Deset največjih delničarjev Save Re na dan 31. 12. 2020

Delničar Število delnic Delež v osnovnem kapitalu
SDH, d.d. 3.043.883 17,7 %
Intercapital securities Ltd., skrbniški račun 2.487.252 14,4 %
Republika Slovenija 2.392.436 13,9 %
Sava Re, d.d., lastne delnice* 1.721.966 10,0 %
Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) 1.071.429 6,2 %
Raiffeisen Bank Austria, d.d., skrbniški račun 804.299 4,7 %
Modra zavarovalnica, d.d. 714.285 4,1 %
Hrvatska poštanska banka, skrbniški račun  363.055 2,1 %
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev 320.346 1,9 %
East Capital, East Capital Balkans 238.109 1,4 %
Skupaj 13.157.060 76,4 %

* Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.

Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD, d.d.

Na dan 31. 12. 2020 je bilo v lastniški sestavi delničarjev Save Re 66,1 % domačih vlagateljev in 33,9 % tujih vlagateljev.

Lastniška sestava delničarjev Save Re na dan 31. 12. 2020

Vrsta vlagatelja Delež domačih vlagateljev Delež tujih vlagateljev
Zavarovalnice in pokojninske družbe 18,2 % 0,0 %
Druge finančne institucije 17,9 % 14,5 %
Država 13,9 % 0,0 %
Fizične osebe 10,3 % 0,2 %
Investicijske družbe in vzajemni skladi 3,1 % 2,0 %
Druge gospodarske družbe 2,6 % 1,1 %
Banke 0,1 % 16,0 %
Skupaj 66,1 % 33,9 %

* Med drugimi finančnimi institucijami ima Slovenski državni holding 17,7-odstotni delež.

Novice

10. 5. 2021

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na 37. skupščini

Skladno s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb Sava Re, d.d., sporoča, da je 3. 5. 2021 prejela najavo organiziranega zbiranja...

Preberite več

5. 5. 2021

Nasprotni predlog sklepa 37. skupščine delničarjev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe Sava Re, d.d., v zvezi s 37.

Preberite več

23. 4. 2021

Objava popravka sklica 37. skupščine delničarjev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana uprava družbe Sava Re, d.d., v zvezi s skupščino delničarjev Save Re, d.d., Ljubljana, ki bo v ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}