8. 4. 2021

Revidirano letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2020

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in na podlagi 134. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:

Nadzorni svet Save Re, d.d., je na včerajšnji seji potrdil Revidirano letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2020, ki je pripeto temu obvestilu. Izkaz poslovnega izida in izkaz finančnega položaja se med objavljenimi nerevidiranimi izkazi in revidiranimi izkazi nista spremenila. Leto 2020 je bilo za Zavarovalno skupino Sava zelo uspešno, saj je dosegla izjemnih 56,4 milijona evrov čistega dobička, navkljub povečanim tveganjem v povezavi z dodatnimi negativnimi vplivi pandemije na poslovanje skupine.

Zavarovalna skupina Sava je v letu 2020 ustvarila 674,9 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar predstavlja 15,5-odstotno rast. Čisti dobiček je znašal 56,4 milijona evrov in je za 12,3 odstotka višji od predhodnega leta ter je presegel načrtovanega. Donosnost lastniškega kapitala je dosegla 13,3 odstotka in za 1,3-odstotne točke presega ciljno donosnost iz strategije 2020–2022.

Skupina dobro napreduje tudi pri uresničevanju začrtane strategije ter se razvija v k strankam usmerjeno, sodobno, digitalno, družbeno odgovorno in trajnostno naravnano zavarovalniško skupino. Zavarovalna skupina Sava se je v letu 2020 pospešeno lotila razvoja digitalnih rešitev, vse s ciljem stranki omogočiti hitrejši in lažji dostop do storitev. V letu 2020 je skupina poseben poudarek namenila tudi vlaganju v okoljske in trajnostne naložbene projekte.

Priložena je tudi predstavitev revidiranih rezultatov z glavnimi poudarki iz poslovanja preteklega leta.

Konsolidirani računovodski izkazi v uradnem formatu ESEF v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815 in prvim odstavkom 134. člena ZTFI-1 bodo v informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske borze objavljeni v najkrajšem možnem času.

 

Priponki:

Revidirano letno poročilo 2020

Predstavitev revidiranih rezultatov 2020

 

Novice

10. 4. 2024

Objava sklica 40. skupščine delničarjev

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 40. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v...

Preberite več

5. 4. 2024

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z zahtevami slovenske in evropske zavarovalne zakonodaje...

Preberite več

5. 4. 2024

Letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: Nadzorni...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}