DRUG ZA
DRUGEGA.
SRCE ZA
SVET.

LETNO POROČILO

Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d.

2023

Marko Jazbec, predsednik uprave

Spoštovani delničarji, poslovni partnerji in zaposleni,

leto 2023 je bilo ponovno zahtevno leto, ki je Zavarovalni skupini Sava prineslo povsem nove izzive. Posledice vojne v Ukrajini so še vedno krojile visoko inflacijo, v poletnih mesecih pa je Slovenijo in nekatere druge države, v katerih je skupina prisotna, zajel val neurij in poplav, ki so povzročili visoko škodo na premoženju. Vse svoje moči smo usmerjali v pospešeno reševanje škodnih zahtevkov ter skladno z našo obljubo »Nikoli sami« zavarovancem zagotavljali potrebno podporo in pomoč. V prvi vrsti smo svojim strankam stali ob strani na terenu s poenostavitvijo procesov prijave in reševanja škodnih primerov, takoj za tem pa smo se odzvali tudi z dodatnim dnem za prostovoljstvo in finančno pomočjo najbolj prizadetim področjem. Prijavljene škode iz teh dogodkov so dosegle kar 88 milijonov evrov, vpliv na rezultat skupine pa je bil zaradi ustrezne pozavarovalne zaščite manjši.

Skupina je dosegla močno organsko rast v vseh segmentih in na vseh trgih. Obseg poslovanja smo tako povečali na 910 milijonov evrov, kar je za skoraj 15 % več kot v letu prej.

Kljub znatnemu vplivu omenjenih škod, predvsem na Zavarovalnico Sava, je skupina presegla načrtovani dobiček, saj so ugodneje od načrtov poslovali drugi poslovni odseki, v katerih delujemo. Pomembno je k preseganju načrta prispeval posel, ki ga Sava Re sklepa na mednarodnih pozavarovalnih trgih. Tržna rast cen pozavarovalnih kritij zadnjih nekaj let, prestrukturiranje pozavarovalnega portfelja s ciljem izboljšanja dobičkonosnosti in odsotnost večjih škod so bili dejavniki večjega preseganja načrta dobička. Poleg navedenega je k preseganju načrta močno prispeval rezultat iz naložbenja. Skupina je zaradi rasti obrestnih mer dosegla 2,1-odstotno donosnost naložb, kar je 0,6 odstotne točke več od načrtovane. Pomembno boljše od načrta so leto 2023 zaključile tudi družbe v skupini, ki upravljajo finančno premoženje. Gibanje kapitalskih trgov in povečan obseg prilivov v sklade sta vplivala na dosežen rezultat. Vsi ti dejavniki so tako ublažili negativni vpliv neurij in poplav.

Skupina je dosegla močno organsko rast v vseh segmentih in na vseh trgih. Obseg poslovanja smo tako povečali na 910 milijonov evrov, kar je za skoraj 15 % več kot v letu prej. Verjamem, da bomo pred zaključkom strateškega obdobja presegli prag milijarde evrov. Zadovoljni smo, da družbe v skupini večinoma izboljšujejo svoj tržni položaj ter širijo nabor produktov in prodajnih poti. Visoka organska rast omogoča tudi vse bolj stroškovno učinkovito poslovanje. Rast prihodkov pa odseva tudi sposobnost skupine, da se cenovno odziva na zunanje okoliščine in s tem zagotavlja stabilnost rezultatov.

Trajnost se je med letom 2023 tudi sicer vse bolj organizacijsko vpenjala v poslovanje družb v skupini in se vse bolj vseobsegajoče upošteva pri dnevnem poslovanju.

V preteklem strateškem obdobju vzpostavljene rešitve in procesi za stranke so pripomogli k hitrejši obravnavi zahtevkov, kar se je že poznalo pri hitrejšem reševanju škodnih zahtevkov zaradi neurij in poplav. Nadaljevanje postavljanja stranke v središče poslovanja in optimizacija poslovnih procesov sta tako usmeritvi, ki tudi v strateškem obdobju 2023–2027 ohranjata zagon in nadaljujeta v smeri zagotavljanja še večjih izboljšav pri poslovanju – predvsem za pohitritev in poenostavitev poslovnih procesov in izboljšav na vseh stičnih točkah našega odnosa s strankami.

Pri premoženjskih zavarovanjih smo sledili nadgradnji ponudbe produktov glede na potrebe in želje strank. To so bili produkti s poudarjeno trajnostjo, tisti, ki so usmerjeni v posamezne segmente zavarovancev, in tisti, ki krepijo spletno prodajo in prodajo po bančnih kanalih. Pri življenjskih in pokojninskih zavarovanjih smo bili v preteklem letu usmerjeni v širitev ekosistema življenjskih zavarovanj zaščite z vključenimi dodatnimi storitvami za stranke, v razvoj palete dodatnih zdravstvenih kritij ter v nadgradnjo naložbenih življenjskih zavarovanj in bančno-zavarovalnih produktov.

V letu 2023 je neodvisna institucija preverila izračun ogljičnega odtisa za preteklo leto. Ta je podlaga za natančnejše določanje etapnih ciljev pri doseganju strateškega cilja 55-odstotnega zmanjšanja odtisa v izpustih obsega 1 in 2 do leta 2030. Pomemben korak na tem področju je bila preselitev sedežev šestih slovenskih družb in sedeža makedonske zavarovalnice v nove, energetsko učinkovitejše prostore, kar je že prispevalo k rezultatu ogljičnega odtisa za leto 2023. V letu 2023 smo začeli tudi sistematično zbirati in obdelovati podatke v vrednostnih verigah (zavarovalni portfelj, naložbeni portfelj in dobavitelji), da opredelimo potrebne ukrepe za dosego trajnostnih ciljev. Trajnost se je med letom 2023 tudi sicer vse bolj organizacijsko vpenjala v poslovanje družb v skupini in se vse bolj vseobsegajoče upošteva pri dnevnem poslovanju. Kultura trajnosti se sistematično nadgrajuje pri naših zaposlenih, s čimer želimo biti zgled širši skupnosti. Gre za organizacijo številnih prostovoljskih akcij v okviru pobude Srce za svet. V letu 2023 so naši zaposleni prostovoljstvu namenili več kot 5.000 delovnih ur.

Pomemben mejnik v letu 2023 je bil tudi uspešen prehod na nova računovodska standarda MSRP 17 in MSRP 9, ki sta v preteklih nekaj letih zahtevala ogromen prispevek sodelavcev ter prestrukturiranje nekaterih informacijskih sistemov, procesov in organizacije. Ocenjujem, da je bil prehod uspešen, in verjamem, da se bodo podatki, ki so po zaključku tega projekta na voljo, uporabili tudi za boljši nadzor nad poslovanjem in hitrejše odzivanje na nastajajoča tveganja.

Če povzamem, je leto 2023 pred skupino postavilo poseben izziv, saj so bile poletne poplave res izjemnih razsežnosti in so prizadele velik del Slovenije. Ponosen sem, da je skupina v takih okoliščinah pokazala vsaj tri vrline:

Srčnost – saj so naši cenilci in zastopniki ter drugi sodelavci, ki so sodelovali pri ocenjevanju in likvidaciji škod po poplavah, dali svoj »maksimum«, da se je prizadetim zavarovancem omogočilo čim hitrejše izplačilo škode.

Prilagodljivost – čeprav je ustroj zavarovalnice kompleksen, so se nekateri procesi v Zavarovalnici Sava pohitrili in poenostavili kot odziv na množičnost škod po poplavah.

Razpršenost poslovnega modela – skupina je leto zaključila dobro, čeprav so škode po poplavah pomembno vplivale na rezultat. Predvsem pozavarovanje na mednarodnih pozavarovalnih trgih je v letu 2023 doseglo rezultat, ki je bil znatno boljši od načrtovanega in poleg zunanjih vplivov posledica trdega dela naše pozavarovalne ekipe za izboljšanje portfelja v smeri dobičkonosnosti zadnjih nekaj let.

Vsem sodelavcem se zahvaljujem za njihov prispevek in trud v letu 2023. Dokazali smo, da skupaj zmoremo premagovati še tako velike izzive in dosegati ambiciozne cilje.

 
Marko Jazbec

Marko Jazbec
predsednik uprave Save Re, d.d.

 

 

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}