skupščine

Sprejeti sklepi so v pripetem dokumentu.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Sklepi 32. skupščine delničarjev Save Re, d.d.

Nasprotni predlog sklepa 32. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe v zvezi

32. skupščino delničarjev Save Re, d. d., Ljubljana,

ki bo v torek, 7. 3. 2017, ob 13. uri v dvorani Horus v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana,

obvešča delničarje, da je 9. 2. 2017 prejela nasprotni predlog delničarja ADRIS GRUPA, d. d., Vladimira Nazora 1, Rovinj, Republika Hrvaška k predlogu pod točko 2 (sklep 2.1) dnevnega reda 32. skupščine Save Re, d.d.

Nasprotni predlog delničarja

Nasprotni predlog Adris Grupe je v pripetem dokumentu.

Celotno besedilo nasprotnega predloga Adris Grupe je na vpogled delničarjem družbe tudi v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si) in na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si).

Povzetek nasprotnega predloga Adris Grupe je bil v skladu z ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v sredo, 15. 2. 2017.

Nasprotni predlog delničarja

32. skupščina delničarjev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 32. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v torek, 7. 3. 2017, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Besedilo sklica skupščine je objavljeno tudi na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si).

Sklic 32. skupščine delničarjev Save Re, d.d., je bil v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v četrtek, 2. 2. 2017.

Obrazložitve k točkam dnevnega reda 32. skupščine

Sklic 32. skupščine delničarjev

Prijava udeležbe-obrazec

Pooblastilo za zastopanje na skupščini-obrazec

31. skupščina delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 31. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v torek, 30. 8. 2016, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d., za leto 2015, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju, Letnim poročilom o notranjem revidiranju 2015 z mnenjem nadzornega sveta in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si). 

Besedilo sklica skupščine je objavljeno tudi na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si).

Sklic 31. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d., je bil v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v petek, 29. 7. 2016.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 29. 7. 2016 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Sklic 31. skupščine delničarjev

Obrazložitve k točkam dnevnega reda

Letno poročilo 2015 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta

Letno poročilo o notranjem revidiranju 2015 z mnenjem nadzornega sveta

Prijavnica – obrazec

Pooblastilo za udeležbo in zastopanje – obrazec

Poročilo nadzornega sveta o postopku pregleda posla nakupa nepremičnine Baragova 5, Ljubljana (»ACH«)

 

31. skupščina delničarjev – dopolnitev dnevnega reda - SKUPŠČINA JE BILA 23.5.2016 PREKLICANA

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Pozavarovalnica Sava, d.d., v zvezi s sklicem 31. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d., ki bo potekala v torek, 24. 5. 2016, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana, obvešča delničarje, da je 28. 4. 2016 prejela pisno zahtevo delničarja Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju : SDH, d.d.) za dopolnitev dnevnega reda skupščine

SDH, d.d., je zahtevo za dopolnitev dnevnega reda podal v svojem imenu in v imenu in za račun Republike Slovenije kot delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d.

Na podlagi pravočasno prispele zahteve navedenih delničarjev sklicatelj v skladu s četrtim odstavkom 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja zahtevo za dopolnitev dnevnega reda in čistopis dnevnega reda 31. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d.

Čistopis dnevnega reda 31. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d., bo v petek, 6. 5. 2016, objavljen tudi v časopisu Delo, na spletni stran AJPES (http://www.ajpes.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Zahteva delničarjev za dopolnitev dnevnega reda

Dopolnitev dnevnega reda in čistopis dnevnega reda 31. skupščine


31. skupščina delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 31. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v torek, 24. 5. 2016, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d., za leto 2015, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), na spletni strani AJPES (http://www.ajpes.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Sklic 31. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d., je bil v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v četrtek, 21. 4. 2016.

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 21. 4. 2016 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Sklic 31. skupščine delničarjev

Obrazložitve k točkam dnevnega reda

Letno poročilo 2015 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta

Letno poročilo o notranjem revidiranju 2015 z mnenjem nadzornega sveta

Prijavnica – obrazec

Pooblastilo za udeležbo in zastopanje – obrazec

 

 

30. skupščina delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 30. redno sejo skupščine delničarjev družbe, 

ki bo v četrtek, 28. 5. 2015, ob 13. uri v dvorani Ravnikar v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana. 

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d., za leto 2014, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), na spletni strani AJPES (http://www.ajpes.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si). 

Sklic 30. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d., je bil v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v ponedeljek, 20. 4. 2015. 

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 20. 4. 2015 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Sklic 30. skupščine delničarjev

Obrazložitve k točkam dnevnega reda

Letno poročilo 2014 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta

Letno poročilo o notranjem revidiranju 2014 z mnenjem nadzornega sveta

Prijavnica – obrazec

Pooblastilo za udeležbo in zastopanje – obrazec

29. skupščina delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 28. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v torek, 1. 7. 2014, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d., za leto 2013, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), na spletni strani AJPES (http://www.ajpes.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Sklic 29. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d., je bil v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v petek, 30. 5. 2014.

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 30. 5. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Sklic 29. skupščine delničarjev

Obrazložitve k točkam dnevnega reda

Letno poročilo 2013 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta

Letno poročilo o notranjem revidiranju 2013 z mnenjem nadzornega sveta

Prijavnica – obrazec

Pooblastilo za udeležbo in zastopanje – obrazec

Sklepi 28. skupščine delničarjev

Sklepi 28. skupščine delničarjev

28. skupščina delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 28. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v sredo, 23. 4. 2014, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in poročilom uprave o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure, ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), na spletni strani AJPES (http://www.ajpes.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Sklic 28. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d., je bil v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen tudi v časopisu Delo v petek, 21. 3. 2014.

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 21. 3. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Sklic 28. skupščine delničarjev

Obrazložitve k točkam dnevnega reda

Poročilo uprave o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice

Prijavnica – obrazec

Pooblastilo za udeležbo in zastopanje – obrazec

Sklepi 27. skupščine delničarjev

Sklepi 27. skupščine delničarjev

Sklepi 26. skupščine delničarjev

Sklepi 26. skupščine delničarjev

27. skupščina delničarjev

Objava sklica 27. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 27. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v petek, 12. 7. 2013, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d. za leto 2012, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure, ter v elektronski obliki na uradni spletni strani družbe www.sava-re.si in v elektronskem sistemu obveščanja SEOnet (www.ljse.si).

Sklic 27. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d. je v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v ponedeljek, 10. 6. 2013.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 10. 6. 2013 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe

Sklic 27. skupščine delničarjev

Obrazložitve k točkam dnevnega reda

Letno poročilo 2012 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta

Letno poročilo o notranjem revidiranju 2012 z mnenjem nadzornega sveta

Prijavnica – obrazec

Pooblastilo za udeležbo in zastopanje – obrazec

 

 

Nasprotni predlogi sklepov 26. skupščine delničarjev

Nasprotni predlog delničarja

Izjava delničarja o nevložitvi napovedane izpodbojne tožbe

26. seja skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 26. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v petek, 11.1.2013, ob 13. uri v dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Nerevidiranim poročilom o poslovanju Skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d. za obdobje januar ̶ september 2012 in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe in na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. v informacijskem sistemu SEOnet. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 in izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

Sklic 26. seje skupščine Pozavarovalnice Sava, d.d., je v skladu s Statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v četrtek, 29.11.2012.

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 29. novembra 2012 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Sklic 26. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava

Utemeljitev sklica 26. skupščine

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava 1-9 2012

Pravice delničarjev

Prijavnica_obrazec

Pooblastilo za udeležbo in zastopanje_obrazec

Sklepi 25. skupščine delničarjev

Sklepi 25. skupščine

25. seja skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 25. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v ponedeljek, 28.5. 2012, ob 13. uri v dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom Skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d. za leto 2011, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe in na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. v informacijskem sistemu SEOnet. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 in izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

Sklic 25. seje skupščine Pozavarovalnice Sava, d.d., je v skladu s Statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v četrtek, 26. 4. 2012.

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 26. aprila 2012 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Sklic 25. skupščine delničarjev

Utemeljitve k točkam dnevnega reda

Revidirano letno poročilo Skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava 2011

Letno poročilo o notranjem revidiranju 2011

Mnenje nadzornega sveta k LP o notranjem revidiranju 2011

Prijavnica - obrazec

Pooblastilo - obrazec

Sklepi 24. skupščine delničarjev

 

24. seja skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 24. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v sredo, 29. 6. 2011, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta z obrazložitvami, čistopisom Statuta, Letnim poročilom Skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d. za leto 2010, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure, ter v elektronski obliki na uradni spletni strani družbe www.sava-re.si in v elektronskem sistemu obveščanja SEOnet (www.ljse.si).

Sklic 24. seje skupščine Pozavarovalnice Sava, d.d., je v skladu s Statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v petek, 27. 5. 2011.

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 27. maja 2011 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Sklic 24. skupščine delničarjev

Utemeljitve k točkam dnevnega reda

Letno poročilo 2010 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta

Letno poročilo o notranjem revidiranju 2010 z mnenjem nadzornega sveta

Predlog čistopisa statuta družbe

Prijavnica_obrazec

Pooblastilo za udeležbo in zastopanje_obrazec

Sklepi 23. skupščine delničarjev

Nasprotni predlogi sklepov 23. skupščine delničarjev

 

Objava sklica 23. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 23. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v sredo, 30. 6. 2010, ob 10. uri, v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stolpnice TR3, Trg republike 3, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta z obrazložitvami, čistopisom Statuta, Letnim poročilom Pozavarovalnice Sava, d.d. in Skupine Sava Re za leto 2009, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure, ter v elektronski obliki na uradni spletni strani družbe www.sava-re.si in v elektronskem sistemu obveščanja SEOnet (www.ljse.si).

Sklic 23. seje skupščine Pozavarovalnice Sava, d.d., je v skladu s Statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v petek, 28. 5. 2010.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 28. maja 2010 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe

Pooblastilo za udeležbo in zastopanje – obrazec

Prijavnica – obrazec

Poslovnik o delu skupščine

Predlog čistopisa statuta družbe

Letno poročilo o notranjem revidiranju 2009 z mnenjem nadzornega sveta

Letno poročilo 2009 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta

Utemeljitve k točkam dnevnega reda

Sklic 23. skupščine

Sklepi 22. skupščine delničarjev

Sklepi 22. skupščine

Nasprotni predlogi sklepov 22. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja nasprotne predloge sklepov skupščine z dne 29. 5. 2009.

Na podlagi določil 298. In 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06, s spremembami, ZGD-1) uprava družbe Pozavarovalnica Sava, d. d. obvešča zainteresirano javnost, da je prejela nasprotni predlog sklepa k 4. točki dnevnega reda 22. seje skupščine delničarjev družbe ("Volitve članov nadzornega sveta"), ki so ga skupaj podali Slovenska odškodninska družba, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana, Nova kreditna banka Maribor, d. d. , Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska 119, Ljubljana v imenu in za račun skladov, ki jih upravlja (ZVPSJU, SODPZ, KVPS, PPS in KSPPS), ki so skupaj imetniki 38,44 % osnovnega kapitala družbe.

Vsebina nasprotnega predloga je podana v pripetem dokumentu.

Besedilo nasprotnega predloga je od 8. 6. 2009 do dneva zasedanja skupščine na voljo v tajništvu družbe vsak delovni dan med 9. in 12. uro, na uradni spletni strani družbe www.sava-re.si in v elektronskem sistemu obveščanja SEOnet (www.ljse.si).

Nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda 22. seje delničarjev družbe bo objavljen v časopisu Delo v ponedeljek, 8. 6. 2009.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 8. junija 2009 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe

Nasprotni predlog sklepa

Objava sklica 22. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 22. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v petek, 3. 7. 2009, ob 13. uri, v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stolpnice TR3, Trg republike 3, 1000 Ljubljana.

Poročilo nadzornega sveta skupščini, revidirano letno poročilo Pozavarovalnice Sava, d. d. in skupine Sava Re za leto 2008, predlogi sklepov z utemeljitvijo oziroma gradiva za skupščino so od dneva sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine na voljo v tajništvu družbe vsak delovni dan med 9. in 12. uro ter od objave sklica skupščine na uradni spletni strani družbe www.sava-re.si in v elektronskem sistemu obveščanja SEOnet (www.ljse.si).

Sklic 22. seje skupščine Pozavarovalnice Sava, d.d., je v skladu s Statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v petek, 29. 5. 2009.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 29. maja 2009 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava in nadzorni svet družbe

Utemeljitev k točkam dnevnega reda 22. skupščine

Sklic 22. skupščine delničarjev

Prijavnica in pooblastilo za sodelovanje na skupščini

Predlog čistopisa statuta - julij 2009

Poslovnik o delu skupščine - julij 2009

Letno poročilo o notranjem revidiranju 2008 z mnenjem nadzornega sveta

Letno poročilo 2008 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta

Skupščina delničarjev, četrtek 10. julij 2008

Datum: četrtek, 10.7.2008, ob 11.00 uri.

Kraj: Poslovna stolpnica TR3. Trg republike 3, 1000 Ljubljana (konferenčna dvorana v pritličju poslovne stolpnice TR3).

Pogoji sodelovanja:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je v pisni obliki dostopen na sedežu družbe, v elektronski obliki pa na uradni spletni strani družbe www.sava-re.si.

Pravico do udeležbe na skupščini z uresničevanjem glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe in so vpisani v centralnem registru KDD, na zadnji dan prijave na skupščini.

Registracija udeležencev skupščine se bo vršila pol ure pred začetkom seje skupščine, kjer bodo udeleženci s podpisom potrdili svojo prisotnost ter prevzeli gradivo za glasovanje.

Uresničevanje glasovalne pravice

Vsaka delnica daje delničarju en glas.

Dnevni red in predlagani sklepi skupščine

Obrazec za prijavo na skupščini

Sklepi skupščine

Skupščina delničarjev, ponedeljek, 14.4.2008

Datum: ponedeljek, 14.4.2008, ob 11.00 uri.

Kraj: sedež družbe v Ljubljani, Dunajska 56 (v veliki sejni sobi v 9. nadstropju - vhod Dunajska 58).

Pogoji sodelovanja:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pooblastilo mora biti družbi predloženo v pisni obliki in mora vsebovati ime in priimek oz. firmo in naslov oz. sedež pooblastitelja ter ime in priimek oz. firmo in naslov oz. sedež pooblaščenca.

Pravico do udeležbe na skupščini z uresničevanjem glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe in so vpisani v centralnem registru KDD, na zadnji dan, ko je dopustna prijava udeležbe na skupščini.

Način glasovanja

Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en glas.

Sklic skupščine

Skupščina delničarjev, sreda, 8.8.2007

Datum: sreda, 8.8.2007, ob 11.00 uri.

Kraj: sedež družbe v Ljubljani, Dunajska 56 (v veliki sejni sobi v 9. nadstropju - vhod Dunajska 58).

Pogoji sodelovanja:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pooblastilo mora biti družbi predloženo v pisni obliki in mora vsebovati ime in priimek oz. firmo in naslov oz. sedež pooblastitelja ter ime in priimek oz. firmo in naslov oz. sedež pooblaščenca.

Pravico do udeležbe na skupščini z uresničevanjem glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe in so vpisani v centralnem registru KDD, na zadnji dan, ko je dopustna prijava udeležbe na skupščini.

Način glasovanja

Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en glas.

Sklic skupščine

 

Dividende Pogosta vprašanja

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}