16. 9. 2008

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SAVA-RE d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Nadzorni svet je na svoji 28. seji dne 16. 9. 2008 podrobneje obravnaval nerevidirano polletno poročilo o poslovanju Pozavarovalnice Sava, d.d. za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2008 ter sprejel poročilo o notranjem revidiranju v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2008. Pri obravnavi nerevidiranega polletnega poročila se je nadzorni svet seznanil tudi z dogodki po datumu bilance stanja, predvsem s poročilom uprave o škodah iz naslova poletnih neurij. Uprava družbe je javnost o tem obvestila že s sporočilom z dne 28. 9. 2008.

Preberite več

16. 9. 2008

Obvestilo o izpostavljenosti do Lehman Brothers Holding Inc

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SAVA-RE d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Sava Re objavlja, da ima v naložbenem portfelju tudi obveznice izdajatelja Lehman Brothers Holding Inc. in sicer v skupni vrednosti 3 milijone EUR. Slednje predstavlja 0,97% naložbenega portfelja Save Re na dan 30. 6. 2008 oziroma 0,88% naložbenega portfelja skupine Save Re na dan 30. 6. 2008. Sava Re razpolaga z navadnimi obveznicami, ki so praviloma prednostno izplačljive. Potencialna izguba iz naslova te naložbe bo znana po zaključenem stečajnem postopku Lehman Brothers.

Preberite več

29. 8. 2008

Objava povzetka polletnega poročila za leto 2008

Na podlagi 64. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 51/06-ZTVP-1-UPB2 in 114/06-ZUE; v nadaljevanju: ZTVP-1) in Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb v povezavi z 2. odstavkom 587. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 (100/07 popr.), 69/08, v nadaljevanju: ZTFI), na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d., Ljubljana, Priporočil javnim delniškim družbam za obveščanje, Ljubljanska borza d. d., Ljubljana, in na podlagi druge veljavne zakonodaje, družba Pozavarovalnica Sava, d. d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, poslovni naslov: Dunajska 56, 1000 Ljubljana, javno objavlja povzetek Nerevidiranega polletnega poročila o poslovanju Pozavarovalnice Sava d. d. za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2008. Povzetek polletnega poročila je podan v pripetem dokumentu.

Preberite več

29. 8. 2008

Polletno poročilo za leto 2008

Na podlagi Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS št. 51/06-ZTVP-1-UPB2 in 114/06-ZUE; v nadaljevanju: ZTVP-1) v povezavi z drugim odstavkom 587. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 (100/07 popr.), 69/08, v nadaljevanju: ZTFI) in na podlagi druge veljavne zakonodaje, družba Pozavarovalnica Sava, d. d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, poslovni naslov: Dunajska 56, 1000 Ljubljana, javno objavlja Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju Pozavarovalnice Sava d. d. za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2008. Polletno poročilo je podano v pripetem dokumentu.

Preberite več

28. 8. 2008

Obvestilo o oceni škode po neurjih 2008

Pozavarovalnica Sava ima za tovrstne primere sklenjeno ustrezno pozavarovalno zaščito, ki zmanjšuje neto učinek takšnih škod na rezultate poslovanja.

Preberite več

18. 8. 2008

Standard & Poor's Pozavarovalnici Sava, d.d. potrdila bonitetno oceno "BBB+"

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SAVA-RE d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Bonitetna agencija Standard & Poor's je 15. 8. 2008 objavila novo bonitetno poročilo za Pozavarovalnico Sava, d.d. in potrdila obstoječo dolgoročno oceno kreditne sposobnosti in finančne moči na ravni BBB+ s stabilno srednjeročno napovedjo, ki jo je družba prvič pridobila v letu 2005.

Preberite več

5. 8. 2008

Objava povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2007 v tiskanem mediju

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SAVA-RE d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Pozavarovalnica Sava, d.d. obvešča, da je skladno s 171. členom Zakona o zavarovalništvu (ZZavar - UPB, Uradni list RS, št. 109/06, 9/07, 102/07) dne 5. 8. 2008 objavila povzetek revidiranega nekonsolidiranega in konsolidiranega letnega poročila za leto 2007 tudi v časopisu Finance.

Preberite več

1. 8. 2008

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SAVA-RE d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Nadzorni svet se je na svoji 27. seji dne 1. 8. 2008 seznanil s spremembami zakonodaje, ki vplivajo na delovanje nadzornega sveta, in razpravljal o spremembah, ki bi bile primerne zaradi sprememb v delničarski strukturi družbe. Nadzorni svet bo ustanovil revizijsko komisijo ter preveril vsebino internih aktov družbe v svoji pristojnosti. Na eni od svojih naslednjih sej bo nadzorni svet razpravljal o morebitnih spremembah sestave nadzornega sveta glede članov nadzornega sveta, ki predstavljajo delničarje, na današnji seji pa so bili sprejeti kriteriji, ki jih bo nadzorni svet upošteval pri zbiranju predlogov za kandidate/kandidatke za člane/članice nadzornega sveta, o katerih bo skupščina delničarjev odločala na predlog nadzornega sveta. To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 1. 8. 2008 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Preberite več

23. 7. 2008

Dopolnitev obvestila o oceni škode po neurju z dne 13. in 14. 7. 2008

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SAVA-RE d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Pozavarovalnica Sava je v teh dneh od slovenskih cedentov zbrala ocene škodnih zahtevkov, naslovljene na Pozavarovalnico Sava iz naslova neurja, ki je bilo v osrednji Sloveniji v nedeljo in ponedeljek, 13. in 14. julija 2008. Škodni zahtevki cedentov, naslovljenih na Pozavarovalnico Sava iz naslova pozavarovalnih pogodb sicer znašajo nekaj milijonov eurov. Pozavarovalnica Sava ima za tovrstne primere sklenjeno ustrezno pozavarovalno zaščito, ki zmanjšuje neto učinek takšnih škod na rezultate poslovanja Pozavarovalnice Sava. Zato končna ocena neto učinka, kljub relativno visokim škodnim zahtevkom, na rezultat poslovanja Pozavarovalnice Sava znaša le 333.000 eurov, kar pomeni, da gre za obvladljive ali običajne zneske izplačil. To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 23. 7. 2008 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Preberite več

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}