9. 6. 2008

Sklicana je 21. skupščina Pozavarovalnice Sava d.d.

Dne 9. 6. 2008 je bil v časopisu Delo objavljen sklic skupščine Pozavarovalnice Sava d.d., ki bo potekala 10. 7. 2008. Uprava družbe predlaga skupščini v sprejem sklepe, ki se nanašajo na spremembo statuta, uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2007 ter imenovanje revizijske družbe. Skupščina se bo tudi seznanila s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2007 z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2007 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2007.

Dnevni red skupščine in predlogi sklepov

Predlog sprememb statuta

Utemeljitev predlogov skupščine

Pooblastilo Ljubljanski borzi za objavo v elektronskem sistemu SEOnet

Revidirano letno poročilo za leto 2007

Obrazec za prijavo udeležbe na skupščini in pooblastilo za zastopanje

Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2007

Mnenje nadzornega sveta k poročilu o notranjem revidiranju za leto 2007

Notice of General Meeting 10.7.2008

Rationales of Resolutions GM 10.7.2008

Novice

28. 3. 2023

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...

Preberite več

23. 3. 2023

Predlagana dividenda za delničarje Save Re višja od lanske

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

23. 3. 2023

Letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2022

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: Nadzorni svet Save Re,...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}