Deset največjih delničarjev Save Re na dan 30. 6. 2021

Delničar Število delnic Delež v osnovnem kapitalu
SDH, d.d. 3.043.883 17,7 %
Intercapital securities Ltd., skrbniški račun 2.468.572 14,3 %
Republika Slovenija 2.392.436 13,9 %
Sava Re, d.d., lastne delnice* 1.721.966 10,0 %
Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) 1.071.429 6,2 %
Raiffeisen Bank Austria, d.d., skrbniški račun 802.206 4,7 %
Modra zavarovalnica, d.d. 714.285 4,1 %
Hrvatska poštanska banka, skrbniški račun  372.505 2,2 %
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev 320.346 1,9 %
Kapitalska družba d.d. - SODPZ 238.109 1,4 %
Skupaj 13.145.737 76,3 %

* Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.

Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD, d.d.

Na dan 30. 6. 2021 je bilo v lastniški sestavi delničarjev Save Re 66,5 % domačih vlagateljev in 33,5 % tujih vlagateljev.

Lastniška sestava delničarjev Save Re na dan 30. 6. 2021

Vrsta vlagatelja Delež domačih vlagateljev Delež tujih vlagateljev
Zavarovalnice in pokojninske družbe 18,3 % 0,0 %
Druge finančne institucije* 18,0 % 15,1 %
Država 13,9 % 0,0 %
Fizične osebe 10,4 % 0,1 %
Investicijske družbe in vzajemni skladi 3,0 % 0,2 %
Druge gospodarske družbe 2,9 % 1,0 %
Banke 0,1 % 17,0 %
Skupaj 66,5 % 33,5 %

* Med drugimi finančnimi institucijami ima Slovenski državni holding 17,7-odstotni delež.

Novice

18. 10. 2021

Razpis za storitve revidiranja skupinskih računovodskih izkazov in ločenih računovodskih izkazov družb v Zavarovalni skupini Sava za poslovna leta 2022–2024

Zavarovalna skupina Sava in Sava Re, d.d., sta začeli postopek izbire zunanjega revizorja za storitve revidiranja skupinskih računovodskih izkazov in ločenih...

Preberite več

14. 10. 2021

AM Best potrdila bonitetno oceno Save Re »A«; napoved stabilna

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana (Sava Re ali družba)...

Preberite več

7. 10. 2021

Nadzorni svet za predsednika uprave znova imenoval Marka Jazbeca

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Nadzorni svet Save Re je na...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}