Vprašanja delničarjev, zastavljena na 37. skupščini (25. 5. 2021)

Vprašanja in odgovori na 37. skupščini 25.5.2021

Kaj zame kot delničarja pomeni odprava registrskih računov pri KDD in kaj je treba v zvezi s tem storiti?

Informacija o postopkih v zvezi z odpravo registrskih računov pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, je dostopna na spletni strani KDD.

Kje dobim informacijo, koliko delnic POSR imam?

Podatke o stanju delnic na vašem računu vodi Klirinško depotna družba (KDD) v Ljubljani. Pri njih lahko naročite letni izpis ali izpis na določen dan, več informacij dobite na njihovi spletni strani.

Kje lahko kupim ali prodam delnice POSR?

Delnice POSR lahko kupite ali prodate tako, da pri banki ali borznoposredniški hiši, ki je član Ljubljanske borze, skladno z njihovimi pogoji odprete trgovalni račun in oddate naročilo za nakup ali prodajo delnic POSR.

Kaj storim, če so se mi spremenili osebni podatki?

Če so se vam spremenili osebni podatki, je to treba javiti KDD. Spremembo bančnega računa pa morate javiti banki ali borznoposredniški hiši, kjer imate odprt trgovalni račun.

Kaj storim, če sem delnice POSR podedoval?

Ob dedovanju morate zahtevo za prenos delnic pri KDD vložiti sami. Več informacij je dostopnih na spletni strani KDD.

Kdaj je bila delnica POSR prvič uvrščena v trgovanje na Ljubljanski borzi?

Delnica Save Re z oznako POSR je bila prvič uvrščena v borzno kotacijo v letu 2008 po izvedbi prve javne ponudbe delnic. Delničarji so delnice pridobili 9. 6. 2008. Cena za delnico je bila 28 EUR. Druga javna ponudba delnic je bila leta 2013. Delničarji so delnice pridobili 17. 7. 2013. Cena za delnico je bila 7 EUR. Delnica POSR je bila leta 2012 premeščena v prvo kotacijo Ljubljanske borze.

Kdaj poteka skupščina delničarjev in kako se je lahko udeležim?

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., in Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe praviloma enkrat letno skliče skupščino delničarjev. Sklic skupščine objavi družba v informacijskem sistemu Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana SEOnet, na spletni strani AJPES-a in na uradni spletni strani družbe www.sava-re.si, v tiskani obliki pa tudi v enem od statutarno določenih dnevnih časopisov − v Delu, Dnevniku ali Uradnem listu Republike Slovenije – vsaj 30 dni pred zasedanjem. Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki delnic POSR, na kateri uresničujejo svoje glasovalne pravice, osebno ali po pooblaščencu.

Delničar se lahko udeleži skupščine in na njej uresničuje svojo glasovalno pravico pod pogojem, da najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine prijavi svojo udeležbo na skupščini upravi družbe in da je konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine kot imetnik delnic vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev. Pogoji udeležbe ali uresničevanja glasovalnih pravic se natančneje določijo v sklicu skupščine.

Glasovalna pravica delničarjev se uresničuje glede na njihov delež v osnovnem kapitalu družbe. Vsaka kosovna delnica z glasovalno pravico ima en glas. Glasovalna pravica se lahko uresničuje tudi po pooblaščencu, na podlagi pisnega pooblastila in tudi po finančni organizaciji ali združenju delničarjev. Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.

Kdaj lahko pričakujem izplačilo dividend?

Datum in višina izplačila dividende sta določena s sklepom skupščine. Ta določi tudi presečni datum upravičenosti delničarjev do dividende, ki so na ta dan vpisani kot lastniki delnic v delniški knjigi, ne glede na to, koliko časa so bili oziroma so lastniki delnic POSR. Višina dividende za posamezno obdobje je dostopna tu.

Kam se lahko obrnem, če mi dividende niso bile izplačane?

Dividende vam izplača banka oziroma borznoposredniška hiša, kjer imate odprt trgovalni račun, in na njih se lahko tudi obrnete, če vam dividende niso bile izplačane.

Ali so dividende obdavčene in ali se izplačilo dividend upošteva v dohodninski napovedi?

Dividende, izplačane domačim fizičnim osebam, so obdavčene po 27,5-odstotni davčni stopnji. Ob izplačilu dividend se davek odvede in nakaže davčni upravi. Domače fizične osebe prejmejo neto dividendo v višini 75 % skupnega zneska bruto dividend. Izplačilo dividend in odvedeni davek se ne upoštevata v dohodninski napovedi domačih fizičnih oseb, ker se šteje, da je odvedeni davek dokončni davek.

Če dividende izplača plačnik davka (podjetje v Sloveniji), mora plačnik davka izračunati, odtegniti in plačati odtegljaj kot dohodnino po 27,5-odstotni davčni stopnji. Dividende se ne vključujejo v letno dohodninsko napoved. Prejemnik dividend v tem primeru nima nobenih obveznosti. Več informacij je dostopnih na spletni strani FURS-a.

 

Priimek, ime{{priimek}}, {{ime}}
E-naslov{{enaslov}}
Telefon{{telefon}}
Sporočilo{{sporocilo}}

Hvala za vaše sporočilo

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}