20. 8. 2020

Rebalans strateškega načrta Zavarovalne skupine Sava za obdobje 2020–2022

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo:

 

Zavarovalna skupina Sava je pripravila rebalans strateškega načrta za obdobje 2020–2022 iz dveh razlogov: prvi je prevzem življenjske zavarovalnice NLB Vita, ki je bila v skupino vključena 31. 5. 2020, drugi pa covid-19 in z njim povezani vplivi na poslovanje družb v skupini. Strategija Zavarovalne skupine Sava za obdobje 2020–2022 je vsebinsko ostala enaka kakor prvotno objavljena, nov je le finančni načrt 2020–2022 zaradi upoštevanja navedenih vplivov na poslovanje skupine.

Zavarovalna skupina Sava ima za obdobje 2020–2022 tri ključne razvojne usmeritve:

  • digitalna preobrazba in postavitev stranke v središče, s čimer bomo izboljšali uporabniško izkušnjo ter prilagodili storitev željam in potrebam strank;
  • IT-transformacija, s čimer bomo razvili sodobno in prožno tehnologijo, kar nam bo omogočilo konkurenčno prednost v prihodnosti;
  • rast s prevzemi, ki bo strateško in premišljeno dopolnjevala učinkovito organsko rast.

Ključne usmeritve glede rasti in dobičkonosnosti skupine za obdobje 2020–2022

V srednjeročnem obdobju 2020–2022 načrtujemo 5-odstotno povprečno letno rast poslovnih prihodkov skupine. Skupni prihodki skupine bodo v letu 2022 tako presegli 720 milijonov evrov, kar pomeni, da se bo letni obseg prihodkov skupine v treh letih povečal za več kot 130 milijonov evrov.

S prevzemom Vite je skupina optimizirala rabo virov financiranja. Družba Vita, ki izkazuje visoko solventnost in donosnost kapitala, bo v prihodnjem triletnem obdobju prispevala k dvigu ciljne donosnosti kapitala Zavarovalne skupine Sava za eno odstotno točko. Ciljna donosnost kapitala v tem strateškem obdobju tako presega ambicioznih 12 odstotkov. S prevzemom so bila tako s pozitivnim vplivom na donosnost skupine uporabljena tudi sredstva iz podrejenega dolga, ki ga je Sava Re uspešno in cenovno ugodno izdala v letu 2019.

V zavarovalni dejavnosti v Sloveniji v naslednjem srednjeročnem obdobju pričakujemo umirjanje rasti zaradi pričakovanega zmanjšanja prodaje novih vozil, medtem ko je krepitev prihodkov po letu 2020 načrtovana v zavarovalni dejavnosti v Adria regiji, pri pozavarovanju, pokojninskih zavarovanjih in upravljanju premoženja. Pri premoženjskih zavarovanjih v Sloveniji je tako načrtovana letna rast, ki bo po letu 2020 višja od 2 odstotkov, v Adria regiji pa višja od 4 odstotkov. Zaradi prevzema Vite se v Sloveniji močno krepi odsek življenjskih zavarovanj, ki bo v letu 2022 ustvaril nad 140 milijonov evrov kosmatih premij. Pri življenjskih zavarovanjih v Adria regiji je prav tako načrtovana visoka rast, kosmate premije bodo v 2022 presegle 11 milijonov evrov. V odseku pozavarovanj načrtujemo rast, ki bo večja od 3 odstotkov.

Organska rast v tem načrtovanem obdobju ostaja podrejena cilju zagotavljanja ustrezne dobičkovnosti z doseganjem kombiniranih količnikov, ki bodo v zavarovalni in pozavarovalni dejavnosti nižji od 95 odstotkov.

Glede naložbene politike ima skupina cilj ohranjati visoko varnost in nizko cenovno nihajnost sredstev, namenjenih pokrivanju obveznosti iz zavarovalnih pogodb, vzdrževati visoko likvidnost in razpršiti tveganja. Prav tako bo uresničevala cilj usklajenosti obveznosti in sredstev, zlasti pri življenjskih zavarovanjih. Pri upravljanju finančnih naložb v naslednjem srednjeročnem obdobju pričakujemo nadaljevanje nizkih obrestnih mer, zato je načrtovano ohranjanje donosnosti nad 1,4 odstotka v letu 2020 in nad 1,5 odstotka v letih 2021 in 2022. Naložb v obveznice, depozite in denarne ustreznike bo v sestavi portfelja najmanj 80 odstotkov, pri čemer bomo sledili tudi cilju imeti vsaj 75 odstotkov naložbenega portfelja z bonitetno oceno investicijskega razreda. Del naložbenega portfelja bomo preudarno in razpršeno usmerili tudi v nepremičninske, infrastrukturne in trajnostno naravnane naložbe. Slednje bodo konec strateškega obdobja dosegle več kot 5-odstotni delež v sestavi celotnega portfelja. Sredstva skupine, namenjena pokritju zavarovalno-tehničnih rezervacij, bodo vsaj v 85 odstotkih ustrezale smernicam UN PRI.

V načrtovanem obdobju bo skupina ohranjala raven solventnosti v razponu od 180 odstotkov do 220 odstotkov, kar je optimalna raven kapitaliziranosti glede na pripravljenost za prevzem tveganj. V okviru politike upravljanja kapitala bo uporabila del presežnih sredstev za rast s prevzemi, delno pa za svojo organsko širitev. Obenem bo Sava Re zagotavljala delničarjem rast dividend v povprečju za 10 odstotkov letno, tako pa vsako leto izplačala približno med 35 in 45 odstotki čistega poslovnega izida Zavarovalne skupine Sava.

Ustvarjamo k strankam usmerjeno, moderno, digitalno, družbeno odgovorno in trajnostno naravnano zavarovalniško skupino. S predanostjo in nenehnim napredkom zagotavljamo varnost in kakovost življenja. Zavedamo se, da smo si za strateško obdobje 2020–2022 zastavili ambiciozne cilje. Menimo, da imamo znanje, izkušnje in predano ekipo zaposlenih za uspešno uresničitev začrtanih dejavnosti.

Pripeti dokumenti:

Rebalans strateškega načrta za obdobje 2020–2022

Novice

22. 10. 2020

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana uprava družbe Sava Re, d.d., v zvezi z izvedbo 37. skupščine delničarjev Save Re, d.d.

Preberite več

16. 10. 2020

AM Best potrdila bonitetno oceno Save Re, d.d., »A«; stabilna napoved

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, (»Sava Re« ali...

Preberite več

14. 10. 2020

Objava sklica 37. skupščine delničarjev

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 37. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}