Izredni ukrepi zaradi virusa COVID-19   Preberite več  

Zadnje novice

 • Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

  9.1.2009

  Pozavarovalnica Sava, d. d. je 9. 1. 2009 s strani notarske pisarne prejela Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu spremembe zastopanja družbe, št. sklepa Srg 2008/42889 z dne 8. 1. 2009. več ›

 • Z delom je pričela nova uprava Save Re

  5.1.2009

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SAVA-RE d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Dne 4. 11. 2008 je nadzorni svet Save Re imenoval novo upravo v sestavi mag. Zvonko Ivanušič, predsednik in Srečko Čebron, Jošt Dolničar in mag. Maja Krumberger člani uprave. Trije novo imenovani člani (vsi razen mag. Ivanušiča) morajo pri Agenciji za zavarovalni nadzor pridobiti dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave. Do konca poslovnega leta 2008 je dovoljenje pridobil Jošt Dolničar, tako da je z dnem imenovanja oziroma z 31. 12. 2008 pričela delovati nova uprava v sestavi mag. Zvonko Ivanušič in Jošt Dolničar. več ›

 • Objava podatkov o poslovanju za prvih devet mesecev poslovnega leta 2008

  25.11.2008

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., družba SAVA RE, d. d., Ljubljana objavlja podatke o poslovanju za prvih devet mesecev poslovnega leta 2008. več ›

 • Obvestilo o seji Nadzornega sveta

  25.11.2008

  Nadzorni svet je na svoji 31. seji dne 24. 11. 2008 obravnaval nerevidirano nekonsolidirano poročilo o poslovanju Pozavarovalnice Sava, d.d. za obdobje od 1. 1. do 30. 9. 2008. Sava Re je devetmesečno poslovanje tekočega leta zaključila z izkazanim neto dobičkom v višini 4,6 milijona EUR. več ›

 • Skupina Save Re je pridobila licenco za opravljanje poslov življenjskih zavarovanj v Srbiji

  21.11.2008

  Odvisna družba Save Re v ustanavljanju, življenjska zavarovalnica Sava životno osiguranje, je včeraj prejela dovoljenje za opravljanje dejavnosti sklepanja poslov življenjskih zavarovanj, ki ga je izdala NBS (Narodna Banka Srbije). S tem so izpolnjeni pogoji za pričetek delovanja oziroma prodaje produktov življenjskih zavarovanj. Družba Sava životno osiguranje bo s poslovanjem pričela v začetku meseca decembra, po opravljenih formalnih postopkih registracije družbe. več ›

 • Nadzorni svet Save Re je imenoval novo upravo družbe

  5.11.2008

  Nadzorni svet je na svoji 30. seji 4. novembra 2008 na predlog bodočega predsednika uprave mag. Zvonka Ivanušiča imenoval nove člane uprave. Nadzorni svet je tako imenoval upravo v novi sestavi: Zvonko Ivanušič predsednik, Maja Krumberger, Srečko Čebron in Jošt Dolničar, člani uprave. Novo upravo je v tej sestavi nadzorni svet izbral zaradi širitve Skupine Sava Re in potrebe po delitvi področij delovanja in nadzora Skupine Sava Re. Nova uprava bo 5-letni mandat predvidoma nastopila z 31. decembrom 2008 oziroma Srečko Čebron s 1. februarjem 2009. več ›

 • Informacija o vplivu finančne krize na poslovanje Save Re, d.d.

  16.10.2008

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SAVA-RE d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Za potrebe informiranja delničarjev in splošne javnosti želi uprava Save Re pojasniti aktualne in potencialne vplive finančne krize na poslovanje zavarovalne skupine Sava Re. Vplive finančne krize pojasnjujemo preko štirih segmentov poslovanja, in sicer preko naložbenega portfelja, financiranja, opravljanja storitev pozavarovanja in zavarovanja. več ›

 • Nadzorni svet Save Re je imenoval novega predsednika družbe

  15.10.2008

  Nadzorni svet je na svoji 29. seji 14. oktobra 2008 sprejel odstopno izjavo dolgoletnega predsednika uprave Dušana Čeča, ki se bo upokojil. Nadzorni svet je na osnovi predložene odstopne izjave za novega predsednika uprave imenoval mag. Zvonka Ivanušiča, dosedanjega namestnika predsednika uprave Pozavarovalnice Sava, d.d. več ›

 • Obvestilo o seji nadzornega sveta

  14.10.2008

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SAVA-RE d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Danes, 14. 10. 2008, bo na sedežu družbe potekala 29. seja nadzornega sveta Pozavarovalnice Sava, d. d., ki bo med drugim odločala o imenovanju revizijske komisije, o spremembah in dopolnitvah Poslovnika o delu nadzornega sveta Pozavarovalnice Sava, d. d. in kadrovskih spremembah v poslovodstvu družbe. O sklepih k posameznim točkam dnevnega reda bo družba poročala po zaključku seje nadzornega sveta preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, d.d., na elektronskem naslovu www.ljse.si, in na spletnih straneh Pozavarovalnice Sava, d. d., www.sava-re.si. več ›

 • Sava Re je ustanovila prvo življenjsko zavarovalnico na Kosovu

  11.10.2008

  Skupina Sava Re je skupaj z lokalnim partnerjem ustanovila življenjsko zavarovalnico Dukagjini Life, prvo registrirano življenjsko zavarovalnico na Kosovu, s sedežem v Prištini. več ›