7. 3. 2024

Informacije o nerevidiranih rezultatih Zavarovalne skupine Sava za 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo:

Zavarovalna skupina Sava z 79,6 mio € dobička pred obdavčitvijo presegla načrte zaradi dobre razpršenosti področij poslovanja kljub skromnejšemu poslovanju Zavarovalnice Sava po izjemnih neurjih in poplavah

  • Obseg poslovanja zrasel za 14,4 % na 910,1 mio €
  • Dobiček pred obdavčitvijo v višini 79,6 mio €
  • Donosnost lastniškega kapitala 10,8 %
  • Solventnostni količnik v razponu 182–188 %
  • Doseženi vsi cilji za leto 2023

Zavarovalna skupina Sava je v letu 2023 dosegla močno organsko rast v vseh odsekih poslovanja in na vseh trgih. Obseg poslovanja je povečala na 910,1 milijona evrov, kar je za 14,4 % več kot v letu prej in za 13,8 % več od načrta. K rasti so največ prispevale kosmate premije premoženjskih zavarovanj, ki so na domačem trgu zrasle za 19,5 %, na tujih trgih pa za 21,7 %. Rast je bila dosežena tudi pri življenjskih zavarovanjih, na domačem trgu za 7,5 %, na tujih trgih pa za 13,6 %. Pri pozavarovanju je skupina nadalje izboljševala sestavo portfelja, saj je bila dosežena 19,4-odstotna rast kosmatih premij neproporcionalnih pogodb.

Kljub znatnemu vplivu škod zaradi poletnih ujm, ki so pomembno prizadele Zavarovalnico Sava, je skupina s čistim dobičkom v višini 64,7 milijona evrov in donosnostjo lastniškega kapitala pri 10,8 % presegla načrt, saj so ugodneje od načrtov poslovali drugi poslovni odseki, v katerih skupina deluje. Pomembno je k preseganju načrta prispevalo poslovanje Save Re na mednarodnih pozavarovalnih trgih. Rast cen pozavarovalnih kritij zadnjih nekaj let, prestrukturiranje pozavarovalnega portfelja s ciljem izboljšanja dobičkonosnosti in odsotnost večjih škod so bili dodatni dejavniki večjega preseganja načrta dobička. Poleg navedenega je k preseganju načrta močno prispeval rezultat iz naložbenja. Skupina je zaradi rasti obrestnih mer dosegla 2,1-odstotno donosnost naložb, kar je 0,6 odstotne točke več od načrtovane. Pomembno boljše od načrta so leto 2023 zaključile tudi družbe v skupini, ki upravljajo finančno premoženje. Gibanje kapitalskih trgov in povečan obseg prilivov v sklade sta vplivala na dosežen rezultat. Vsi ti dejavniki so tako ublažili velik negativen vpliv neurij in poplav. Tako je kapitalska moč skupine tudi v letu 2023 ostala na visoki ravni, saj je solventnostni količnik, ocenjen med 182 % in 188 %, ostal na lanskoletni ravni in znotraj optimalne kapitaliziranosti.

Skupina je bila uspešna tudi pri uresničevanju temeljnih strateških usmeritev. Nadaljevanje postavljanja stranke v središče poslovanja in optimizacija poslovnih procesov zagotavljata predvsem pohitritev in poenostavitev poslovnih procesov in izboljšav storitev na vseh stičnih točkah našega odnosa s strankami. Poleg tega se je trajnostno poslovanje vse bolj organizacijsko vpenjalo v poslovanje družb v skupini. Kultura trajnosti se sistematično nadgrajuje tudi pri zaposlenih, s čimer želi skupina dajati zgled širši skupnosti.

 

Priponki:

Poročilo o nerevidiranih rezultatih poslovanja 2023

Predstavitev nerevidiranih rezultatov 2023

Novice

10. 4. 2024

Objava sklica 40. skupščine delničarjev

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 40. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v...

Preberite več

5. 4. 2024

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z zahtevami slovenske in evropske zavarovalne zakonodaje...

Preberite več

5. 4. 2024

Letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: Nadzorni...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}