20. 8. 2020

Rezultati za obdobje januar–junij 2020: 16,6-odstotna rast poslovnih prihodkov; na rast prihodkov in čistega dobička vplival tudi prevzem Vite

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo:

Nadzorni svet Save Re se je na včerajšnji redni seji seznanil z nerevidiranimi izidi poslovanja Zavarovalne skupine Sava in Save Re za obdobje januar–junij 2020.

Zavarovalna skupina Sava je v obdobju januar–junij 2020 ustvarila 314,2 milijona evrov poslovnih prihodkov in 32,2 milijona evrov čistega dobička. Poslovni prihodki Zavarovalne skupine Sava so dosegli 51,5 odstotka prvotno načrtovanih za leto 2020, čisti dobiček pa 71,5 odstotka prvotno načrtovanega za celotno leto. Na ta dosežek je vplival tudi enkratni prihodek iz pozitivne razlike med pošteno vrednostjo pridobljenih neto sredstev in nakupno vrednostjo naložbe v Vito v višini 6,8 milijona evrov. Zaradi pomembnega vpliva prevzema Vite in učinkov covida-19 na poslovanje je bil z današnjim dnem objavljen tudi rebalans letnega in strateškega načrta.

 

16,6-odstotna rast poslovnih prihodkov

Poslovni prihodki skupine so se v prvem polletju povečali za 16,6 odstotka glede na enako obdobje lani. Na rast je poleg intenzivnih prevzemnih aktivnosti vplivalo iskanje priložnosti za širitev poslovanja s FOS-posli (freedom of services), ki jih Zavarovalnica Sava opravlja v sodelovanju z različnimi družbami v državah članicah Evropske unije, in povečanje pozavarovalnega posla.

Vpliv covida-19 na prihodke

Upočasnitev gospodarske aktivnosti, povezana s covidom-19, je prizadela rast prihodkov v večini segmentov, v katerih posluje Zavarovalna skupina Sava. Višina kosmatih premij premoženjskih zavarovanj v Sloveniji (brez upoštevanja FOS-poslov in vključitve premoženjskih premij Vite) se je v letošnjem polletju povečala za 4 odstotke, medtem ko je pri življenjskih zavarovanjih v Sloveniji (brez upoštevanja vključitve življenjskega dela Vite) ob sicer pričakovanem doživetju dela obstoječih polic upadla za 4 odstotke. V skupini so se pri premoženjskih zavarovanjih zunaj Slovenije kosmate premije prav tako zmanjšale (2-odstoten padec), skrčili pa so se tudi poslovni prihodki v asistenčni dejavnosti. Covid-19 je močno vplival na finančne trge, kar je znižalo vrednost sredstev v upravljanju pri pokojninah in pri družbi za upravljanje.

Boljša stroškovna učinkovitost

Čisti stroškovni količnik skupine se je glede na isto obdobje lani izboljšal za eno odstotno točko, na kar je vplivalo izboljšanje stroškovnega količnika odseka pozavarovanj, vključitev Vite v skupino, ki posluje z nižjim stroškovnim količnikom od povprečja skupine, ter ukrepi za optimizacijo stroškov, ki jih je skupina sprejela za ublažitev negativnih vplivov covida-19 na poslovanje.

Ugodnejši merodajni škodni rezultat premoženjskih zavarovanj v Sloveniji

K večji dobičkonosnosti je poleg izboljšanja stroškovnega količnika prispevalo ugodnejše škodno dogajanje v Sloveniji zaradi nižje škodne pogostnosti avtomobilskih zavarovanj.

Pozitiven učinek prevzema Vite na poslovanje skupine

Pomemben vpliv na povečanje čistega dobička ima tudi prevzem družbe Vita, ki je v konsolidacijo skupine vključena od 31. 5. 2020. S prevzemom je skupina podvojila tržni delež v segmentu življenjskih zavarovanj v Sloveniji, ob tem pa je ustvarila tudi enkratni prihodek v višini 6,8 milijona evrov iz pozitivne razlike med pošteno vrednostjo pridobljenih neto sredstev in nakupno vrednostjo naložbe v Vito. Brez vplivov Vite bi čisti dobiček skupine znašal 24,5 milijona evrov, kar je 8,4 odstotka več od doseženega v istem obdobju lani in 54,4 odstotka prvotno načrtovanega za leto 2020.

Sestava portfelja omogoča visoko odpornost na nihanja na finančnih trgih

Donosnost naložbenega portfelja je v prvem polletju letos znašala 1,5 odstotka in je za 0,2 odstotne točke nad načrtovano. Portfelj, ki je v pomembni meri sestavljen iz državnih in poslovnih obveznic z visokimi bonitetnimi ocenami, uspešno kljubuje nihanjem na finančnih trgih. Ključni cilj naložbene politike skupine je namreč ohranjati nizko cenovno nihajnost in visoko varnost sredstev, namenjenih pokrivanju obveznosti iz zavarovalnih pogodb, vzdrževati visoko likvidnost in razpršiti tveganja.

Potrjena bonitetna ocena Standard & Poor’s

Bonitetna agencija Standard & Poor’s je po rednem letnem pregledu Savi Re in Zavarovalnici Sava potrdila bonitetno oceno finančne moči »A« (odlično), pri čemer ima bonitetna ocena stabilno srednjeročno napoved. Bonitetna agencija ocenjuje, da so ključne prednosti Zavarovalne skupine Sava močan in stabilen položaj na slovenskem trgu, visoka kapitaliziranost na ravni »AAA«, konservativna naložbena politika in s pozavarovalno zaščito ustrezno omejeno zavarovalno tveganje.

Dokumenta Nerevidirano poročilo o poslovanju Zavarovalne skupine Sava in računovodski izkazi Save Re, d.d., za obdobje januar–junij 2020 in Predstavitev rezultatov za obdobje januar–junij 2020 sta pripeta spodaj.

 

Pripeta dokumenta:

Poročilo o poslovanju 1–6/2020

Predstavitev rezultatov 1–6/2020

Novice

22. 10. 2020

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana uprava družbe Sava Re, d.d., v zvezi z izvedbo 37. skupščine delničarjev Save Re, d.d.

Preberite več

16. 10. 2020

AM Best potrdila bonitetno oceno Save Re, d.d., »A«; stabilna napoved

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, (»Sava Re« ali...

Preberite več

14. 10. 2020

Objava sklica 37. skupščine delničarjev

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 37. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}