22. 12. 2022

Strategija za obdobje 2023–2027 in Načrt poslovanja za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo:

 

Strategija za obdobje 2023–2027

Zavarovalna skupina Sava je v obdobju 2020–2022 uspešno uresničila vse zastavljene strateške cilje. Z organsko rastjo in prevzemom Vite je v treh letih povečala prihodke za 23 odstotkov na 720 milijonov evrov in v povprečju dosegala več kot 13-odstotno donosnost lastniškega kapitala. Izjemni rezultati so odraz temeljnih usmeritev tega strateškega obdobja, ki jim je skupina uspešno sledila, predvsem pa je z digitalno preobrazbo in postavitvijo stranke v središče izboljšala uporabniško izkušnjo ter prilagodila storitve željam in potrebam strank.

Za obdobje 2023–2027 je skupina sprejela novo strategijo, ki nadaljuje začrtano smer s tremi ključnimi usmeritvami:

Postavitev stranke v središče bo skupina še nadgradila, tako da bodo stranka, njene želje in potrebe še bolj postavljene v ospredje poslovanja. Za ta namen si je skupina zadala tri cilje. Z integracijo vseh komunikacijskih poti preko centraliziranega sistema upravljanja odnosov s stranko bo dosežen cilj stranki prilagojene komunikacije. Drugi cilj je vzpostavitev hibridnega modela prodaje, ki bo prodajni mreži omogočal, da se posveča kompleksnejšim zavarovanjem in svetovanju strankam. Tretji cilj pa je vzpostavitev samo-oskrbnih storitev, kot so portali za stranke, spletna mesta, mobilne aplikacije in podobno, ki bodo izboljšale procese prodaje, reševanja škod in drugih storitev za stranke.

Z optimizacijo poslovnih procesov si je skupina zadala dva ključna cilja: pohitriti in poenostaviti storitve za stranke, pa tudi interne procese. S tem bo hkrati dosežena stroškovna učinkovitost poslovanja, ki bo zaradi spremenjenih makroekonomskih okoliščin v naslednjem strateškem obdobju igrala še pomembnejšo vlogo kakor v preteklosti. Za uresničitev te strateške usmeritve bo izveden celovit pregled procesov in prepoznava možnosti izboljšav, v nadaljevanju se bodo procesi preoblikovali, novim procesom pa se bo po potrebi prilagodila tudi organizacija.

Trajnostno delovanje bo skupina uresničevala na vseh ključnih sklopih, tako z vidika okolja, družbe kot tudi sistema upravljanja. Še naprej bo podpirala globalne trajnostne usmeritve in bo osredotočena na cilje, povezane s podnebnimi spremembami ter skrbjo za zdravje in dobro počutje strank, zaposlenih in širše skupnosti.

Na področju rasti in dobičkonosnosti poslovanja ima Zavarovalna skupina Sava v obdobju 2023–2027 te strateške usmeritve:

Načrtuje se vsaj 4-odstotna povprečna letna rast poslovnih prihodkov skupine (obseg kosmatih premij in drugih poslovnih prihodkov), ki bodo v letu 2027 presegli 900 milijonov evrov. Primarni cilj skupine bo tudi v tem strateškem obdobju zagotavljanje ustrezne dobičkovnosti z doseganjem kombiniranih količnikov, ki bodo v zavarovalni in pozavarovalni dejavnosti nižji od 95 odstotkov. Pri tem bo skupina namenila veliko pozornost stroškovni učinkovitosti, ki bo v prihajajočem obdobju pod pritiskom splošne rasti cen in investicijskih vlaganj, potrebnih za uresničitev primarnih poslovnih ciljev. Z rastjo prihodkov in procesno optimizacijo bo skupina zniževala razmerje med fiksnimi stroški zunaj IT-potrošnje in prihodki. Ciljna donosnost kapitala je načrtovana v razponu med 9,5 in 10,5 odstotka, pri čemer je že upoštevan novi računovodski standard MSRP 17, ki začne veljati s 1. 1. 2023. Prehod na novi standard sicer ne bo spremenil samega poslovnega modela in dolgoročne dobičkonosnosti ali sposobnosti generiranja denarnega toka, spremenilo pa se bo računovodsko poročanje. Ob prehodu se bo tudi nekoliko povečal kapital.

Temeljna cilja naložbene politike sta še naprej ohranjanje varne sestave in visoke bonitete naložbenega portfelja, s čimer bo skupina zagotavljala sredstva za pokrivanje obveznosti iz zavarovalnih pogodb, ter razmeroma majhen vpliv morebitne nihajnosti finančnih trgov na poslovni izid. Glede na trenutne razmere na finančnih trgih bo dvig obrestnih mer ugodno prispeval k rasti prihodkov iz naložbenja in posledično k rasti dobička. V strateškem obdobju je predvideno povečevanje donosnosti naložbenega portfelja do 2,2 odstotka v letu 2027.

Načrtuje se zagotavljanje visoke finančne varnosti skupine s ciljnim solventnostim količnikom v razponu med 170 in 210 odstotki, kar je optimalna raven kapitaliziranosti glede na pripravljenost za prevzem tveganj v novem strateškem obdobju. Dividendna politika ostaja skladna s politiko obstoječega strateškega obdobja ter glede na cilj stabilne rasti dividende opredeljuje dividendo v razponu med 35 in 45 odstotkov čistega dobička skupine.

Načrt poslovanja za leto 2023

Aktivnosti v letu 2023 bodo usklajene s ključnimi usmeritvami strategije. V letu 2023 je načrtovan obseg poslovnih prihodkov nad 800 milijonov evrov (obseg kosmatih premij ter drugih poslovnih prihodkov), kar predstavlja 4-odstotno rast glede na leto 2022, pri čemer se bo skupina krepila na vseh trgih, na katerih je prisotna. Ciljni kombinirani količnik po pričakovanjih ne bo presegel 95 odstotkov, donosnost naložbenega portfelja pa bo več kot 1,5-odstotna. Skupina pričakuje, da bo tako ustvarila najmanj 53 milijonov evrov čistega dobička, kar je najmanj 9,5-odstotna donosnost lastniškega kapitala ob upoštevanju obeh novih računovodskih standardov MSRP 17 in MSRP 9. Solventnosti količnik je načrtovan v enakem razponu kakor za celotno strateško obdobje.

MSRP 17 in MSRP 9

Finančni cilji skupine so oblikovani na podlagi novega računovodskega standarda MSRP 17 o zavarovalnih pogodbah in MSRP 9 o finančnih instrumentih, ki začneta veljati s 1. 1. 2023. Standarda ne bosta pomembno vplivala na višino izkazanega dobička, saj je 60 odstotkov sedanjih poslovnih prihodkov skupine obračunanih po poenostavljeni metodi, ki je zelo podobna obstoječemu načinu, zaradi kakovosti naložbenega portfelja pa so v trenutnih okoliščinah zelo majhni tudi vplivi na naložbeni rezultat. Predstavitev novosti, ki jih prinašata nova računovodska standarda, je objavljena na spletni strani družbe https://www.sava-re.si/sl-si/za-vlagatelje/koledar-dogodkov-in-predstavitve/.

 

Poleg pripetih dokumentov, strategije 2023–2027 in povzetka načrta poslovanja 2023, je na spletni strani družbe https://www.sava-re.si/sl-si/za-vlagatelje/nacrti/ objavljen tudi video nagovor predsednika uprave k sprejeti strategiji.

 

Priponki:

Strategija 2023–2027

Povzetek načrta poslovanja 2023

Novice

10. 4. 2024

Objava sklica 40. skupščine delničarjev

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 40. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v...

Preberite več

5. 4. 2024

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z zahtevami slovenske in evropske zavarovalne zakonodaje...

Preberite več

5. 4. 2024

Letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: Nadzorni...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}