12. 5. 2023

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2022

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo:

V skladu z zahtevami slovenske in evropske zavarovalne zakonodaje Sava Re, d.d., objavlja Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2022 (poročilo PSFP skupine), ki ga je s soglasjem nadzornega sveta sprejela uprava Save Re. K poročilu PSFP skupine je bilo izdano poročilo neodvisnega revizorja o sprejemljivem zagotovilu, ki ga je izdelala revizijska družba Deloitte revizija, d.o.o., v skladu s Sklepom o dodatnem revizijskem pregledu zavarovalnic in dodatnem revizorjevem poročilu (Uradni list RS, št. 9/2016, s spremembo Uradni list RS, št. 161/2021), ki ga je na podlagi Zakona o zavarovalništvu izdala Agencija za zavarovalni nadzor.

Poročilo PSFP skupine vsebuje podrobne informacije o sistemu upravljanja skupine, njenih ključnih funkcijah, vzpostavljenem sistemu upravljanja tveganj ter lastni oceni tveganj in solventnosti. V njem je tudi podrobno opisan profil tveganj skupine. Poročilo vsebuje informacije o vrednotenju sredstev in obveznosti za izkazovanje solventnosti skupine, ki se v skladu z zakonodajo Solventnost II vrednotijo po pošteni vrednosti. Vključuje še upravljanje kapitala ter višino primernih lastnih virov sredstev, zahtevanega solventnostnega kapitala in solventnostnega količnika.

Zavarovalna skupina Sava za izračun kapitalske ustreznosti v skladu z zakonodajo Solventnost II uporablja standardno formulo. Na dan 31. 12. 2022 je kapitalsko ustrezna in izkazuje visok solventnostni količnik v višini 183 % (31. 12. 2021 v višini 198 %). Vzroki za znižanje solventnostnega količnika so gibanja na finančnih trgih, zlasti rast obrestnih mer in inflacija, kar je vplivalo na znižanje vrednosti naložbenega portfelja in povečanje škodnih rezervacij zaradi škodne inflacije. Učinek znižanja vrednosti naložb na lastne vire sredstev se je delno izravnal z znižanjem najboljše ocene zavarovalno-tehničnih rezervacij zaradi višje krivulje netveganih obrestnih mer.

Višina solventnostnega količnika ustreza tudi notranjim merilom skupine, ki določajo optimalni solventnostni količnik v razponu od 180 % do 220 %, kar podpira strategijo skupine za obdobje 2020–2022.

Poročilo PSFP skupine je pripeto.

 

Priponka: PSFP skupine 2022

Novice

4. 6. 2024

S&P Savi Re in Zavarovalnici Sava potrdil bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

27. 5. 2024

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja sklepe 40. skupščine, ki je potekala v ponedeljek,...

Preberite več

17. 5. 2024

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}