14. 10. 2008

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SAVA-RE d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Danes, 14. 10. 2008, bo na sedežu družbe potekala 29. seja nadzornega sveta Pozavarovalnice Sava, d. d., ki bo med drugim odločala o imenovanju revizijske komisije, o spremembah in dopolnitvah Poslovnika o delu nadzornega sveta Pozavarovalnice Sava, d. d. in kadrovskih spremembah v poslovodstvu družbe. O sklepih k posameznim točkam dnevnega reda bo družba poročala po zaključku seje nadzornega sveta preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, d.d., na elektronskem naslovu www.ljse.si, in na spletnih straneh Pozavarovalnice Sava, d. d., www.sava-re.si.

Preberite več

11. 10. 2008

Sava Re je ustanovila prvo življenjsko zavarovalnico na Kosovu

Skupina Sava Re je skupaj z lokalnim partnerjem ustanovila življenjsko zavarovalnico Dukagjini Life, prvo registrirano življenjsko zavarovalnico na Kosovu, s sedežem v Prištini.

Preberite več

26. 9. 2008

Sava Invest, a.d., DZU, Makedonija, članica skupine Sava Re, je dobila dovoljenje za registracijo in trženje investicijskih skladov

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Pozavarovalnica Sava d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: V skladu s 106. in 386. členom ZTFI, (Ur. l. RS, št. 67/2007) na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij Sava Re sporoča, da je družba Sava Invest, a. d., Družba za upravljanje investicijskih skladov, Bul. Partizanski odredi br. 43b/1-03, 1000 Skopje, Makedonija, ki je članica skupine Sava Re, z dnem 25.9.2008 dobila dovoljenje Komisije za hartije od vrednosti Republike Makedonije za registracijo in trženje dveh odprtih investicijskih skladov.

Preberite več

25. 9. 2008

Standard&Poor's je bonitetno oceno Save Re povišal v A-

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SAVA-RE d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Bonitetna hiša Standard&Poor's je s 24. septembrom 2008 povišala bonitetno oceno Save Re iz BBB+ v A- s stabilno srednjeročno napovedjo.

Preberite več

16. 9. 2008

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SAVA-RE d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Nadzorni svet je na svoji 28. seji dne 16. 9. 2008 podrobneje obravnaval nerevidirano polletno poročilo o poslovanju Pozavarovalnice Sava, d.d. za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2008 ter sprejel poročilo o notranjem revidiranju v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2008. Pri obravnavi nerevidiranega polletnega poročila se je nadzorni svet seznanil tudi z dogodki po datumu bilance stanja, predvsem s poročilom uprave o škodah iz naslova poletnih neurij. Uprava družbe je javnost o tem obvestila že s sporočilom z dne 28. 9. 2008.

Preberite več

16. 9. 2008

Obvestilo o izpostavljenosti do Lehman Brothers Holding Inc

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SAVA-RE d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Sava Re objavlja, da ima v naložbenem portfelju tudi obveznice izdajatelja Lehman Brothers Holding Inc. in sicer v skupni vrednosti 3 milijone EUR. Slednje predstavlja 0,97% naložbenega portfelja Save Re na dan 30. 6. 2008 oziroma 0,88% naložbenega portfelja skupine Save Re na dan 30. 6. 2008. Sava Re razpolaga z navadnimi obveznicami, ki so praviloma prednostno izplačljive. Potencialna izguba iz naslova te naložbe bo znana po zaključenem stečajnem postopku Lehman Brothers.

Preberite več

29. 8. 2008

Objava povzetka polletnega poročila za leto 2008

Na podlagi 64. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 51/06-ZTVP-1-UPB2 in 114/06-ZUE; v nadaljevanju: ZTVP-1) in Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb v povezavi z 2. odstavkom 587. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 (100/07 popr.), 69/08, v nadaljevanju: ZTFI), na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d., Ljubljana, Priporočil javnim delniškim družbam za obveščanje, Ljubljanska borza d. d., Ljubljana, in na podlagi druge veljavne zakonodaje, družba Pozavarovalnica Sava, d. d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, poslovni naslov: Dunajska 56, 1000 Ljubljana, javno objavlja povzetek Nerevidiranega polletnega poročila o poslovanju Pozavarovalnice Sava d. d. za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2008. Povzetek polletnega poročila je podan v pripetem dokumentu.

Preberite več

29. 8. 2008

Polletno poročilo za leto 2008

Na podlagi Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS št. 51/06-ZTVP-1-UPB2 in 114/06-ZUE; v nadaljevanju: ZTVP-1) v povezavi z drugim odstavkom 587. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 (100/07 popr.), 69/08, v nadaljevanju: ZTFI) in na podlagi druge veljavne zakonodaje, družba Pozavarovalnica Sava, d. d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, poslovni naslov: Dunajska 56, 1000 Ljubljana, javno objavlja Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju Pozavarovalnice Sava d. d. za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2008. Polletno poročilo je podano v pripetem dokumentu.

Preberite več

28. 8. 2008

Obvestilo o oceni škode po neurjih 2008

Pozavarovalnica Sava ima za tovrstne primere sklenjeno ustrezno pozavarovalno zaščito, ki zmanjšuje neto učinek takšnih škod na rezultate poslovanja.

Preberite več

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}