25. 8. 2023

Polletno finančno poročilo za 2023 z oceno celoletnega rezultata

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo:

Zavarovalna skupina Sava po valu neurij in poplav znižuje oceno celoletnega dobička za 25 %

Vremenske ujme, ki so v juliju in avgustu prizadele Slovenijo in sosednje države, so bile najhujše doslej. Spremenili smo našo običajno obliko poročanja, tako da najprej poročamo o teh dogodkih in pričakovanem vplivu na naše celoletne rezultate, temu pa sledi pregled rezultatov za prvo polletje.

Nadzorni svet Save Re je na včerajšnji redni seji pregledal nerevidirane rezultate poslovanja Zavarovalne skupine Sava za obdobje januar–junij 2023 ter poročila o posledicah in škodah po ujmi.

  • V juliju in avgustu Slovenijo prizadenejo neurja in poplave doslej nevidenih razsežnosti; kosmate škode ocenjene na blizu 100 mio €
  • Negativni učinek na rezultat za 2023 ocenjen med 30 mio € in 35 mio €
  • Obseg poslovanja za prvo polletje zrasel za 11,7 % na 495,1 mio €
  • Čisti dobiček prvega polletja v višini 40,0 mio € presegel dobiček iz lanskega prvega polletja

Vpliv ujm na poslovanje skupine
V preteklih tednih, torej po datumu poročevalskega obdobja, je Slovenijo zajel val uničujočih neurij in poplav, ki so ljudem in številnim prizadetim skupnostim povzročile veliko osebno stisko ter ogromno premoženjsko škodo. Med njimi so bile vsesplošno najbolj uničujoče poplave 4. in 5. avgusta 2023. Močno si prizadevamo zavarovancem zagotoviti vso podporo po sklenjenih policah, da jim pomagamo prebroditi to težko obdobje. Tudi na sosednjih trgih, kjer je skupina prisotna, so bila pogostejša neurja, predvsem v Avstriji, na Hrvaškem in v Srbiji. Kosmate škode se bodo po trenutno razpoložljivi oceni približale 100 milijonom evrov. Skupaj s škodami, ki jih bo Sava Re krila iz sprejetega pozavarovalnega posla zunaj skupine (na avstrijskem, hrvaškem in srbskem trgu), in z upoštevanjem pozavarovalne zaščite se vpliv na poslovanje ocenjuje v razponu med 30 in 35 milijoni evrov. Zato uprava ocenjuje, da bo rezultat leta 2023 zaradi vpliva ujm od načrtovanega nižji za približno 25 odstotkov oziroma bo znašal približno 40 milijonov evrov (k čemur so pripomogli dobri polletni rezultati). Ta ocena vključuje predpostavko, da bo škodno dogajanje do konca leta skladno z dolgoletno statistiko škod. Novi škodni in drugi dogodki večjih razsežnosti lahko vplivajo na spremembo ocene.

Ocenjeni dobiček temelji predvsem na segmentih poslovanja, ki niso neposredno odvisni od naravnih nesreč (življenjsko zavarovanje, zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil, dejavnosti, povezane z upravljanjem premoženja, in pozavarovanje na mednarodnih trgih), kar kaže na odpornost skupine in razpršenost njenih področij poslovanja. Zaradi konservativnega naložbenega portfelja, ki družbam v skupini zagotavlja tudi visoko likvidnost, izplačevanje škod tako ne bo ogrozilo likvidnostnega položaja. Čeprav bo solventnostni količnik skupine nekoliko upadel, bo njen finančni položaj po pričakovanjih ostal močan.

Obseg poslovanja za prvo polletje, merjen z zbranimi premijami in prihodki od ostalih storitev skupine, je znašal 495,1 milijona evrov in je v primerjavi z enakim obdobjem lani dosegel visoko, skoraj 12-odstotno rast. K temu je največ prispevala rast premij premoženjskih zavarovanj na trgu EU (+15,7 odstotka), premoženjskih zavarovanj zunaj EU (+24,0 odstotka) in pozavarovalnih storitev skupine (+9,5 odstotka). Skupina je na domačem in tujih pozavarovalnih trgih višino premij prilagodila inflacijskim razmeram, obseg poslovanja pa je povečala tudi s pridobitvijo novih strank in večjo prodajo zavarovanj. Rast premij na trgih zunaj EU je bila ustvarjena predvsem z rastjo števila sklenjenih polic. Premije življenjskih zavarovanj na domačem trgu niso dosegle obsega iz lanskega prvega polletja (-2,8 odstotka) zaradi izjemno visoke prodaje v lanskem letu, vendar je skupina v drugem četrtletju to razliko znatno zmanjšala.

Čisti dobiček skupine v višini 40,0 milijona evrov se je v letošnjem polletju normaliziral v primerjavi z enakim lanskim obdobjem, ko se je močno zmanjšal zaradi prilagoditve škodnih rezervacij inflacijskim učinkom. Ugodnejše razmere na finančnih trgih in višje ravni zahtevanih donosov letos pa so vplivale na boljši donos iz naložbenja (+13,9 milijona evrov), kar je ugodno prispevalo tudi k letošnjim polletnim rezultatom. Čisti dobiček skupine je dosegel 75,6 odstotka letnega načrta, kar je predvsem posledica odsotnosti večjih škodnih dogodkov do konca prvega polletja 2023. Solventnostni količnik, ki je ocenjen med 183 % in 189 %, se bo po projekcijah znižal, vendar bo ostal znotraj optimalne kapitaliziranosti, kot je opredeljena v strategiji prevzemanja tveganj (170–210%).


Priponki:

Predstavitev rezultatov 1-6 2023

Poročilo o poslovanju 1-6 2023

 

Novice

4. 6. 2024

S&P Savi Re in Zavarovalnici Sava potrdil bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

27. 5. 2024

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja sklepe 40. skupščine, ki je potekala v ponedeljek,...

Preberite več

17. 5. 2024

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}