Delnica POSR

Tečajnica

Tečajnica POSR

LJSE: POSR

--,--


- --,-- % --. --- ----

Podatki o delnici

Število delnic

17.219.662


Trgovalna koda
POSR

ISIN koda
SI0021110513


Borza
Ljubljanska borza

Bloombergova koda
POSR SV Equity

Gibanje tečaja delnic

 
Datum Enotni tečaj Spr. v % Promet v 000 € Promet v lotih

Ključni kazalniki

  31. 12. 2018 31. 12. 2019 31. 12. 2020 31. 12. 2021
Osnovni kapital (€) 71.856.376 71.856.376 71.856.376 71.856.376
Število delnic 17.219.662 17.219.662 17.219.662 17.219.662
Število lastnih delnic 1.721.966 1.721.966 1.721.966 1.721.966
Oznaka delnice POSR POSR POSR POSR
Število delničarjev 4.073 4.110 4.248 4.274
Tržni tečaj na zadnji dan v obdobju (€) 15,30 18,00 18,50 27,90
Tržna kapitalizacija (€) 237.114.749 278.958.528 286.707.376 432.385.718
Konsolidirani čisti dobiček na delnico (€) 2,76 3,22 3,63 4,91
Konsolidirana knjigovodska vrednost delnice (€) 21,95 24,83 29,70 32,53
Cena delnice / knjigovodsko vrednost delnice 0,70 0,72 0,62 0,86
Tržna kapitalizacija / konsolidirano premijo 0,43 0,47 0,42 0,59
Dividenda na delnico za leto (€) 0,95 - 0,85 -

Dividenda

Sava Re sledi svoji dividendni politiki. Dividende izplačujemo praviloma enkrat letno skladno s sklepom skupščine delničarjev. Izplačamo jih delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na presečni dan za izplačilo dividende, potrjene na skupščini delničarjev.

2014 1,82 0,55 30
2015 2,02 0,80 37
2016 2,08 0,80 38
2017 2,00 0,80 40
2018 2,76 0,95 34
2019 3,22 0,00 0,00
2020 3,63 0,85 23

Konsolidirani čisti dobiček na delnico

Izplačana dividenda na delnico (izplačilo v naslednjem letu)

Delež dividende v dobičku skupine

Sklep skupščine Obdobje Bruto dividenda na delnico (€) Datum začetka izplačila
37. skupščina
2020 0,85 10. 6. 2021
36. skupščina 2019 - -
35. skupščina 2018 0,95 14. 6. 2019
34. skupščina 2017 0,80 14. 6. 2018
33. skupščina 2016 0,80 20. 6. 2017
31. skupščina 2015 0,80 29. 9. 2016
30. skupščina 2014 0,55 14. 7. 2015
29. skupščina 2013 0,26 25. 8. 2014

Dividendna politika

Sava Re si je postavila za cilj, da bo v obdobju 2020–2022 dividendo povečevala v povprečju za 10 % letno ter tako vsako leto izplačala med 35 % in 45 % čistega poslovnega izida Zavarovalne skupine Sava. Pri vsakokratnem predlogu dividende bo družba upoštevala:

  • ocenjene višine presežka primernih lastnih virov sredstev nad zahtevanim solventnostnim kapitalom v okviru ureditve Solventnost II
  • lastno oceno tveganj in solventnosti skupine
  • kapitalske modele bonitetnih hiš Standard & Poor’s in AM Best
  • potrjene letne in strateške načrte skupine in družbe
  • nove razvojne projekte, ki bi vključili dodaten kapital
  • druge pomembne okoliščine, ki vplivajo na finančno stanje družbe

Lastne delnice

Pregled poslov po programu nakupa lastnih delnic (skladno s 4. odstavkom 4. člena uredbe EU št. 2273/2003)

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je 28. skupščina delničarjev 23. 4. 2014 pooblastila upravo Pozavarovalnice Sava, d.d., za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo skupščine velja za pridobitev največ 1.721.966 delnic družbe, kar je 10 % njenega osnovnega kapitala in vključuje tudi lastne delnice, ki jih je družba že imela v lasti na dan izdaje tega pooblastila. Pooblastilo skupščine je veljalo do 23. 4. 2017. V skladu s tem pooblastilom je družba lahko pridobivala lastne delnice na organiziranem trgu finančnih instrumentov ali zunaj njega.

V skladu s pooblastilom skupščine je družba začela pridobivati lastne delnice v juliju 2014.

Sprva jih je pridobivala zgolj na organiziranem trgu finančnih instrumentov, vse od objave programa, tj. 18. 11. 2014, pa tudi zunaj njega, za kar ji je bilo sicer dano tudi skupščinsko pooblastilo.

Program odkupa lastnih delnic

Program odkupa lastnih delnic je bil 18. 11. 2014 objavljen v elektronski obliki tudi na uradni spletni strani Ljubljanske borze v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si).

Program odkupa lastnih delnic je dostopen delničarjem družbe tudi v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od 9. do 15. ure.

Število vseh delnic: 17.219.662     |     Stanje: 22. 4. 2016

Sklepi 28. skupščine delničarjev

Datum Število pridobljenih delnic Delež osnovnega kapitala (%) Cena delnice
(€)
Skupna vrednost posla (€)
22.4.2016 845.599 4,9107 15,00 12.683.985,00
7.4.2016 12.921 0,0750 14,0700 181.889,37
6.4.2016 12.789 0,0743 14,1000 180.415,06
5.4.2016 12.635 0,0734 14,3000 180.770,84
1.4.2016 11.852 0,0688 14,5000 172.060,63
31.3.2016 10.408 0,0604 14,4600 150.694,93
30.3.2016 10.253 0,0595 14,4000 147.838,43
30.3.2016 150  0,0009  14,3500  2.152,50 
29.3.2016 909  0,0053  14,3200  13.207,79 
29.3.2016 8.080  0,0469 14,3000  115.544,00 
29.3.2016 1.255 0,0073 14,3100  17.959,05 
24.3.2016 1.528 0,0089 14,3000 21.861,33
23.3.2016 350  0,0020 14,1000 4.937,47
22.3.2016 10.308  0,0599 14,0000 144.384,16
21.3.2016 10.121  0,0588 14,0100 141.866,11
17.3.2016 10.052  0,0584 14,0100  140.898,93
16.3.2016 0,0000 13,9000 13,91
15.3.2016 9.823  0,0570  14,0000 137.590,75 
23.2.2016 484 0,0028 12,0200 5.820,59
22.2.2016 458  0,0027  12,1000  5.544,57
17.2.2016 484  0,0028  12,0000  5.815,55
15.2.2016 416  0,0024 11,9200  4.965,17 
12.2.2016 468  0,0027  12,1000  5.665,63
11.2.2016 427  0,0025  12,3200 5.263,27
9.2.2016 144  0,0008  12,2100  1.761,64
9.2.2016 403  0,0023  12,5000 5.037,50
5.2.2016 634  0,0037  12,5000  7.935,30
2.2.2016 665  0,0039  12,5300  8.343,29 
29.1.2016 20  0,0001  12,5000 250,13
26.1.2016 855  0,0050  12,5000 10.692,84 
21.1.2016 160  0,0009  12,0000  1.922,50
20.1.2016 524  0,0030  12,0500  6.328,70 
20.1.2016 400  0,0023  12,1000  4.840,00
18.1.2016 951  0,0055 12,0150  11.441,12
15.1.2016 428  0,0025  12,1100  5.188,87
15.1.2016 525  0,0030  12,2700  6.441,75
14.1.2016 125  0,0007  12,1600  1.525,68 
14.1.2016 275  0,0016  12,1000  3.327,50 
14.1.2016 528  0,0031  12,3600  6.526,08 
12.1.2016 400  0,0023  12,3000  4.925,16 
12.1.2016 439 0,0025  12,3050  5.401,90 
11.1.2016 400  0,0023  12,5300  5.017,00 
11.1.2016 206  0,0012  12,5000  2.575,00 
11.1.2016 192  0,0011  12,5500  2.409,60 
8.1.2016 100  0,0006  12,5300  1.254,63 
7.1.2016 300  0,0017 12,5700  3.775,91 
30.12.2015 300 0,0017 12,6400 3.796,31
30.12.2015 379 0,0022 12,7000 4.813,30
29.12.2015 485 0,0028 12,8500 6.236,38
29.12.2015 159 0,0009 12,8000 2.035,20
23.12.2015 370 0,0021 12,7800 4.734,74
21.12.2015 543 0,0032 13,1300 7.138,85
18.12.2015 300 0,0017 13,3000 3.992,00
17.12.2015 264 0,0016 13,2350 3.494,04
17.12.2015 200 0,0012 13,3000 2.663,08
16.12.2015 470 0,0028 13,2000 6.207,10
14.12.2015 58 0,0004 13,1600 763,66
11.12.2015 462 0,0027 13,7150 6.344,57
7.12.2015 421 0,0025 13,7000 5.775,19
3.12.2015 195 0,0011 13,8000 2.692,35
30.11.2015 188 0,0011 13,6300 2.563,72
26.11.2015 338 0,0020 13,8100 4.673,84
24.11.2015 323 0,0019 13,6000 4.389,52
18.2.2015 184 0,0010 16,2100 2.984,13
16.2.2015 300 0,0017 16,3000 4.892,45
9.2.2015 46 0,0003 15,7000 728,02
9.2.2015 229 0,0014 16,0000 3.664,00
5.2.2015 188 0,0010 16,0100 3.008,37
4.2.2015 82 0,0005 15,2600 1.250,69
3.2.2015 328 0,0019 16,3100 5.349,37
3.2.2015 40 0,0003 15,7050 628,20
28.1.2015 32 0,0002 16,0100 519,60
28.1.2015 270 0,0016 15,9000 4.293,00
28.1.2015 5 0,0001 15,8500 79,25
23.1.2015 310 0,0018 15,9500 4.963,97
22.1.2015 504 0,0029 15,6300 7.898,46
21.1.2015 259 0,0015 15,8000 4.111,25
20.1.2015 624 0,0036 15,9000 9.943,56
16.1.2015 615 0,0036 16,0000 9.852,79
15.1.2015 385 0,0022 15,8000 6.090,91
14.1.2015 385 0,0022 16,0050 6.176,05
14.1.2015 275 0,0016 16,0000 4.400,00
13.1.2015 605 0,0035 16,0000 9.693,74
13.1.2015 65 0,0003 15,9000 890,40
12.1.2015 400 0,0023 15,9000 6.374,61
12.1.2015 305 0,0018 16,0000 4.880
7.1.2015 8 0,0000 16,0000 148,45
7.1.2015 450 0,0026 16,1000 7.245,00
6.1.2015 50 0,0003 16,3000 815,42
6.1.2015 1 0,0000 16,3500 16,35
5.1.2015 277 0,0016 16,3000 4.525,65
5.1.2015 1.023 0,0059 16,2000 16.572,60
30.12.2014 264 0,0016 15,6000 4.118,40
30.12.2014 544 0,0032 15,4900 8.426,56
30.12.2014 50 0,0003 15,5000 775,00
29.12.2014 1.105 0,0065 15,3750 16.989,38
22.12.2014 1.856 0,0108 16,1000 29.881,60
18.12.2014 494 0,0029 15,1600 7.498,77
17.12.2014 2.386 0,0139 15,4000 36.792,17
16.12.2014 3.210 0,0187 15,2000 48.855,43
15.12.2014 32 0,0002 15,6000 500,05
2.12.2014 368.099 2,1372 16,3000 6.000.013,70
23.10.2014 456 0,0026 15,0100 6.853,46
20.10.2014 386 0,0022 15,0000 5.797,53
17.10.2014 52 0,0003 14,6100 760,71
16.10.2014 368 0,0021 14,9400 5.505,07
14.10.2014 845 0,0049 15,0168 12.705,66
25.7.2014 710 0,0041 13,9700 9.932,48
24.7.2014 1 0,0000 13,2600 13,87
23.7.2014 329 0,0019 14,0000 4.611,98
14.4.2014 346.433 2,0118 11,2450 3.895.639,09

do

25. 4. 2013

210      
Skupaj 1.721.966 9,9999   24.910.640,33

Lastništvo delnic

Število delnic POSR v lasti članov uprave in nadzornega sveta na dan 31. 12. 2021

  Število delnic Delež v osnovnem kapitalu
Marko Jazbec, predsednik uprave 10.365 0,060 %
Jošt Dolničar, član uprave 4.363 0,025 %
Polona Pirš Zupančič, članica uprave 3.748 0,022 %
Peter Skvarča, član uprave 850 0,005 %
Gorazd A. Kunstek, član nadzornega sveta 2.900 0,017 %

Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD d.d.

Analiza delnice

Povezave do virov analize delnice POSR

listed-sme.com
 
 


inter.capital
Dino Dürrigl
Analyst

        Na voljo je posodobljena analiza (avgust 2021).

wood.cz
David Lojkasek
Equity Analyst

    Na voljo je posodobljena analiza (september 2021).

Ilirika
Lojze Kozole
Analyst

 

Donosnost delnice

Kakšno donosnost je dosegel investitor z investiranjem v delnico Save Re od prve javne ponudbe delnic v letu 2008?

Kliknite tabelo za večjo sliko.

Kako brati tabelo?

Donosnost delnice POSR

Primer na prvi tabeli: Vlagatelj je konec leta 2016 kupil delnico Save Re in jo prodal konec leta 2020. Skupaj s prejetimi dividendami je v obdobju ustvaril 12,3-odstotno povprečno letno donosnost.

 

Donosnost delnice POSR

Primer na drugi tabeli: Vlagatelj je konec leta 2016 kupil delnico Save Re in jo prodal konec leta 2020. Skupaj s prejetimi dividendami je v obdobju ustvaril 59,2-odstotno donosnost.

 

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}