Deset največjih delničarjev Save Re na dan 31. 12. 2020

Delničar Število delnic Delež v osnovnem kapitalu
SDH, d.d. 3.043.883 17,7 %
Intercapital securities Ltd., skrbniški račun 2.487.252 14,4 %
Republika Slovenija 2.392.436 13,9 %
Sava Re, d.d., lastne delnice* 1.721.966 10,0 %
Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) 1.071.429 6,2 %
Raiffeisen Bank Austria, d.d., skrbniški račun 804.299 4,7 %
Modra zavarovalnica, d.d. 714.285 4,1 %
Hrvatska poštanska banka, skrbniški račun  363.055 2,1 %
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev 320.346 1,9 %
East Capital, East Capital Balkans 238.109 1,4 %
Skupaj 13.157.060 76,4 %

* Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.

Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD, d.d.

Na dan 31. 12. 2020 je bilo v lastniški sestavi delničarjev Save Re 66,1 % domačih vlagateljev in 33,9 % tujih vlagateljev.

Lastniška sestava delničarjev Save Re na dan 31. 12. 2020

Vrsta vlagatelja Delež domačih vlagateljev Delež tujih vlagateljev
Zavarovalnice in pokojninske družbe 18,2 % 0,0 %
Druge finančne institucije 17,9 % 14,5 %
Država 13,9 % 0,0 %
Fizične osebe 10,3 % 0,2 %
Investicijske družbe in vzajemni skladi 3,1 % 2,0 %
Druge gospodarske družbe 2,6 % 1,1 %
Banke 0,1 % 16,0 %
Skupaj 66,1 % 33,9 %

* Med drugimi finančnimi institucijami ima Slovenski državni holding 17,7-odstotni delež.

Novice

2. 8. 2021

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 23. 7.

Preberite več

20. 7. 2021

Izvolitev predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta Save Re

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Dne 20. 7.

Preberite več

22. 6. 2021

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}