Deset največjih delničarjev Save Re na dan 31. 12. 2022

Delničar Število delnic Delež v osnovnem kapitalu Delež v glasovalnih pravicah
SDH, d.d. 3.043.883 17,7 % 19,6 %
Intercapital securities Ltd., skrbniški račun 2.538.773 14,7 % 16,4 %
Republika Slovenija 2.392.436 13,9 % 15,4 %
Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) 1.071.429 6,2 % 6,9 %
Raiffeisen Bank Austria, d.d., skrbniški račun 795.206 4,6 % 5,1 %
Modra zavarovalnica, d.d. 714.285 4,1 % 4,6 %
Hrvatska poštanska banka, skrbniški račun  380.190 2,2 % 2,5 %
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev 320.346 1,9 % 2,1 %
Kapitalska družba d.d. - SODPZ 238.109 1,4 % 1,5 %

OTP banka d.d. - skrbniški račun

204.364 1,2 % 1,3 %
Skupaj 11.699.021 67,9 % 75,5 %
Sava Re, d.d., lastne delnice* 1.721.966 10,0 % -

* Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.

Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD, d.o.o.

Na dan 31. 12. 2022 je bilo v lastniški sestavi delničarjev Save Re 66,6 % domačih vlagateljev in 33,4 % tujih vlagateljev.

Lastniška sestava delničarjev Save Re na dan 31. 12. 2022

Vrsta vlagatelja Delež domačih vlagateljev Delež tujih vlagateljev
Zavarovalnice in pokojninske družbe 18,2 % 0,0 %
Druge finančne institucije* 18,0 % 15,6 %
Država 13,9 % 0,0 %
Fizične osebe 11,1 % 0,2 %
Investicijske družbe in vzajemni skladi 2,5 % 0,0 %
Druge gospodarske družbe 2,9 % 1,0 %
Banke 0,0 % 16,6 %
Skupaj 66,6 % 33,4 %

* Med drugimi finančnimi institucijami ima Slovenski državni holding 17,7-odstotni delež.

Novice

8. 6. 2023

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...

Preberite več

5. 6. 2023

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., objavlja sklepe 39. skupščine, ki je potekala v ponedeljek, 5.

Preberite več

31. 5. 2023

Rezultati januar–marec 2023: Zavarovalna skupina Sava dosegla visoko rast obsega poslovanja in ustvarila več kot 20 mio € čistega dobička

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}