25. 11. 2008

Obvestilo o seji Nadzornega sveta

Nadzorni svet je na svoji 31. seji dne 24. 11. 2008 obravnaval nerevidirano nekonsolidirano poročilo o poslovanju Pozavarovalnice Sava, d.d. za obdobje od 1. 1. do 30. 9. 2008. Sava Re je devetmesečno poslovanje tekočega leta zaključila z izkazanim neto dobičkom v višini 4,6 milijona EUR.

Preberite več

21. 11. 2008

Skupina Save Re je pridobila licenco za opravljanje poslov življenjskih zavarovanj v Srbiji

Odvisna družba Save Re v ustanavljanju, življenjska zavarovalnica Sava životno osiguranje, je včeraj prejela dovoljenje za opravljanje dejavnosti sklepanja poslov življenjskih zavarovanj, ki ga je izdala NBS (Narodna Banka Srbije). S tem so izpolnjeni pogoji za pričetek delovanja oziroma prodaje produktov življenjskih zavarovanj. Družba Sava životno osiguranje bo s poslovanjem pričela v začetku meseca decembra, po opravljenih formalnih postopkih registracije družbe.

Preberite več

5. 11. 2008

Nadzorni svet Save Re je imenoval novo upravo družbe

Nadzorni svet je na svoji 30. seji 4. novembra 2008 na predlog bodočega predsednika uprave mag. Zvonka Ivanušiča imenoval nove člane uprave. Nadzorni svet je tako imenoval upravo v novi sestavi: Zvonko Ivanušič predsednik, Maja Krumberger, Srečko Čebron in Jošt Dolničar, člani uprave. Novo upravo je v tej sestavi nadzorni svet izbral zaradi širitve Skupine Sava Re in potrebe po delitvi področij delovanja in nadzora Skupine Sava Re. Nova uprava bo 5-letni mandat predvidoma nastopila z 31. decembrom 2008 oziroma Srečko Čebron s 1. februarjem 2009.

Preberite več

16. 10. 2008

Informacija o vplivu finančne krize na poslovanje Save Re, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SAVA-RE d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Za potrebe informiranja delničarjev in splošne javnosti želi uprava Save Re pojasniti aktualne in potencialne vplive finančne krize na poslovanje zavarovalne skupine Sava Re. Vplive finančne krize pojasnjujemo preko štirih segmentov poslovanja, in sicer preko naložbenega portfelja, financiranja, opravljanja storitev pozavarovanja in zavarovanja.

Preberite več

15. 10. 2008

Nadzorni svet Save Re je imenoval novega predsednika družbe

Nadzorni svet je na svoji 29. seji 14. oktobra 2008 sprejel odstopno izjavo dolgoletnega predsednika uprave Dušana Čeča, ki se bo upokojil. Nadzorni svet je na osnovi predložene odstopne izjave za novega predsednika uprave imenoval mag. Zvonka Ivanušiča, dosedanjega namestnika predsednika uprave Pozavarovalnice Sava, d.d.

Preberite več

14. 10. 2008

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SAVA-RE d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Danes, 14. 10. 2008, bo na sedežu družbe potekala 29. seja nadzornega sveta Pozavarovalnice Sava, d. d., ki bo med drugim odločala o imenovanju revizijske komisije, o spremembah in dopolnitvah Poslovnika o delu nadzornega sveta Pozavarovalnice Sava, d. d. in kadrovskih spremembah v poslovodstvu družbe. O sklepih k posameznim točkam dnevnega reda bo družba poročala po zaključku seje nadzornega sveta preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, d.d., na elektronskem naslovu www.ljse.si, in na spletnih straneh Pozavarovalnice Sava, d. d., www.sava-re.si.

Preberite več

11. 10. 2008

Sava Re je ustanovila prvo življenjsko zavarovalnico na Kosovu

Skupina Sava Re je skupaj z lokalnim partnerjem ustanovila življenjsko zavarovalnico Dukagjini Life, prvo registrirano življenjsko zavarovalnico na Kosovu, s sedežem v Prištini.

Preberite več

26. 9. 2008

Sava Invest, a.d., DZU, Makedonija, članica skupine Sava Re, je dobila dovoljenje za registracijo in trženje investicijskih skladov

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Pozavarovalnica Sava d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: V skladu s 106. in 386. členom ZTFI, (Ur. l. RS, št. 67/2007) na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij Sava Re sporoča, da je družba Sava Invest, a. d., Družba za upravljanje investicijskih skladov, Bul. Partizanski odredi br. 43b/1-03, 1000 Skopje, Makedonija, ki je članica skupine Sava Re, z dnem 25.9.2008 dobila dovoljenje Komisije za hartije od vrednosti Republike Makedonije za registracijo in trženje dveh odprtih investicijskih skladov.

Preberite več

25. 9. 2008

Standard&Poor's je bonitetno oceno Save Re povišal v A-

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SAVA-RE d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Bonitetna hiša Standard&Poor's je s 24. septembrom 2008 povišala bonitetno oceno Save Re iz BBB+ v A- s stabilno srednjeročno napovedjo.

Preberite več

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}