9. 10. 2023

Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo zunanje presoje kakovosti delovanja notranje revizije v družbah Zavarovalne skupine Sava

Vabimo vas k oddaji ponudbe za izvedbo neodvisne zunanje presoje kakovosti delovanja funkcije notranje revizije v letu 2024 v 12 družbah Zavarovalne skupine Sava. Obvladujoča družba Sava Re skupaj z odvisnimi družbami oblikuje Zavarovalno skupino Sava, ki sicer deluje v šestih državah regije Adria.

Služba notranje revizije Save Re, d.d. (SNR) je samostojna organizacijska enota, ki je funkcionalno in organizacijsko ločena od drugih organizacijskih enot Save Re (SRe). Administrativno poroča upravi Save Re, funkcijsko pa revizijski komisiji in nadzornemu svetu družbe. Tako je zagotovljena samostojnost in organizacijska neodvisnost delovanja SNR.

SNR v skladu z Zakonom o zavarovalništvu na podlagi pogodb o izločenem poslu za nedoločen čas izvaja ključno funkcijo notranje revizije naslednjih odvisnih družb: Zavarovalnica Sava, d.d., Vita, življenjska zavarovalnica, d.d., Sava pokojninska družba, d.d., in Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.

Dodatno je bila v letu 2021 uvedena notranja revizija celotne skupine (Group Internal Audit), tudi v družbah Zavarovalne skupine Sava zunaj EU, in to na način, da SNR redno spremlja razvoj in kakovost notranjerevizijskih služb v odvisnih družbah, pri čemer jim zagotavlja potrebno strokovno pomoč, tudi v zvezi z izvajanjem programske podpore celovitemu procesu notranjega revidiranja na ravni Zavarovalne skupine Sava.


Dodatne podrobnosti in zahteve razpisa:

 • Neodvisno presojo (v nadaljevanju tudi: presoja) v skladu z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju (v nadaljevanju tudi: Standardi) je treba izvesti v 12 družbah Zavarovalne skupine Sava, in sicer:
 1. Sava Re, d.d.;
 2. Zavarovalnica Sava, d.d. (izločen posel na SRe);
 3. Vita, življenjska zavarovalnica, d. d. (izločen posel na SRe);
 4. Sava pokojninska družba, d.d. (izločen posel na SRe);
 5. Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o. (izločen posel na SRe);
 6. Sava neživotno osiguranje (SRB), Beograd, Srbija (metodološko sodelovanje s Savo životno osiguranje);
 7. Sava životno osiguranje (SRB), Beograd, Srbija (metodološko sodelovanje s Savo neživotno osiguranje);
 8. Illyria (RKS), Priština, Kosovo (skupni revizor z Illyrio Life);
 9. Illyria Life (RKS), Priština, Kosovo (skupni revizor z Illyrio);
 10. Sava osiguruvanje (MKD), Skopje, Severna Makedonija;
 11. Sava penzisko društvo (MKD), Skopje, Severna Makedonija;
 12. Sava osiguranje (MNE), Podgorica, Črna gora.
 • Presojo je mogoče (ni pa zahtevano) izvesti v celoti na daljavo s pomočjo komunikacijskih orodij (elektronska pošta, videokonferenčni klici ipd).
 • Vseh 12 družb, ki bodo predmet presoje, uporablja enotno metodologijo dela in enotno programsko podporo celovitemu procesu notranjega revidiranja. Na ravni skupine mora izvajalec izdelati preglednico ključnih vsebin po družbah v skupini.
 • Neodvisno presojo načrtujemo v prvi polovici leta 2024, vključno z izdajo končnih poročil.
 • Ponudnik mora upoštevati Splošne pogoje poslovnega sodelovanja z družbo Sava Re, d.d., in se zavezuje k izpolnitvi vprašalnika o trajnostni naravnanosti družbe (ponudnika).

 

Če ste zainteresirani za izvedbo navedene storitve, nam prosim posredujte ponudbo, ki naj vključuje najmanj naslednje:

 • naziv izvajalca storitve;
 • izjavo o neodvisnosti in neobstoju nasprotja interesov;
 • navedbo vodje in članov ekipe, ki bo izvedla presojo (kratek CV z opisom njihovih strokovnih kvalifikacij in referenc pri izvedbi presoj); vodja presoje mora biti preizkušeni notranji revizor pri Slovenskem inštitutu za revizijo – SIR);
 • opis pristopa k izvedbi presoje, podrobnejši opis presoje (obseg posla);
 • predlog terminskega načrta izvedbe presoje;
 • vaše zahteve za izvedbo presoje;
 • vaš osnutek pogodbe, vključno z varovanjem zaupnosti podatkov (večstranska pogodba z vsemi družbami, razen z družbama na Kosovu, kjer se pripravi dodatna pogodba), podpisovanje z digitalnimi podpisi, razen na Kosovu);
 • seznam referenc izvedenih zunanjih presoj;
 • skupno fiksno ceno z vsemi vključenimi stroški in davkom za vsako od 12 družb iz razpisa;
 • plačilne pogoje.

 

Ponudbo prosim pošljete na e-naslov polonca.jugmauko@sava-re.si do vključno 30. 10. 2023. Pridržujemo si pravico, da dopolnimo obseg izvedbe presoje ali zahtevamo dodatna pojasnila oziroma dokumentacijo.

Novice

4. 6. 2024

S&P Savi Re in Zavarovalnici Sava potrdil bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

27. 5. 2024

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja sklepe 40. skupščine, ki je potekala v ponedeljek,...

Preberite več

17. 5. 2024

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}