Deset največjih delničarjev Save Re na dan 30. 9. 2023

Delničar Število delnic Delež v osnovnem kapitalu Delež v glasovalnih pravicah
Intercapital securities Ltd., skrbniški račun 3.291.264 19,1 % 21,2 %
SDH, d.d. 3.043.883 17,7 % 19,6 %
Republika Slovenija 2.392.436 13,9 % 15,4 %
Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) 1.071.429 6,2 % 6,9 %
Modra zavarovalnica, d.d. 714.285 4,1 % 4,6 %
OTP banka d.d. - skrbniški račun 386.792 2,2 % 2,5 %
Hrvatska poštanska banka, skrbniški račun  380.190 2,2 % 2,5 %
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev 320.346 1,9 % 2,1 %
Kapitalska družba d.d. - SODPZ 238.109 1,4 % 1,5 %
Modri zajamčeni podsklad 168.150 1,0 % 1,1 %
Skupaj 12.006.884 69,7 % 77,5 %
Sava Re, d.d., lastne delnice* 1.721.966 10,0 % -

* Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.

Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD, d.o.o.

Na dan 30. 9. 2023 je bilo v lastniški sestavi delničarjev Save Re 66,2 % domačih vlagateljev in 33,8 % tujih vlagateljev.

Lastniška sestava delničarjev Save Re na dan 30. 9. 2023

Vrsta vlagatelja Delež domačih vlagateljev Delež tujih vlagateljev
Zavarovalnice in pokojninske družbe 18,0 % 0,0 %
Druge finančne institucije* 18,0 % 19,6 %
Država 13,9 % 0,0 %
Fizične osebe 11,4 % 0,2 %
Investicijske družbe in vzajemni skladi 2,3 % 0,0 %
Druge gospodarske družbe 2,6 % 1,1 %
Banke 0,0 % 13,0 %
Skupaj 66,2 % 33,8 %

* Med drugimi finančnimi institucijami ima Slovenski državni holding 17,7-odstotni delež.

Novice

17. 11. 2023

Finančni koledar za leto 2024

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d. d., Ljubljana, objavlja to obvestilo: Sava Re, d.d.

Preberite več

17. 11. 2023

Politika upravljanja Save Re, d.d.

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...

Preberite več

17. 11. 2023

Rezultati januar–september 2023: Zavarovalna skupina Sava dosegla visoko rast obsega poslovanja in ustvarila več kot 45 mio € poslovnega izida pred obdavčitvijo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}