Deset največjih delničarjev Save Re na dan 30. 6. 2020

Delničar Število delnic Delež v osnovnem kapitalu
SDH, d.d. 3.043.883 17,7 %
Intercapital securities Ltd., skrbniški račun 2.465.345 14,3 %
Republika Slovenija 2.392.436 13,9 %
Sava Re, d.d., lastne delnice* 1.721.966 10,0 %
Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) 1.071.429 6,2 %
Raiffeisen Bank Austria, d.d., skrbniški račun 796.540 4,6 %
Modra zavarovalnica, d.d. 714.285 4,1 %
Hrvatska poštanska banka, skrbniški račun  358.500 2,1 %
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev 320.346 1,9 %
East Capital, East Capital Balkans 259.137 1,5 %
Skupaj 13.143.867 76,3 %

* Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.

Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD, d.d.

Na dan 30. 6. 2020 je bilo v lastniški sestavi delničarjev Save Re 66,4 % domačih vlagateljev in 33,6 % tujih vlagateljev.

Lastniška sestava delničarjev Save Re na dan 30. 6. 2020

Vrsta vlagatelja Delež domačih vlagateljev Delež tujih vlagateljev
Zavarovalnice in pokojninske družbe 18,2 % 0,0 %
Druge finančne institucije 17,9 % 14,5 %
Država 13,9 % 0,0 %
Fizične osebe 10,0 % 0,1 %
Investicijske družbe in vzajemni skladi 3,9 % 2,5 %
Druge gospodarske družbe 2,3 % 1,1 %
Banke 0,1 % 15,4 %
Skupaj 66,4 % 33,6 %

* Med drugimi finančnimi institucijami ima Slovenski državni holding 17,7-odstotni delež.

Novice

20. 11. 2020

Rezultati za obdobje januar–september 2020: Zavarovalna skupina Sava ustvarila 489,5 milijona evrov poslovnih prihodkov in 47,6 milijona evrov čistega dobička

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo: ...

Preberite več

20. 11. 2020

Finančni koledar za leto 2021

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d. d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d.

Preberite več

6. 11. 2020

Preklic sklica 37. skupščine delničarjev zaradi novih okoliščin in povečanih tveganj, povezanih s posledicami pandemije

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}