Deset največjih delničarjev Save Re na dan 31. 3. 2024

Delničar Število delnic Delež v osnovnem kapitalu Delež v glasovalnih pravicah
InterCapital Securities, Ltd. – skrbniški račun 3.294.652 19,1 % 21,3 %
SDH, d.d. 3.043.883 17,7 % 19,6 %
Republika Slovenija 2.392.436 13,9 % 15,4 %
Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) 1.071.429 6,2 % 6,9 %
Modra zavarovalnica, d.d. 714.285 4,2 % 4,6 %
OTP banka, d.d. – skrbniški račun 436.921 2,5 % 2,8 %
Hrvatska poštanska banka – skrbniški račun  390.090 2,3 % 2,5 %
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev 320.346 1,9 % 2,1 %
Kapitalska družba, d.d. – SODPZ 238.109 1,4 % 1,5 %
Modri zajamčeni podsklad 168.150 1,0 % 1,1 %
Skupaj 12.070.301 70,1 % 77,9 %
Sava Re, d.d., lastne delnice* 1.721.966 10,0 % -

* Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.

Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD, d.o.o.

Na dan 31. 3. 2024 je bilo med delničarji Save Re 66,2 % domačih vlagateljev in 33,8 % tujih vlagateljev.

Lastniška sestava delničarjev Save Re na dan 31. 3. 2024

Vrsta vlagatelja Delež domačih vlagateljev Delež tujih vlagateljev
Zavarovalnice in pokojninske družbe 17,9 % 0,0 %
Druge finančne institucije* 18,0 % 19,6 %
Država 13,9 % 0,0 %
Fizične osebe 11,5 % 0,1 %
Investicijske družbe in vzajemni skladi 2,3 % 0,0 %
Druge gospodarske družbe 2,7 % 1,0 %
Banke 0,0 % 13,1 %
Skupaj 66,2 % 33,8 %

* Med drugimi finančnimi institucijami ima Slovenski državni holding 17,7-odstotni delež.

Novice

10. 4. 2024

Objava sklica 40. skupščine delničarjev

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 40. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v...

Preberite več

5. 4. 2024

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z zahtevami slovenske in evropske zavarovalne zakonodaje...

Preberite več

5. 4. 2024

Letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: Nadzorni...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}