17. 8. 2022

Rezultati za prvo polletje 2022: čisti dobiček skupine v višini 28,9 mio € dosegel 48,2 % načrtovanega za 2022

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo:

Nadzorni svet Save Re se je na svoji 14. seji seznanil z nerevidiranimi izidi poslovanja Zavarovalne skupine Sava in Save Re za obdobje januar–junij 2022.

Zavarovalna skupina Sava je v prvem polletju 2022 ustvarila 28,9 milijona evrov čistega dobička in s tem dosegla 48,2 odstotka letnega načrta. Poslovni prihodki v višini 364,2 milijona evrov predstavljajo 52,0 odstotka načrtovanih na letni ravni. Čisti dobiček se je sicer v primerjavi z enakim obdobjem leta 2021 zmanjšal za tretjino, vendar je bilo to zmanjšanje skladno s pričakovanji in je predvsem posledica ponovnega povečanja škodne pogostosti pri avtomobilskih zavarovanjih na raven pred pandemijo, visoka inflacija pa je povzročila znatno povečanje škod in škodnih rezervacij. Poleg tega so skupino prizadele škode zaradi ujm in drugih posamičnih večjih škodnih primerov. Kljub temu se je polletni čisti dobiček v primerjavi s predpandemskim in predinflacijskim letom 2019 povečal za 28,2 odstotka, kar kaže na moč skupine v tem zahtevnem finančnem in geopolitičnem okolju.

Kombinirani količnik skupine v višini 92,3 odstotka je ostal v okviru načrtovanega. K temu je prispevalo tudi dobro poslovanje pozavarovalnega odseka, ki je zaradi višjih premij, ugodnega škodnega razvoja vseh pogodbenih let in učinkovite pozavarovalne zaščite svoj zavarovalno-tehnični rezultat v drugem četrtletju povečal za 4,3 milijona evrov (nekumulativno). Zaradi razmer na finančnih trgih se je znižala vrednost sredstev in kapitala skupine, vendar so se tržne razmere v juliju delno izboljšale. Donosnost lastniškega kapitala na letni ravni je v obdobju znašala 12,1 odstotka, tako da skupina ohranja doseganje ciljne donosnosti iz svojega strateškega načrta.

 

4,5-odstotna rast kosmatih premij

Skupina je v prvem polletju z obsegom 433,0 milijona evrov povečala kosmate premije za 4,5 odstotka glede na enako obdobje lanskega leta. Največja rast je bila dosežena v premoženjskem odseku, v Sloveniji za 4,9 odstotka, v tujini pa so se premije povečale celo za 16,3 odstotka. Višje kosmate premije izvirajo predvsem iz avtomobilskih zavarovanj zaradi večjega števila prodanih zavarovanj in rasti povprečne premije. Kosmate premije je okrepil tudi odsek pozavarovanje, in sicer za 5,2 odstotka, pri čemer je bila pri neproporcionalnih pozavarovanjih dosežena celo 16,8-odstotna rast.

Stroškovna učinkovitost v okviru načrtovane

Čisti stroškovni količnik se je nekoliko povečal v primerjavi z lanskim polletjem in je znašal 28,5 odstotka, kar je predvsem posledica višjih stroškov pridobivanja pri življenjskih zavarovanjih, izplačila draginjskega dodatka, stroškov informacijske tehnologije in drugih podražitev. Čisti stroškovni količnik pozavarovalnega odseka se je izboljšal zaradi ugodne višje rasti neproporcionalnih poslov z nižjimi sklepalnimi provizijami. Čisti stroškovni količnik je ugodnejši od načrtovanega za celotno leto, predvsem na slovenskem delu odsekov premoženje in življenje zaradi višjih prihodkov in dinamike stroškov poslovanja, ki bodo nastali v drugem polletju.

Vpliv finančnih trgov na naložbeni portfelj

Vrednost naložbenega portfelja je znašala 1.466,1 milijona evrov, skupina pa je dosegla donosnost v višini 1,4 odstotka. Zvišane zahtevane donosnosti na finančnih trgih so zmanjšale vrednost naložbenega portfelja in njegove donosnosti v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta. V sestavi tega portfelja ni bilo večjih sprememb. Delež naložb s stalnim donosom je z 88,8 odstotki portfelja ostal na ravni s konca preteklega leta. V drugem četrtletju je skupina še povečala delež trajnostno naravnanih naložb (ESG) v portfelju, na 13,3 odstotka, tako da se strategija uspešno izvaja tudi na tem področju.

Digitalna preobrazba in postavitev stranke v središče

V skupini so se nadaljevale nadgradnje in uporaba digitalnih rešitev za stranke ter optimizacija uporabniške izkušnje predvsem na spletnih mestih, na katerih je bila uvedena večkanalna rešitev v dveh dodatnih družbah skupine. Portal SavaNet, ki danes vključuje podatke družb Zavarovalnice Sava in Save pokojninske, je bil večkrat nadgrajen na podlagi želja in idej strank, v letu 2022 pa se načrtuje tudi nadgradnja portala s podatki Save Infond. V teku je celostna prenova spletnega mesta Zavarovalnice Sava, ki bo osnova za prenovo v preostalih družbah v skupini. Ta prenova bo izboljšala uporabniško izkušnjo, zagotovila večjo varnost in znižala stroške.

Prenova informacijskih tehnologij

Ekipe IT v skupini so nadaljevale z uvajanjem osrednjega sistema za pozavarovanje in rešitev s področja podatkovnih skladišč. Na področju zavarovanja se je nadaljevalo uvajanje novega osrednjega sistema, kot tudi rešitev s področja geografskega informacijskega sistema (GIS) in preprečevanja goljufij. Konsolidirano podatkovno skladišče je bilo razširjeno z novimi podatkovnimi viri. Na področju infrastrukture je skupina nadgrajevala nadzorno-upravljavske procese in s tem izboljšala njeno učinkovitost. Skupina krepi tudi kibernetsko varnost z uvajanjem dodatnih notranjih kontrol in izboljševanjem organizacije upravljanja procesov.

 Trajnostni razvoj

V drugem četrtletju se je skupina na področju trajnosti osredotočila predvsem na pripravo za izvajanje dveh delegiranih uredb, ki sta začeli veljati v avgustu 2022, in sicer uredbe 2021/1257, ki ureja vključevanje trajnostnih dejavnikov v postopke odobritve produktov, nadzor in ugotavljanje trajnostnih preferenc strank pri distribuciji zavarovalnih produktov, in uredbe 2021/1256 v zvezi z vključevanjem trajnostnih tveganj v upravljanje zavarovalnic in pozavarovalnic. Izdelani so bili dokumenti in navodila za izpolnjevanje zakonskih zahtev, ter pripravljene ustrezne informacije za stranke glede trajnostnih dejavnikov v ponudbi zavarovalnih produktov.

Zaključek

Zavarovalna skupina Sava z letošnjimi poslovnimi rezultati in razvojno naravnanostjo na vseh področjih uspešno uresničuje cilje tega strateškega obdobja, odločno zasleduje cilje tega leta, pri tem pa ostaja zavezana strankam in njihovim potrebam. Uprava pričakuje, da bodo cilji tega leta doseženi, razen če ne pride do novih pomembnih negativnih vplivov iz poslovnega okolja ali zaradi večjih škod.

 

Dokumenta Nerevidirano poročilo o poslovanju Zavarovalne skupine Sava in računovodski izkazi Save Re, d.d., za obdobje januar–junij 2022 in Predstavitev nerevidiranih rezultatov Zavarovalne skupine Sava 1–6/2022 sta pripeta.

 

Priponki:

Poročilo o poslovanju 1-6 2022

Predstavitev rezultatov 1-6 2022

Novice

3. 3. 2023

Nerevidirani rezultati 2022: Zavarovalna skupina Sava ustvarila 84 mio € dobička pred obdavčitvijo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, to obvestilo: ...

Preberite več

16. 1. 2023

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 16. 1.

Preberite več

22. 12. 2022

Strategija za obdobje 2023–2027 in Načrt poslovanja za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}