14. 12. 2023

Načrt poslovanja za leto 2024: Zavarovalna skupina Sava načrtuje varno in dobičkonosno rast vseh odsekov poslovanja

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo:

V letu 2024 bo Zavarovalna skupina Sava nadaljevala izvajanje strateških usmeritev in doseganje finančnih ciljev, ki si jih je zastavila za strateško obdobje 2023–2027. Skupina načrtuje, da bo v prihodnjem letu presegla obseg poslovanja v višini 925 milijonov evrov in dosegla najmanj 70 milijonov evrov čistega dobička, kar se bo odrazilo v vsaj 10,5-odstotni donosnosti kapitala.

Skupina bo v letu 2024 nadaljevala uresničevanje svoje poslovne strategije na vseh treh ključnih strateških področjih. Nadalje bo avtomatizirala in digitalizirala komunikacijo s strankami ter razvijala digitalne in samooskrbne rešitve za izboljšanje in racionalizacijo uporabniške izkušnje. Še naprej bo velik poudarek namenjala optimizaciji procesov sklepanja poslov in izvajanja podpore strankam, optimizirala pa bo tudi interne poslovne procese. Na področju trajnosti bo skupina izvajala trajnostno politiko, ki si jo je zadala v strateškem obdobju.

Skupina v letu 2024 načrtuje več kot 5-odstotno rast, s čimer se postopno približuje milijardi evrov obsega poslovanja. Glavnino povečanja kosmatih premij bodo ustvarila premoženjska zavarovanja, pri čemer se bodo premije na trgu EU povečale za najmanj 6 %, na trgih zunaj EU pa celo za 8 %. Visoka rast premij v višini najmanj 10 % se načrtuje tudi pri življenjskih zavarovanjih zunaj EU, medtem ko bo višina premij na trgu EU še vedno pod vplivom doživetij starih zavarovanj. Poleg tega skupina načrtuje, da ji bo tudi na tem področju z novo prodajo uspelo doseči vsaj 2-odstotno rast premij. Čeprav je ocenjeni obseg premij pozavarovanj, sklenjenih v letu 2024, načrtovan za 6,6 % višje kot v letu 2023, je načrtovana kosmata premija v letu 2024 zgolj za 1 % višja zaradi spreminjanja razmerja med proporcionalnimi in neproporcionalnimi posli v zadnjih letih. Skupina z novimi vplačili v sklade in načrtovanimi donosi sredstev v upravljanju načrtuje vsaj 5-odstotno rast prihodkov tudi na področju upravljanja premoženja in pokojnin.

Če bo škodno dogajanje v okviru pričakovanj, skupina načrtuje, da bo kombinirani količnik premoženja in pozavarovanja nižji od 95 %, kar je skladno s strateškimi usmeritvami. Z aktivnim upravljanjem naložbenega portfelja skupina načrtuje povišanje donosnosti naložb na 2,2 % ob istočasnem zadržanju visoke likvidnosti, kakovosti in varnosti naložbenega portfelja.

Uprava družbe verjame, da so cilji skupine za leto 2024 ambiciozni tako v smislu razvojnih aktivnosti za doseganje strateških ciljev kot tudi v finančnem smislu. Družba bo še naprej gradila zgodbo o rasti, dobičkonosnosti in vse večjem zadovoljstvu deležnikov skupine.

 

Priponka:

Povzetek načrta poslovanja 2024

Novice

4. 6. 2024

S&P Savi Re in Zavarovalnici Sava potrdil bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

27. 5. 2024

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja sklepe 40. skupščine, ki je potekala v ponedeljek,...

Preberite več

17. 5. 2024

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}