Deset največjih delničarjev Save Re na dan 31. 3. 2020

Delničar Število delnic Delež v osnovnem kapitalu
SDH, d.d. 3.043.883 17,7 %
Zagrebačka banka, d.d., skrbniški račun 2.440.602 14,2 %
Republika Slovenija 2.392.436 13,9 %
Sava Re, d.d., lastne delnice* 1.721.966 10,0 %
Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) 1.071.429 6,2 %
Raiffeisen Bank Austria, d.d., skrbniški račun 793.110 4,6 %
Modra zavarovalnica, d.d. 714.285 4,1 %
Hrvatska poštanska banka, skrbniški račun  356.010 2,1 %
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev 320.346 1,9 %
East Capital, East Capital Balkans 259.137 1,5 %
Skupaj 13.113.204 76,2 %

* Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.

Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD, d.d.

Na dan 31. 3. 2020 je bilo v lastniški sestavi delničarjev Save Re 66,4 % domačih vlagateljev in 33,6 % tujih vlagateljev.

Lastniška sestava delničarjev Save Re na dan 31. 3. 2020

Vrsta vlagatelja Delež domačih vlagateljev Delež tujih vlagateljev
Zavarovalnice in pokojninske družbe 18,2 % 0,0 %
Druge finančne institucije* 17,9 % 0,3 %
Država 13,9 % 0,0 %
Fizične osebe 9,7 % 0,1 %
Investicijske družbe in vzajemni skladi 4,1 % 2,6 %
Banke** 0,2 % 29,6 %
Druge gospodarske družbe 2,3 % 1,1 %
Skupaj 66,4 % 33,6 %

* Med drugimi finančnimi institucijami ima Slovenski državni holding 17,7-odstotni delež.

** Delnice na skrbniških računih so razporejene v bančno dejavnost.

Novice

1. 7. 2020

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 30. 6.

Preberite več

19. 6. 2020

Peter Skvarča novi član uprave Save Re

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja naslednje...

Preberite več

18. 6. 2020

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 18. 6.

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}