NLB Nov penziski fond a.d.

Naziv: NLB Nov penziski fond a.d.
Sedež: Ul. Majka Tereza 1, 1000 Skopje
Matična številka: 5989434
Vrsta dejavnosti: pokojninski sklad
Osnovni kapital:  
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe:

Predsednik uprave:

  • Davor Vukadinovic
Upravljavske povezave: odvisna družba - pokojninska družba
Spletna stran:  www.nlbnpf.mk