18. 11. 2022

Rezultati januar–september 2022: čisti dobiček skupine v višini 46,5 mio € dosegel 77,5 % načrtovanega za 2022

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo:

Nadzorni svet Save Re se je na svoji 17. seji seznanil z nerevidiranimi izidi poslovanja Zavarovalne skupine Sava in Save Re za obdobje januar–september 2022.

Zavarovalna skupina Sava je v devetih mesecih 2022 ustvarila 46,5 milijona evrov čistega dobička in s tem dosegla 77,5 odstotka letnega načrta. Zaradi pričakovanega povečanja škodne pogostosti pri avtomobilskih zavarovanjih na raven pred pandemijo in letošnje inflacije, ki je povzročila povečanje škod in škodnih rezervacij, je čisti dobiček v primerjavi z enakim obdobjem leta 2021 upadel za 18,8 odstotka. Na padec dobička glede na isto obdobje leta 2021 so vplivali tudi odhodki iz naložbenja zaradi nižje vrednosti predvsem dolžniških vrednostnih papirjev, ki se vrednotijo preko poslovnega izida, in sicer v skupni višini 6,9 milijona evrov. V primerjavi z letom 2019, ki je primerljivo po škodni pogostosti, se je dobiček povečal za 23,4 odstotka, kar kaže na moč skupine v tem zahtevnem finančnem in geopolitičnem okolju.

Skupina zelo uspešno izpolnjuje tudi načrtovani obseg poslovanja, saj so poslovni prihodki v višini 558,0 milijona evrov dosegli celo 79,7 odstotka načrtovanih za leto 2022. Največ je k temu pripomogla višja rast prihodkov od načrtovane v odsekih pozavarovanja ter premoženjskih zavarovanj v Sloveniji in v tujini. Poslovni prihodki so se glede na primerljivo lansko leto okrepili za 1,7 odstotka, pri čemer je bilo doseženo kar 5,2-odstotno povečanje obsega zbranih kosmatih premij.

Tudi kombinirani količnik v višini 91,9 odstotka je kljub slabšemu škodnemu dogajanju v slovenskem premoženjskem odseku ostal v okviru načrtovanega, kar je posledica višje rasti prihodkov in nižjega stroškovnega količnika od načrtovanega.

Zaradi razmer na finančnih trgih se je znižala vrednost sredstev in kapitala skupine, vendar je donosnost lastniškega kapitala na letni ravni tudi brez upoštevanja presežka iz prevrednotenja z 12,3 odstotka ostala ugodnejša od ciljne donosnosti iz strateškega načrta skupine.

 

Povečana rast kosmatih premij

V devetih mesecih je skupina s 608,3 milijona evrov oziroma 5,2 odstotka več zbranih kosmatih premij glede na enako lansko obdobje še dodatno povečala obseg poslovanja v primerjavi s polletjem letošnjega leta, ko je bila dosežena 4,5-odstotna rast. K večjemu obsegu glede na lansko leto je zaradi velikosti najbolj pripomogel premoženjski odsek Slovenija s 6,3-odstotno rastjo, občutno rast pa sta s 18,4 oziroma 19,3 odstotka dosegla tudi premoženjski in življenjski odsek v tujini. Višje kosmate premije v premoženjskem odseku (tako v Sloveniji kot v tujini) izvirajo predvsem iz avtomobilskih zavarovanj zaradi večjega števila prodanih zavarovanj in rasti povprečne premije. Kosmate premije je okrepil tudi odsek pozavarovanje, in sicer za 5,3 odstotka, pri čemer je bila pri neproporcionalnih pozavarovanjih dosežena celo 13,3-odstotna rast.

Stroškovna učinkovitost v okviru načrtovane

Čisti stroškovni količnik v višini 28,5 odstotka je ugodnejši od načrtovanega za celotno leto predvsem v slovenskem delu odsekov premoženje in življenje zaradi višjih prihodkov in nižjih stroškov od načrtovanih za to obdobje. Čisti stroškovni količnik se je glede na enako obdobje lanskega leta nekoliko povečal zaradi izplačila draginjskega dodatka zaposlenim, stroškov informacijske tehnologije in raznih drugih podražitev.

Naložbeni portfelj še vedno pod vplivom razmer na finančnih trgih

Razmere na finančnih trgih ostajajo zahtevne kljub začasnemu julijskemu izboljšanju v tretjem četrtletju, kar je vplivalo na znižanje naložbenega portfelja na 1.426,2 milijona evrov. Zaradi odhodkov iz vrednotenja po pošteni vrednosti preko poslovnega izida je bila dosežena donosnost v višini 1,3 odstotka, kar je nekoliko nižje od načrtovane. Skupina uspešno izvaja svojo strategijo tudi pri trajnostno naravnanih naložbah (ESG), saj se je delež teh naložb v portfelju z 11,9 odstotka konec leta povečal na 14,7 odstotka ob koncu tretjega četrtletja.

Digitalna preobrazba in postavitev stranke v središče

V skupini so se nadaljevale nadgradnje in uporaba digitalnih rešitev za stranke ter optimizacija uporabniške izkušnje. Portal SavaNet je bil večkrat nadgrajen na podlagi želja in idej strank. V nadaljevanju bo portal poleg obstoječih družb skupine razširjen še z dodatnimi družbami.

Prenova informacijskih tehnologij

V tretjem četrtletju so bile IT-aktivnosti skupine usmerjene na varnost, in sicer je bila izvedena prilagoditev varnostne politike in končana integracija sistema za upravljanje varnostnih popravkov. Začeta je bila tudi nadgradnja načrta odzivanja na kibernetske dogodke, ki bo usklajen z Nacionalnim načrtom odzivanja na kibernetske incidente.

Trajnostni razvoj

V avgustu sta začeli veljati dve delegirani uredbi s področja trajnostnega razvoja. Zato so bili v skupini izdelani dokumenti in navodila za izpolnjevanje zakonskih zahtev ter pripravljene ustrezne informacije za stranke glede dejavnikov trajnosti v ponudbi zavarovalnih produktov.

Zaključek

Zavarovalna skupina Sava je tudi v tretjem četrtletju nadaljevala izpolnjevanje in preseganje ciljev tega strateškega obdobja, ki se z letošnjim letom zaključuje. Uprava pričakuje, da bodo cilji tega leta, pa tudi cilji celotnega strateškega obdobja doseženi, če ne bo novih pomembnih negativnih vplivov iz poslovnega okolja ali večjih škod. Ti pričakovani rezultati bodo tako dobra podlaga za novo strateško obdobje, na katero se skupina že pospešeno pripravlja.

  

Dokumenta Nerevidirano poročilo o poslovanju Zavarovalne skupine Sava in računovodski izkazi Save Re, d.d., za obdobje januar–september 2022 in Predstavitev nerevidiranih rezultatov Zavarovalne skupine Sava 1–9/2022 sta pripeta.

 

Priponki:

Poročilo o poslovanju 1-9 2022

Predstavitev rezultatov 1-9 2022

Novice

14. 12. 2023

Načrt poslovanja za leto 2024: Zavarovalna skupina Sava načrtuje varno in dobičkonosno rast vseh odsekov poslovanja

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: V...

Preberite več

17. 11. 2023

Finančni koledar za leto 2024

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d. d., Ljubljana, objavlja to obvestilo: Sava Re, d.d.

Preberite več

17. 11. 2023

Politika upravljanja Save Re, d.d.

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}