20. 8. 2020

Rebalans letnega načrta Zavarovalne skupine Sava za leto 2020

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo:

 

Kljub neugodnim vplivom covida-19 je načrtovana rast prihodkov iz poslovanja skupine za leto 2020 v rebalansu načrta zaradi prevzema Vite večja od prvotno načrtovane, višje pa je načrtovan tudi čisti poslovni izid, ki je ocenjen na več kot 50 milijonov evrov. Čisti poslovni izid je načrtovan višje predvsem zaradi vključitve Vite v skupino ter enkratnega prihodka iz pozitivne razlike med pošteno vrednostjo pridobljenih neto sredstev in nakupno vrednostjo naložbe v Vito v višini 6,8 milijona evrov, medtem ko covid-19 znižuje skupni načrtovani rezultat obstoječih odsekov skupine.

Zavarovalna skupina Sava je pripravila rebalans načrta za leto 2020 iz dveh razlogov: prvi je prevzem življenjske zavarovalnice NLB Vita, ki je bila v skupino vključena z 31. 5. 2020, drugi pa covid-19 in z njim povezani vplivi na poslovanje družb v skupini.

 

Za pomembnejša področja razvoja v letu 2020 si je skupina zastavila naslednje naloge:

V zvezi z digitalno preobrazbo in postavitvijo strank v središče si bo prizadevala, da jim olajša sklepanje in upravljanje zavarovanj ter vlaganje škodnih zahtevkov, prav tako pa bo poseben poudarek na spletni prisotnosti in mobilnih aplikacijah ter prilagoditvi komunikacije in produktov željam strank.

V okviru IT-transformacije bo skupina v letu 2020 dokončala enotno infrastrukturo osnovnega podatkovnega skladišča in začela prenavljati osrednje sisteme, kar vključuje zamenjave, nadgradnjo in uvajanje novih tehnoloških rešitev.

Pri rasti s prevzemi bo skupina ob učinkoviti organski rasti nadaljevala prevzemne aktivnosti v dejavnostih in na trgih, kjer je že prisotna, iskala pa bo tudi priložnosti za okrepitev zavarovalne dejavnosti v drugih državah EU.

Ključni vrednostni cilji v letu 2020 so:

V Sloveniji v letu 2020 glede na leto prej načrtujemo 2-odstotno zmanjšanje kosmatih premij premoženjskih zavarovanj ob pričakovani nižji rasti prodaje novih vozil, ki se zaradi vplivov covida-19 še zmanjšuje (prvotni načrt: 3-odstotna rast). Pri življenjskih zavarovanjih v Sloveniji je načrtovana 43-odstotna rast kosmatih premij, kar je izključno posledica vključitve Vite v skupino z junijem 2020, medtem ko se obseg življenjskih zavarovanj v Zavarovalnici Sava krči zaradi velikega števila doživetij življenjskih polic (prvotni načrt: 9-odstotno zmanjšanje kosmatih premij), prav tako pa je bilo v času covida-19 nekoliko oteženo sklepanje teh zavarovanj zaradi socialne distance in omejitve gibanja.

Pri zavarovanjih na trgih zunaj Slovenije v letu 2020 glede na leto prej zaradi vplivov covida-19 prav tako pričakujemo znižanje kosmatih premij. Premoženjske zavarovalnice zunaj Slovenije načrtujejo 5-odstoten upad premij (prvotno: 6-odstotna rast), medtem ko življenjske zavarovalnice še vedno načrtujejo rast, vendar je ta skromnejša od prvotno načrtovane in znaša 9 odstotkov (prvotno: 15 odstotkov). Premoženjske zavarovalnice bodo v letu 2020 namenile posebno pozornost razvoju in širitvi obstoječe prodajne mreže, razpršitvi portfelja z novimi produkti in krepitvi bančne prodajne poti. Razvoj zavarovalnih produktov in storitev pri življenjskih zavarovanjih bo v letu 2020 usmerjen v znižanje oziroma odpravo naložbenih jamstev zaradi nizkih obrestnih mer na finančnih trgih.

Pri pozavarovanjih je za leto 2020 načrtovana 6-odstotna rast kosmatih premij (prvotno 8-odstotna rast) zaradi povečevanja obsega poslovanja na novih trgih, pri čemer bomo uresničevali cilj razpršitve portfelja, in sicer geografsko in po partnerjih. Znižanje načrtovane rasti je posledica pričakovanj glede ohlajanja gospodarstev večine mednarodnih trgov, na katerih pozavarovalnica posluje.

Glede naložbene politike si skupina prizadeva za ohranjanje velike varnosti in nizke cenovne nihajnosti sredstev, namenjenih pokrivanju obveznosti iz zavarovalnih pogodb, za vzdrževanje visoke likvidnosti in razpršitev tveganj. Pri upravljanju finančnih naložb v letu 2020 pričakujemo nadaljevanje nizkih obrestnih mer. Načrtovana je donosnost v višini 1,4 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke več od prvotnega načrta in je posledica vključitve portfelja Vite z nekoliko daljšo ročnostjo. Sestava portfelja bo tudi v letu 2020 razmeroma konservativna z visokim deležem obveznic in drugih naložb s stalnim donosom ob visoki boniteti celotnega naložbenega portfelja, kljub temu pa se bo v letu 2020 nekoliko povečal delež naložb v lastniške vrednostne papirje in infrastrukturne projekte. Vrednost naložbenega portfelja pred vključitvijo Vite je načrtovana na nižjih izhodiščnih ravneh kakor v prvotnem načrtu zaradi padca na finančnih trgih v letu 2020.

V letu 2020 skupina načrtuje povečanje stroškovne učinkovitosti. Njen čisti stroškovni količnik se bo glede na prvotni načrt izboljšal za eno odstotno točko, na kar bodo vplivali: pričakovano znižanje količnika v odseku pozavarovanja, vključitev Vite v skupino, ki posluje z nižjim stroškovnim količnikom od povprečja skupine, in ukrepi za optimizacijo stroškov, ki jih je skupina sprejela za ublažitev negativnih vplivov covida-19 na poslovanje.

Skupina načrtuje, da bo čisti dobiček skupine presegel 50 milijonov evrov (prvotno: > 45 milijonov evrov), poslovni prihodki pa bodo večji od 640 milijonov evrov (prvotno: > 610 milijonov evrov). Brez upoštevanja vplivov prevzema Vite je čisti dobiček skupine načrtovan na ravni 41 milijonov evrov (9-odstotno znižanje glede na prvotni načrt), poslovni prihodki skupine pa 590 milijonov evrov (3-odstotno znižanje glede na prvotni načrt).

 

Pripeti dokumenti:

Rebalans letnega načrta za leto 2020

Novice

22. 10. 2020

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana uprava družbe Sava Re, d.d., v zvezi z izvedbo 37. skupščine delničarjev Save Re, d.d.

Preberite več

16. 10. 2020

AM Best potrdila bonitetno oceno Save Re, d.d., »A«; stabilna napoved

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, (»Sava Re« ali...

Preberite več

14. 10. 2020

Objava sklica 37. skupščine delničarjev

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 37. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}