17. 5. 2024

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo:

V skladu z zahtevami slovenske in evropske zavarovalne zakonodaje Sava Re, d.d., objavlja Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2023 (poročilo PSFP skupine), ki ga je s soglasjem nadzornega sveta sprejela uprava Save Re. K poročilu PSFP skupine je bilo izdano poročilo neodvisnega revizorja o sprejemljivem zagotovilu, ki ga je izdelala revizijska družba Deloitte revizija, d.o.o., v skladu s Sklepom o dodatnem revizijskem pregledu zavarovalnic in dodatnem revizorjevem poročilu (Uradni list RS, št. 9/2016, s spremembama št. 161/2021 in št. 116/2023), ki ga je na podlagi Zakona o zavarovalništvu izdala Agencija za zavarovalni nadzor.

Poročilo PSFP skupine vsebuje podrobne informacije o sistemu upravljanja skupine, njenih ključnih funkcijah, vzpostavljenem sistemu upravljanja tveganj ter lastni oceni tveganj in solventnosti. V njem je tudi podrobno opisan profil tveganj skupine. Poročilo vsebuje informacije o vrednotenju sredstev in obveznosti za izkazovanje solventnosti skupine, ki se v skladu z zakonodajo Solventnost II vrednotijo po pošteni vrednosti. Vključuje še upravljanje kapitala ter višino primernih lastnih virov sredstev, zahtevanega solventnostnega kapitala in solventnostnega količnika.

Zavarovalna skupina Sava za izračun kapitalske ustreznosti v skladu z zakonodajo Solventnost II uporablja standardno formulo. Na dan 31. 12. 2023 je kapitalsko ustrezna in izkazuje visok solventnostni količnik v višini 191 % (31. 12. 2022 v višini 183 %). Zvišanje solventnostnega količnika za 8 odstotnih točk je predvsem posledica rasti primernih lastnih virov sredstev za pokrivanje zahtevanega solventnostnega kapitala skupine, h kateri so prispevali dobri poslovni rezultati in ugodnejše vrednotenje naložb.

Višina solventnostnega količnika ustreza tudi notranjim merilom skupine, ki določajo optimalni solventnostni količnik v razponu med 170 % in 210 %, kar podpira strategijo skupine za obdobje 2023–2027.

 

Priponka:

PSFP skupine 2023

Novice

4. 6. 2024

S&P Savi Re in Zavarovalnici Sava potrdil bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

27. 5. 2024

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja sklepe 40. skupščine, ki je potekala v ponedeljek,...

Preberite več

17. 5. 2024

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}