23. 3. 2023

Predlagana dividenda za delničarje Save Re višja od lanske

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo:

Nadzorni svet Save Re, d.d., je na seji 22. 3. 2023 potrdil revidirano letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2022.

Nadzorni svet in uprava sta oblikovala predlog skupščini, naj se delničarjem družbe izplača dividenda v višini 1,60 evra bruto na delnico, kar ob upoštevanju števila lastnih delnic znaša 24.796.313,60 evra oziroma 36,3 odstotka čistega poslovnega izida skupine za leto 2022. Predlagana dividenda pomeni 6,7-odstotno rast glede na izplačano dividendo za leto 2021.

Zavarovalna skupina Sava je v letu 2022 kljub težkim razmeram v okolju poslovala uspešno in bolje od načrtov ter zabeležila čisti poslovni izid v višini 68,2 milijona evrov. Predlog dividende sledi dividendni politiki, ki opredeljuje izplačilo v razponu med 35 % in 45 % čistega poslovnega izida skupine. Pri oblikovanju predloga je družba upoštevala tudi ostale okoliščine, kot so ocenjena višina presežka primernih lastnih virov sredstev nad zahtevanim solventnostnim kapitalom v okviru ureditve Solventnost II, lastna ocena tveganj in solventnosti skupine, kapitalski modeli bonitetnih hiš S&P Global Ratings in AM Best, potrjeni letni in strateški načrti skupine in družbe, novi razvojni projekti, ki bi vključili dodaten kapital, ter druge pomembne okoliščine, ki vplivajo na finančno stanje družbe.

Nadzorni svet Save Re, d.d., je na podlagi predloga uprave potrdil predlog sklepa skupščini o uporabi bilančnega dobička, kakor je predstavljen tudi v letnem poročilu za leto 2022, in sicer da se bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2022 znaša 41.790.617,92 evra, v višini 24.796.313,60 evra uporabi za izplačilo dividend, preostali del bilančnega dobička v višini 16.994.304,32 evra pa ostane nerazporejen in pomeni preneseni dobiček.

Novice

27. 5. 2024

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja sklepe 40. skupščine, ki je potekala v ponedeljek,...

Preberite več

17. 5. 2024

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

17. 5. 2024

Rezultati januar–marec 2024: Zavarovalna skupina Sava dosegla pomembno rast obsega poslovanja in ustvarila 38 mio € dobička pred davki

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}