Organi upravljanja družbe

Upravljanje družbe

Organi upravljanja opravljajo svoje naloge skladno z zakonodajno ureditvijo, notranjimi pravili družbe in splošnimi usmeritvami, ki jih določajo politika upravljanja družbe, druge politike družbe in drugi notranji akti. Sava Re do svojih deležnikov odgovorno uveljavlja svoje pravice in izpolnjuje obveznosti, določene v javno objavljeni Politiki upravljanja družbe.

Organi družbe so:

 

Kodeks upravljanja javnih delniških družb

Sava Re kot javna delniška družba za referenčni kodeks upravljanja upošteva Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb (kodeks), ki sta ga 27. 10. 2016 sprejela Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije ter je javnosti dostopen v slovenskem in angleškem jeziku na spletnih straneh Ljubljanske borze. Cilj kodeksa je oblikovanje preglednega in kakovostnega korporativnega upravljanja družb v Sloveniji.

Sava Re objavlja obdobne izjave o spoštovanju kodeksa v letnem poročilu in na svojih spletnih straneh.

 

Uprava in nadzorni svet družbe Sava Re, d.d., podajata izjavo o spoštovanju načel Kodeksa upravljanja javnih delniških družb za obdobje od 8. 4. 2022 do dneva objave v letu 2023.

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb je podana v pripetem dokumentu in je tudi sestavni del revidiranega letnega poročila Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za poslovno leto 2022.

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo:

Uprava in nadzorni svet družbe Sava Re, d.d., podajata izjavo o spoštovanju načel Kodeksa upravljanja javnih delniških družb za obdobje od 8. 4. 2021 do dneva objave v letu 2022.

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb je podana v pripetem dokumentu in je tudi sestavni del revidiranega letnega poročila Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za poslovno leto 2021.

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo:

Uprava in nadzorni svet družbe Sava Re, d.d., podajata izjavo o spoštovanju načel Kodeksa upravljanja javnih delniških družb za obdobje od 26. 3. 2020 do dneva objave v letu 2021.

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb je podana v pripetem dokumentu in je sicer tudi sestavni del revidiranega letnega poročila Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za poslovno leto 2020.

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo:

Uprava in nadzorni svet družbe Sava Re, d.d., podajata izjavo o spoštovanju načel Kodeksa upravljanja javnih delniških družb za obdobje od 28. 3. 2019 do dneva objave v letu 2020.

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb je podana v pripetem dokumentu in je sicer tudi sestavni del revidiranega letnega poročila Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za poslovno leto 2019.

Izjava o skladnosti s kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo: 

Uprava in nadzorni svet družbe Sava Re, d.d., podajata izjavo o spoštovanju načel Kodeksa upravljanja javnih delniških družb za obdobje od 28. 3. 2018 do 28. 3. 2019.

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb je podana v pripetem dokumentu in je sicer tudi sestavni del revidiranega letnega poročila skupine Sava Re in Save Re, d.d., za poslovno leto 2018. 

Izjava o skladnosti s kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Statut Save Re

Statut Save Re med drugim določa:

  • osnovni kapital družbe in njegovo povečanje oz. zmanjšanje,
  • pravice imetnikov delnic družbe,
  • sestavo in delovanje organov družbe (uprave, nadzornega sveta in skupščine delničarjev),
  • obveščanje delničarjev.

Statut Save Re

Skupščina delničarjev

Skupščina delničarjev je kot najvišji organ družbe sklicana najmanj enkrat letno in najpozneje do konca avgusta. Družba določi datum objave sklica in datum zasedanja skupščine s finančnim koledarjem objav.

Glasovalna pravica delničarjev se uresničuje glede na njihov delež v osnovnem kapitalu družbe. Vsaka kosovna delnica z glasovalno pravico ima en glas. Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.

Poslovnik o delu skupščine Save Re

 

Nadzorni svet

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe v celotnem poslovnem letu v skladu s sprejeto poslovno strategijo in finančnim načrtom družbe.

Sestava nadzornega sveta je določena s statutom. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni.

 

Člani nadzornega sveta so upravičeni do plačila za opravljanje svoje funkcije, do sejnine in povračila stroškov. Višino navedenih prejemkov s sklepom določi skupščina. Plačilo ne sme biti neposredno odvisno od uspešnosti poslovanja družbe, kot je razvidna iz izkazov družbe. Vse informacije v zvezi s prejemki so razkrite v letnem poročilu.

Poslovnik o delu nadzornega sveta Save Re

Komisije nadzornega sveta

Nadzorni svet lahko oblikuje eno ali več komisij, ki obravnavajo vnaprej določena področja in opravljajo druge strokovne naloge, tako pa strokovno podpirajo delo nadzornega sveta. Ne glede na imenovanje komisije je odločanje v izključni pristojnosti kolegijske odgovornosti nadzornega sveta.

V družbi so oblikovane naslednje komisije nadzornega sveta:

  • revizijska komisija,
  • komisija za tveganja,
  • komisija za imenovanja in prejemke ter
  • komisija za oceno sposobnosti in primernosti.

Sestava in delovanje nadzornega sveta ter njegovih komisij sta predstavljena v letnem poročilu družbe, v poročilu nadzornega sveta.

 

Uprava družbe

Družbo vodi, predstavlja in zastopa uprava, ki ima najmanj dva in največ pet članov, od katerih je en predsednik uprave, preostali pa so njeni člani. Predsednika in člane uprave imenuje nadzorni svet za pet let z možnostjo neomejenega vnovičnega imenovanja. Nobeden od članov uprave ni pooblaščen za samostojno zastopanje v celotnem obsegu poslov iz dejavnosti družbe.

Natančno število članov uprave in področja, ki so v pristojnosti posameznega člana uprave, na predlog predsednika uprave določi nadzorni svet z aktom o upravi. Operativno delovanje uprave določa Poslovnik o delu uprave.

Prejemki članov uprave so sestavljeni iz nespremenljivega in spremenljivega dela. Spremenljivi del ne sme biti določen tako, da bi bila z njim nagrajena tista ravnanja uprave, ki družbo nenadzorovano izpostavljajo tveganjem. Plačila, povračila in druge ugodnosti članov uprave so določeni v pogodbah o zaposlitvi, sklenjenih med družbo in posameznim članom uprave. Metodologijo o določitvi spremenljivega dela plače uprave sprejme nadzorni svet, ki članom uprave tudi določi nagrado. Vsa plačila, povračila in druge ugodnosti, ki so izplačani članom uprave, so predstavljeni v računovodskem poročilu letnega poročila.

Upravljanje tveganj

Sistem upravljanja tveganj je eden ključnih gradnikov sistema upravljanja. Uprava Save Re zagotavlja učinkovit sistem upravljanja tveganj, katerega temelj je ustrezna organizacijska sestava.

Ključne funkcije v sistemu upravljanja tveganj

V Savi Re so v organizacijsko sestavo in procese odločanja vgrajene funkcija upravljanja tveganj, funkcija notranje revizije, aktuarska funkcija in funkcija spremljanja skladnosti poslovanja, ki jih veljavna zakonodaja opredeljuje kot ključne funkcije v sistemu upravljanja. Vgrajene pa so zaradi okrepitve treh obrambnih linij v sistemu upravljanja tveganj družbe. Ključne funkcije se opravljajo neodvisno druga od druge, pa tudi od drugih organizacijskih enot družbe.

Korporativne vrednote in etični kodeks ravnanja

Uprava in nadzorni svet ter vsi zaposleni v Savi Re v skladu z etičnim kodeksom družbe delujejo z upoštevanjem korporativnih vrednot, visokih etičnih standardov in interesov vseh skupin deležnikov.

Uprava in nadzorni svet morata razvijati in spodbujati visoke etične in strokovne standarde. Z izvajanjem ustreznih standardov strokovnega in odgovornega ravnanja na ravni družbe se lahko zmanjšajo tveganja, ki jim je ta izpostavljena.

Politika in poročilo o prejemkih

Prejemki članov organov vodenja in nadzora

Skupščina delničarjev Save Re je na svojem 40. zasedanju, ki je potekalo 27. 5. 2024, potrdila Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2023 ter Politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d.

Politika prejemkov, 4. 4. 2024

Poročilo o prejemkih 2023

Skupščina delničarjev Save Re je na svojem 39. zasedanju, ki je potekalo 5. 6. 2023, potrdila Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2022, medtem ko posvetovalni sklep o odobritvi Politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., ni bil sprejet. Politika prejemkov Save Re je sicer skladna z zakonodajo in veljavna, vendar v nekaterih delih nekoliko odstopa od priporočil delničarja SDH, ki so bila objavljena 4. 5. 2023. Družba bo odstopanja od priporočil SDH proučila in na naslednji redni skupščini delničarjev Save Re v glasovanje predložila spremenjeno politiko prejemkov.

Politika prejemkov, 5. 4. 2023

Poročilo o prejemkih 2022

Skupščina delničarjev Save Re je na svojem 38. zasedanju, ki je potekalo 23. 6. 2022, potrdila Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2021, medtem ko posvetovalni sklep o odobritvi Politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., ni bil sprejet. Politika prejemkov Save Re je sicer skladna z zakonodajo in veljavna, vendar v nekaterih delih nekoliko odstopa od priporočil delničarja SDH, ki so bila objavljena 16. 3. 2022. Družba bo odstopanja od priporočil SDH proučila in jih odpravila do naslednje redne skupščine delničarjev Save Re.

Politika prejemkov, 18. 5. 2022

Poročilo o prejemkih 2021

 

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}