Deset največjih delničarjev Save Re na dan 31. 3. 2022

Delničar Število delnic Delež v osnovnem kapitalu Delež v glasovalnih pravicah
SDH, d.d. 3.043.883 17,7 % 19,6 %
Intercapital securities Ltd., skrbniški račun 2.564.231 14,9 % 16,5 %
Republika Slovenija 2.392.436 13,9 % 15,4 %
Sava Re, d.d., lastne delnice* 1.721.966 10,0 % -
Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) 1.071.429 6,2 % 6,9 %
Raiffeisen Bank Austria, d.d., skrbniški račun 801.668 4,7 % 5,2 %
Modra zavarovalnica, d.d. 714.285 4,1 % 4,6 %
Hrvatska poštanska banka, skrbniški račun  379.665 2,2 % 2,4 %
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev 320.346 1,9 % 2,1 %
Kapitalska družba d.d. - SODPZ 238.109 1,4 % 1,5 %
Skupaj 13.248.018 76,9 % 74,4 %

* Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.

Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD, d.d.

Na dan 31. 3. 2022 je bilo v lastniški sestavi delničarjev Save Re 66,4 % domačih vlagateljev in 33,6 % tujih vlagateljev.

Lastniška sestava delničarjev Save Re na dan 31. 3. 2022

Vrsta vlagatelja Delež domačih vlagateljev Delež tujih vlagateljev
Zavarovalnice in pokojninske družbe 18,3 % 0,0 %
Druge finančne institucije* 18,0 % 15,7 %
Država 13,9 % 0,0 %
Fizične osebe 10,7 % 0,2 %
Investicijske družbe in vzajemni skladi 2,7 % 0,1 %
Druge gospodarske družbe 2,9 % 1,0 %
Banke 0,0 % 16,6 %
Skupaj 66,4 % 33,6 %

* Med drugimi finančnimi institucijami ima Slovenski državni holding 17,7-odstotni delež.

Novice

23. 6. 2022

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., Ljubljana, objavlja sklepe 38. skupščine, ki je potekala 23.

Preberite več

3. 6. 2022

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:...

Preberite več

1. 6. 2022

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}