3. 3. 2023

Nerevidirani rezultati 2022: Zavarovalna skupina Sava ustvarila 84 mio € dobička pred obdavčitvijo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, to obvestilo:

Nadzorni svet Save Re se je na svoji 19. redni seji 2. marca seznanil z nerevidiranimi rezultati poslovanja Zavarovalne skupine Sava in Save Re za leto 2022.

Zavarovalna skupina Sava je v letu 2022 ustvarila 68,2 milijona evrov čistega dobička, s čimer je za 13,7 odstotka presegla načrtovanega. S tem je dosegla donosnost lastniškega kapitala v višini 14,9 odstotka, kar presega ciljno donosnost iz strategije 2020–2022 za skoraj četrtino.

Strateški cilji uresničeni

Zavarovalna skupina Sava je z letom 2022 sklenila strateško obdobje 2020–2022, v katerem je uspešno uresničila zastavljene strateške cilje. Z organsko rastjo in prevzemom Vite je v treh letih okrepila prihodke za 28 odstotkov in v povprečju dosegala 14,7-odstotno donosnost lastniškega kapitala. Izjemne rezultate tega strateškega obdobja je skupina dosegla z izboljšanjem izkušnje strank, in sicer z digitalno preobrazbo, postavitvijo stranke v središče in prilagajanjem storitev potrebam strank. S strategijo za obdobje 2023–2027, ki je bila sprejeta konec leta 2022, ostaja Zavarovalna skupina Sava bolj kot kdaj koli prej zavezana svojemu poslanstvu in viziji.

 

Leto 2022 so zaznamovale zaostrene geopolitične in gospodarske razmere svetovnih razsežnosti. Pred Zavarovalno skupino Sava so bili s tem postavljeni novi izzivi. Razvit sistem upravljanja tveganj, pravočasni ukrepi, kapitalska trdnost in osredotočenost na stranko so omogočili, da je Zavarovalna skupina Sava v poslovnem letu 2022 kljub zaostrenim razmeram dosegla praktično vse načrtovane cilje. Kapitalsko trdnost in uspešnost skupine sta lani s ponovno odlično bonitetno oceno »A« potrdili tudi agenciji S&P Global Ratings in AM Best.

Z dobičkom so poslovali vsi poslovni odseki, pri čemer je še posebno pomembno nadaljnje izboljševanje rezultatov na tujih trgih. Višji odhodki za škode premoženjskih zavarovanj v Sloveniji pa so glavni razlog za nižji dobiček skupine glede na predhodno leto. Ta 10,4-odstotni upad v primerjavi z rekordnim dobičkom prejšnjega leta je bil pričakovan zaradi naraščajoče škodne pogostosti, potem ko so vplivi pandemije popustili in so se vozniki vrnili na ceste. Dodatno pa so k temu prispevale škodna inflacija in večje škode zaradi ujm.

Preseženi načrtovani poslovni prihodki

Poslovne prihodke je skupina v letu 2022 povečala na 753,6 milijona evrov, s čimer je presegla načrtovane za 7,7 odstotka. Kosmate premije so se povečale za 6,1 odstotka na 774,1 milijona evrov. Rast premij na premoženjskem in pozavarovalnem odseku je bila celo višja, delno kot posledica višjih cen zaradi inflacije. V tujem premoženjskem odseku so zrasle kar za 19,2 odstotka. Načrtovane premije je presegel tudi odsek življenjskih zavarovanj, obsega iz predhodnega leta pa ni dosegel izključno zaradi izredne visoke prodaje v Sloveniji v predhodnem letu. Poleg tega je imela skupina pri življenjskih zavarovanjih v tujini visoko, kar 17,5-odstotno rast premij, kar je izraz krepitve tako bančnih prodajnih poti kot tudi lastne prodajne mreže.

Kombinirani količnik tudi boljši od načrtovanega

Čisti odhodki za škode premoženjskih zavarovanj v Sloveniji so zrasli predvsem zaradi pričakovane normalizacije škodne pogostosti in škodne inflacije. Vpliv rasti teh odhodkov je ublažil ugoden razvoj škodnih rezervacij iz starejših let v slovenskem delu portfelja in tudi iz iztekajočih se FOS-poslov (angl. freedom of services). K dvigu premoženjskih odhodkov za škode v tujini je prispevala predvsem rast posla.

Zaradi povečanja škod se je pričakovano zvišal tudi kombinirani količnik, kljub temu pa je z 90,7 odstotka mnogo boljši od načrtovanega. K temu je pomembno prispevala stroškovna učinkovitost, saj je rast stroškov zaostajala za rastjo premije. K razmeroma nizkemu, 2,7-odstotnemu skupnemu povečanju odhodkov za škode na ravni skupine je pripomogel predvsem razvoj življenjskih zavarovanj, in sicer zaradi nižjega obsega dospelosti polic in nižjih odkupov življenjskih zavarovanj v Sloveniji.

Naložbeni portfelj pod vplivom razmer na finančnih trgih

Vrednost naložbenega portfelja se je s 1.581,4 milijona evrov znižala na 1.420,0 milijona evrov, predvsem zaradi neugodnih razmer na finančnih trgih, posledično pa se je znižal tudi presežek iz prevrednotenja v okviru kapitala. Kljub temu računovodskemu prevrednotenju pričakujemo, da ob zapadlosti obvezniškega portfelja ta ne bo izkazoval izgub. Donosnost naložbenega portfelja je znašala 1,3 odstotka in je bila nižja od donosnosti v preteklem letu in načrtovane, kar je posledica odhodkov naložb, ki se vrednotijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida (8,0 milijona evrov učinka). Delež sredstev naložbenega razreda v vseh dolžniških naložbah pa je s 86,5 odstotka ostal dejansko nespremenjen glede na predhodno leto, kar kaže na nadaljnjo konservativno usmeritev.

Digitalna preobrazba in postavitev stranke v središče

Skupina je v letu 2022 uspešno nadaljevala uresničevanje razvojne strategije digitalne preobrazbe in postavitve stranke v središče svojih poslovnih procesov. Ključne razvojne aktivnosti so se osredotočale na konsolidacijo procesov podpore strankam v kontaktnih centrih in uvedbo centralnih večkanalnih rešitev v več družbah Zavarovalne skupine Sava. Nadgrajevale so se tudi digitalne in samooskrbne rešitve za stranke ter optimizacija uporabniške izkušnje.

Trajnostni razvoj

Trajnostni vidik postaja del vsakdanjega poslovanja oziroma procesov odločanja v skupini. Konec leta je skupina sprejela politiko trajnostnega razvoja, ki ureja sistem upravljanja trajnostnih vprašanj in poudarja načela odgovornega poslovanja po posameznih področjih. Poleg razvoja produktov s trajnostno komponento so bile v letu 2022 izdelane smernice za odgovorno prevzemanje okoljskih, družbenih in upravljavskih tveganj pri premoženjskih zavarovanjih.

Dokumenta Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2022 in Predstavitev nerevidiranih rezultatov za leto 2022 sta pripeta spodaj.

 

Priponki:

Nerevidirani računovodski izkazi 2022

Predstavitev nerevidiranih rezultatov 2022

Novice

10. 4. 2024

Objava sklica 40. skupščine delničarjev

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 40. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v...

Preberite več

5. 4. 2024

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z zahtevami slovenske in evropske zavarovalne zakonodaje...

Preberite več

5. 4. 2024

Letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: Nadzorni...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}