Izredni ukrepi zaradi virusa COVID-19   Preberite več  

Letni načrt Zavarovalne skupine Sava za leto 2020

6.1.2020

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo:

Na podlagi strateških usmeritev za obdobje 2020–2022 je Zavarovalna skupina Sava pripravila letni načrt za leto 2020 z ambicioznimi cilji. Načrtovana rast prihodkov iz poslovanja skupine za leto 2020 znaša več kot 4 odstotke, pričakovani čisti poslovni izid pa vsaj 45 milijonov evrov. Ob tem bo skupina zagotovila vsaj 11-odstotno donosnost lastniškega kapitala.

Med pomembnejšimi področji razvoja v letu 2020 si je skupina zastavila naslednje aktivnosti:

V zvezi z digitalno preobrazbo in postavitvijo strank v središče si bo prizadevala, da jim olajša sklepanje in upravljanje zavarovanj ter vlaganje škodnih zahtevkov, prav tako pa bo dan poseben poudarek spletni prisotnosti in mobilnim aplikacijam ter prilagoditvi komunikacije in produktov željam strank.

V okviru IT-transformacije bo skupina v letu 2020 dokončala enotno infrastrukturo osnovnega podatkovnega skladišča in začela prenavljati osrednje sisteme, kar vključuje zamenjave, nadgradnje in uvajanje novih IT-rešitev.

Pri rasti s prevzemi bo skupina ob učinkoviti organski rasti nadaljevala s prevzemnimi aktivnostmi v dejavnostih in na trgih, kjer je že prisotna, iskala pa bo tudi priložnosti za okrepitev zavarovalne dejavnosti v drugih državah EU.

Ključni vrednostni cilji v letu 2020 so:

V Sloveniji načrtujemo 3-odstotno rast kosmatih premij premoženjskih zavarovanj ob pričakovani umiritvi rasti prodaje novih vozil. Pri življenjskih zavarovanjih v Sloveniji je načrtovano 9-odstotno zmanjšanje kosmatih premij, kar je pričakovana posledica velikega števila doživetij življenjskih polic.

V odseku zavarovanj na trgih zunaj Slovenije bo organska rast visoka – nad pričakovanimi stopnjami rasti bruto domačega proizvoda. Premoženjske zavarovalnice zunaj Slovenije načrtujejo 6-odstotno, življenjske zavarovalnice pa 15-odstotno rast kosmatih premij. Premoženjske zavarovalnice bodo v letu 2020 namenile posebno pozornost razvoju in širitvi obstoječe prodajne mreže, razpršenosti portfelja z novimi produkti in krepitvi bančne prodajne poti. Razvoj zavarovalnih produktov in storitev pri življenjskih zavarovanjih bo v letu 2020 usmerjen v znižanje oziroma odpravo naložbenih jamstev zaradi nizkih obrestnih mer na finančnih trgih.

V odseku pozavarovanj je za leto 2020 načrtovana 8-odstotna rast kosmatih premij zaradi povečevanja obsega poslovanja na novih trgih, pri čemer bomo uresničevali cilj razpršenosti portfelja, tako geografsko kot po partnerjih.

Glede naložbene politike si skupina prizadeva za ohranjanje visoke varnosti sredstev, namenjenih pokrivanju obveznosti iz zavarovalnih pogodb, za vzdrževanje visoke likvidnosti in za razpršitev tveganj. Pri upravljanju finančnih naložb v letu 2020 pričakujemo nadaljevanje nizkih obrestnih mer – načrtovana je donosnost v višini 1,3 odstotka. Sestava portfelja bo tudi v letu 2020 razmeroma konservativna z visokim deležem obveznic in drugih naložb s stalnim donosom ob visoki boniteti celotnega naložbenega portfelja, kljub temu pa se bo v letu 2020 nekoliko povečal delež naložb v lastniške vrednostne papirje in infrastrukturne projekte.

Uprava ugotavlja, da je poslovni načrt ambiciozen in da upošteva vse ključne vidike odgovornega dolgoročnega razvoja ob doseganju ustrezne dobičkonosnosti skupine. 

Pripeti dokumenti: Letni načrt Zavarovalne skupina Sava za leto 2020. 

Sava Re je 27. 12. 2019 podpisala pogodbo za nakup družbe NLB Vita, d.d., katere zaključek se pričakuje v prvi polovici leta 2020. Finančni učinki transakcije še niso vključeni v objavljeni letni plan, zato bo Sava Re le-te po zaključku transakcije ovrednotila in objavila ažuriran dokument.

Dokumenti