Kamen na kamen do uspeha

Temeljni kamen uspeha

LETNO POROČILO

Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d.

2021

Marko Jazbec, predsednik uprave

PISMO PREDSEDNIKA UPRAVE

Spoštovani delničarji, poslovni partnerji in zaposleni,

prožnost in odzivnost na potrebe in pričakovanja naših strank, ki sta Zavarovalni skupini Sava omogočili prilagoditev poslovanja zaostrenim razmeram v začetku pandemije, sta obrodili sadove tudi v lanskem letu. Za nami je še eno uspešno leto, v katerem smo kljub še vedno oteženim okoliščinam vztrajno sledili našemu poslanstvu in viziji ter uresničevali cilje, ki smo si jih zadali v tem strateškem obdobju.

Zadovoljstvo strank in naš odnos do njih sta temelja našega strateškega načrta in na njem sprejetih poslovnih odločitev. Družbe v Zavarovalni skupini Sava zagotavljajo celovito ponudbo finančnih storitev, od premoženjskih, življenjskih in dodatnih pokojninskih zavarovanj do upravljanja premoženja ter zdravstvenih in asistenčnih storitev. Z geslom »V družbi dobrih ljudi« poudarjamo njihovo vse tesnejše povezovanje, predvsem pa usmerjenost v ljudi kot svojo krovno vrednoto in ključno prednost.

Rekordni dobiček in 15,8-odstotna donosnost lastniškega kapitala

Skupina je ustvarila rekordnih 76 milijonov EUR čistega dobička.

Z rastjo poslovnih prihodkov na 733 milijonov EUR, v okviru katerih je čedalje pomembnejši doprinos nezavarovalnih družb skupine, z izboljševanjem kakovosti portfelja, ugodnim škodnim dogajanjem, obvladovanjem stroškov in preseganjem naložbenega donosa je skupina v letu 2021 ustvarila rekordnih 76 milijonov EUR čistega dobička, kar je precej več kot v predhodnem letu in močno presega načrt, ki smo si ga zastavili. Posledično smo dosegli kar 15,8-odstotno donosnost lastniškega kapitala, kar je dobre štiri odstotne točke več od načrtovane.

K odličnim rezultatom so prispevali vsi odseki poslovanja, ki jih še naprej gradimo z osredotočenostjo na stranke, digitalizacijo in IT-prenovo. V letu 2021 smo nadalje razvijali večkanalno komunikacijo, nadgrajevali portalske in mobilne rešitve, krepili sodelovanje z bankami, pospeševali internetno prodajo in vpeljevali brezpapirno poslovno obveščanje. Nove produkte smo razvijali na področju mikromobilnosti, asistence in zdravstva, prilagajali smo bančno-zavarovalne produkte strankam bančnih partnerjev ter obogatili ponudbo za mala in srednja podjetja. Pri uvajanju naprednejših tehnologij v različne delovne procese še naprej razvijamo in uvajamo prediktivno analitiko in umetno inteligenco. Premoženjska zavarovanja ostajajo najmočnejši steber naše skupine, s celoletno vključitvijo poslovanja Vite pa so se tudi življenjska zavarovanja dodatno utrdila kot drugi največji poslovni odsek. Pozavarovalne aktivnosti so bile usmerjene v zagotavljanje kakovostne rasti z upoštevanjem razmer na posameznih trgih in s ciljem nadaljnje razpršitve portfelja. Pri odseku pokojnine in upravljanje premoženja, ki postaja čedalje pomembnejši poslovni odsek našega poslovanja, smo z rastjo novih vplačil in ugodnimi gibanji na finančnih trgih ustvarili odlične rezultate po vseh pokazateljih, rasti sredstev v upravljanju, prihodkov in dobičkonosnosti. Z upravljanjem naložb smo v razmerah nizkih obrestnih mer dosegli ugodno 1,8-odstotno donosnost, ki je višja tako od predhodnega leta kot tudi od načrtovane, pri čemer smo ohranjali visoko varnost in likvidnost sredstev, namenjenih pokrivanju obveznosti iz zavarovalnih pogodb.

Izjemna rast delnice

Rast delnice je v letu 2021 znašala 51 %.

Leto 2021 je bilo za gibanje delnice Sava Re zelo pozitivno, saj je cena z 18,50 EUR v začetka leta 2021 narasla na 27,90 EUR ob koncu leta. Rast delnice je v letu 2021 tako znašala kar 51 % in je bila precej višja kot rast vrednosti evropskega zavarovalniškega indeksa (SXIP), ki je v tem obdobju pridobil 15 %, ter višja od delniškega indeksa Ljubljanske borze SBITOP, ki se je okrepil za 39 %. Zadovoljni smo, da so se v vrednosti delnice odrazili smeli načrti skupine in njeno odlično poslovanje ter da se je nekoliko zmanjšala vrzel med knjigovodsko in tržno ceno delnice Save Re.

Sava Re je v letu 2021 svojim delničarjem iz dobička leta 2020 izplačala dividendo v višini 0,85 EUR na delnico, kar je bilo skladno s takrat veljavnimi priporočili Agencije za zavarovalni nadzor. Glede na dejstvo, da je bila Zavarovalna skupina Sava uspešna tudi v letu 2021, bosta uprava in nadzorni svet tudi v letu 2022 predlagala izplačilo dividende. Predlagana dividenda na delnico v višini 1,50 EUR pomeni 76,5-odstotno povišanje dividende, kar poleg višje cene delnice delničarjem zagotavlja približno 6-odstotno dividendno donosnost.

Obnovljena bonitetna ocena »A«

Kapitalsko trdnost in solventnost Save Re sta lani s ponovno odlično bonitetno oceno »A« potrdili tudi bonitetni agenciji S&P Global Ratings in AM Best. Obnovitev bonitetnih ocen je odraz visoke kapitaliziranosti in likvidnosti, večletnega nadpovprečnega poslovanja skupine ter dobrega obvladovanja tveganj.

Skrbimo za skupnost, zaposlene in kakovost življenja

Nenehno krepimo odgovornost do skupnosti in skrbimo za dvig kakovosti življenja.

Trajnostno poslovanje in družbena odgovornost ostajata še naprej pomembna vidika poslovanja skupine, ki ju bomo nadalje krepili tudi v naslednjem strateškem obdobju. Lani smo sprejeli trajnostno naložbeno politiko, v kateri sta posebej izpostavljena problematika izpustov toplogrednih plinov in prizadevanje za zmanjševanje vplivov na klimatske spremembe. S politiko uvajamo omejevanje naložb v panoge, ki ne ustrezajo merilom trajnostnega poslovanja, v strukturi naložbenega portfelja pa smo lani trajnostno naravnane naložbe povečali na 12 %. Opravili smo vsebinsko oceno zavarovalnega in pozavarovalnega portfelja z vidika meril ESG ter izdelali smernice za odgovorno prevzemanje tveganj v premoženjskih zavarovanjih, trajnostni vidik poslovanja pa smo začeli vpeljevati tudi v razvoj novih produktov. Sredi leta smo na spletnih straneh družbe objavili razkritja glede vključevanja trajnostnega vidika v naložbene procese, podpisali pa smo tudi načela globalnega dogovora (United Nations Global Compact) in načela odgovornega vlaganja (United Nations Principles for Responsible Investment).

Skladno s svojim poslanstvom in vrednotami v Zavarovalni skupini Sava nenehno krepimo odgovornost do skupnosti in skrbimo za dvig kakovosti življenja. Skupna sredstva, ki jih namenjamo okolju, smo lani še povečali. V skupini se zavedamo tudi pomena odgovornosti do zaposlenih, zato smo prepoznavanje skupine kot družbeno odgovorne in privlačne delodajalke v regiji opredelili kot enega od temeljnih ciljev trajnostnega razvoja. S projektom »Never Alone« osredotočenosti na stranko dodajamo tudi osredotočenost na zaposlene, ki so s svojim zadovoljstvom in zavzetostjo gonilo našega razvoja.

Ob tej priložnosti bi se želel zahvaliti delničarjem, strankam, zaposlenim in drugim deležnikom za podporo in zaupanje. Tudi v prihodnje se bomo trudili za izboljševanje kakovosti na vseh ravneh našega poslovanja ob hkratnem zagotavljanju visoke stopnje finančne moči in dobičkonosnosti skupine. Zavedamo se, da lahko le s sodelovanjem vseh deležnikov uresničimo naše poslanstvo, da s predanostjo in nenehnim napredkom zagotavljamo varnost in kakovost življenja ter ustvarjamo k strankam usmerjeno, sodobno, digitalno, družbeno odgovorno in trajnostno naravnano zavarovalniško skupino. V družbi dobrih ljudi so uresničljive vse, še tako drzne zgodbe.

 
Marko Jazbec

Marko Jazbec
predsednik uprave Save Re, d.d.

 

 

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}