19. 11. 2021

Rezultati za obdobje januar–september 2021: Devetmesečni dobiček v višini 57,2 milijonov evrov presega načrtovani celoletni dobiček

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo:

Nadzorni svet Save Re se je na včerajšnji redni seji seznanil z nerevidiranimi izidi poslovanja Zavarovalne skupine Sava in Save Re za obdobje januar–september 2021.

Zavarovalna skupina Sava je v obdobju januar–september 2021 ustvarila 548,8 milijona evrov poslovnih prihodkov in 57,2 milijona evrov čistega dobička. Poslovni prihodki Zavarovalne skupine Sava so dosegli 80 odstotka načrtovanih za leto 2021, čisti dobiček pa 108 odstotka načrtovanega za celotno leto. Čisti dobiček se je povečal za 20 odstotkov glede na isto obdobje lani. Uprava ocenjuje, da bo ocena dobička za leto 2021, objavljena po zaključku prvega polletja, presežena.

 

9,1-odstotna rast kosmatih premij

Skupina je v prvih devetih mesecih zbrala 578,1 milijona evrov kosmatih premij, kar je 9,1 odstotka več od enakega obdobja lani. Rast kosmatih premij izvira pretežno iz življenjskih zavarovanj v Sloveniji (55,4-odstotna rast), in sicer zaradi lanskega prevzema Vite, ki je k skupini v tem obdobju prispevala 74,3 milijona evrov kosmate premije. Skupina je zagotovila rast premij tudi iz pozavarovanj na mednarodnih pozavarovalnih trgih (9,7-odstotna rast) ter iz premoženjskih zavarovanj na slovenskem zavarovalnem trgu brez poslov, sklenjenimi po načelu svobode opravljanja storitev (4,4-odstotna rast).

Poslovni prihodki skupine so se v prvih devetih mesecih povečali za 11,1 odstotka, na kar je poleg zgoraj opisanih učinkov vplivalo tudi dobro poslovanje odseka pokojnine in upravljanje premoženja zaradi uspešne prodaje finančnih produktov nezavarovalnih družb skupine in ugodnih gibanj na finančnih trgih.

Izboljšanje dobičkovnosti poslovnih odsekov

K večji dobičkovnosti so pripomogli relativno ugodno škodno dogajanje zaradi nižje škodne pogostnosti avtomobilskih zavarovanj, vključitev Vite v skupino ter izboljšanje rezultatov poslovanja pokojninskih zavarovanj in upravljanja premoženja zaradi ugodne rasti stanja sredstev v upravljanju. Letošnji devetmesečni dobiček presega lanskoletnega, ki ga je povečal enkratni prihodek v višini 7,0 milijona evrov, vezan na nakup Vite. Nekoliko nižjo dobičkovnost sta dosegla odseka pozavarovanje (zaradi večjih škod v tretjem četrtletju) in življenjska zavarovanja v Sloveniji (brez Vite) in tujini.

Čisti stroškovni količnik skupine se je glede na predhodno leto izboljšal za 1,2 odstotne točke, na kar je pomembno vplivala rast življenjskih zavarovanj.

Stabilna sestava in izboljšanje donosnosti portfeljskih naložb

Letos ni bilo bistvenih sprememb pri naložbenju in sestavi naložbenega portfelja skupine. Donosnost naložbenega portfelja je v prvih devetih mesecih 2021 znašala 1,9 odstotka in je bila za 0,2 odstotne točke višja kakor lani. Na povečanje so vplivali predvsem manjši odhodki iz spremembe poštene vrednosti, ki se izkazuje prek poslovnega izida, zaradi ugodnejših gibanj na finančnih trgih v primerjavi z enakim obdobjem lani. Na izboljšanje donosa so vplivali tudi višji prihodki iz realizacije kapitalskih dobičkov pri prodaji naložb.

Digitalna preobrazba, tehnološka prenova in postavitev stranke v središče

Skupina se je skladno s strategijo za obdobje 2020–2022 lotila obsežnih projektov svoje digitalne preobrazbe in postavitve stranke v središče. Poteka tudi tehnološka prenova skupine, s čimer bomo podprli digitalno preobrazbo ter razvili sodobnejši in prožnejši IT-sistem. Video predstavitev prizadevanj za doseganje strateških ciljev je na voljo na spletni strani družbe na naslovu https://www.sava-re.si/sl-si/za-vlagatelje/nacrti/.

Trajnostni razvoj

Zavarovalna skupina Sava je za obdobje 2020–2022 sprejela strategijo trajnostnega razvoja in s tem usmeritev uvajanja ESG-meril (okolje, družba in upravljanje podjetij) v svoje odločitve. V strateškem obdobju je tako osredotočena na uvedbo teh meril v upravljanje naložb, pri sprejemanju rizikov v zavarovanje in pozavarovanje, pri razvoju zavarovalnih storitev in pri nabavnem procesu. Uprava Save Re je junija 2021 sprejela Trajnostno naložbeno politiko, v kateri se poudarjata problematika izpustov toplogrednih plinov in prizadevanje za zmanjševanje vplivov na podnebne spremembe. Skupina je podpisnica načel odgovornega vlaganja (United Nations Principles for Responsible Investment) in načel United Nations Global Compact. V skladu z Uredbo o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR) je skupina 30. 6. 2021 na svojih spletnih straneh objavila ustrezna razkritja glede vključevanja trajnostnega vidika v naložbene procese. Skladno s sprejeto strategijo podpira družbeno odgovornost in daje poseben poudarek korporativnemu prostovoljstvu. O uresničevanju svoje strategije skupina poroča v trajnostnem poročilu za leto 2020, ki je bilo objavljeno 8. 4. 2021 na spletni strani. Trajnostna naložbena politika in Trajnostno poročilo za leto 2020 sta objavljena na https://www.sava-re.si/sl-si/trajnostni-razvoj/.

Ocena čistega poslovnega izida do konca leta

Uprava ocenjuje, da bo ocena dobička za leto 2021, objavljena po zaključku prvega polletja, presežena. Prav tako bodo nekoliko preseženi tudi načrtovani prihodki iz poslovanja.

Večji škodni dogodki, predvsem poplave v zahodni Evropi, ki so se zgodili v juliju 2021, so vplivali na rezultat tretjega četrtletja v odseku pozavarovanje. O tem je skupina poročala ob pripravi poročila za prvo polletje 2021 med dogodki po datumu 30. 6. 2021. V četrtem četrtletju ostaja najpomembnejše tveganje, povezano z večjim številom katastrofalnih škodnih dogodkov in gibanjem finančnih trgov.

Dokumenta Nerevidirano poročilo o poslovanju Zavarovalne skupine Sava in računovodski izkazi Save Re, d.d., za obdobje januar–september 2021 in Predstavitev rezultatov 1–9/2021 sta pripeta spodaj.

 

Priponki:

Poročilo o poslovanju 1–9/2021

Predstavitev rezultatov 1–9/2021

Novice

17. 11. 2023

Finančni koledar za leto 2024

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d. d., Ljubljana, objavlja to obvestilo: Sava Re, d.d.

Preberite več

17. 11. 2023

Politika upravljanja Save Re, d.d.

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...

Preberite več

17. 11. 2023

Rezultati januar–september 2023: Zavarovalna skupina Sava dosegla visoko rast obsega poslovanja in ustvarila več kot 45 mio € poslovnega izida pred obdavčitvijo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}