19. 5. 2022

Rezultati za januar–marec 2022: čisti dobiček dosegel 16,8 mio € in 27,9 % načrtovanega za 2022

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo:

Nadzorni svet Save Re se je na včerajšnji redni seji seznanil z nerevidiranimi izidi poslovanja Zavarovalne skupine Sava in Save Re za obdobje januar–marec 2022.

Zavarovalna skupina Sava je v prvem četrtletju 2022 ustvarila 177,8 milijona evrov poslovnih prihodkov in 16,8 milijona evrov čistega dobička. Poslovni prihodki Zavarovalne skupine Sava so dosegli 25,4 odstotka načrtovanih za leto 2022, čisti dobiček pa 27,9 odstotka načrtovanega za celotno leto. Anualizirana donosnost kapitala je znašala 13,3 odstotka. Padec čistega poslovnega izida glede na isto obdobje preteklega leta je posledica pocovidne normalizacije škodne pogostosti na avtomobilskih portfeljih (predvsem v Sloveniji). Nestanovitnost finančnih trgov v prvem četrtletju ni pomembneje vplivala na poslovni izid skupine, pač pa zlasti gibanje cen obveznic na stanje sredstev in kapitala.

 

7,7-odstotna rast kosmatih premij

Skupina je v prvem četrtletju zbrala 231,7 milijona evrov kosmatih premij, kar je 7,7 odstotka več kakor v enakem obdobju lani. Rast kosmatih premij izvira pretežno iz zavarovanj v Sloveniji (9-odstotna rast), pri katerih se je skupina okrepila zaradi rasti prodanih zavarovanj (predvsem pri avtomobilskih zavarovanjih) in zaradi različne dinamike premij večjih zavarovancev. K absolutnemu prirastu premij sta prispevala še odsek pozavarovanje zaradi višjih cen pozavarovalnih kritij in odsek premoženje tujina kot posledica organske rasti na tujih trgih.

Poslovni prihodki skupine so se v prvem četrtletju ostali na lanski ravni, predvsem zaradi dinamike sklenitve večjih zavarovanj, saj se je večina premij večjih zavarovancev razmejila v naslednja obdobja leta.

Stroškovna učinkovitost

Čisti stroškovni količnik skupine je glede na predhodno leto ostal na enaki ravni in je znašal 27,4 odstotka. Stroškovni količnik je bil v prvem četrtletju za 3,6 odstotne točke nižji od spodnje meje razpona načrtovanega za celo leto, na kar sta vplivala predvsem višja rast prihodkov od načrta življenjskih zavarovanj in načrtovani stroški večjih projektov zavarovalnic v Sloveniji, ki še niso nastali v prvem četrtletju in bodo nastali v naslednjih četrtletjih.

Vpliv finančnih trgov na naložbeni portfelj

Vrednost naložbenega portfelja je znašala 1.526,8 milijona evrov, njegova donosnost pa je v prvem četrtletju 2022 znašala 1,3 odstotka in je bila nekoliko nižja kakor v enakem obdobju lani. Dogajanje na finančnih trgih v prvem četrtletju ni pomembneje vplivalo na poslovni izid, pač pa na stanje naložbenega portfelja. Gibanje netvegane obrestne mere in kreditnih pribitkov je prispevalo k padcu stanja obvezniškega portfelja. Delež naložb investicijskega razreda je konec četrtletja znašal visokih 82,6 odstotka naložb s stalnim donosom. Zavarovalna skupina Sava skladno s svojo strategijo še naprej povečuje delež ESG-naložb v portfelju, ki je 31. 3. 2022 znašal 12,6 odstotka.

Digitalna preobrazba in postavitev stranke v središče

Nadaljevala se je nadgradnja in uvajanje v uporabo digitalnih rešitev za stranke ter optimizacija uporabniške izkušnje predvsem na spletnih mestih. Ključne razvojne aktivnosti so se nadaljevale z uvedbo večkanalne rešitve (COCOS) v več družbah Zavarovalne skupine Sava s poudarkom na upravljanju procesov, v katere so bile vključene različne organizacijske enote, in dodatnih povezanih komunikacijskih kanalov. Uveden in nadgrajen je bil portal SavaNet, ki danes vključuje podatke družb Zavarovalnice Sava in Save pokojninske. V letu 2022 se načrtuje nadgradnja portala še s podatki Save Infond. Vpeljani so prvi procesi brezpapirnega poslovnega obveščanja in v naslednjem obdobju nadaljujemo vključevanje dodatnih procesov poslovnega obveščanja.

IT-prenova

V okviru projektov IT-prenove pri osrednjih sistemih za zavarovanje so se nadaljevala implementacijska dela zavarovalniške rešitve za podporo poslovanju v podružnici Zavarovalnice Sava na Hrvaškem in uvajanje rešitve za pozavarovanje. Nadaljevalo se je uresničevanje razvojnih ciljev, povezanih s konsolidacijo podatkovnih skladišč in vključevanjem razširjenih dodatnih virov podatkov vanje. Glede infrastrukture je skupina zagotavljala tekočo podporo različnim razvojnim projektom in nadgrajevala nadzorovanje projektov, postopek delovanja IT-ja, postopek razvoja in druge podporne  procese, tako pa dvigovala učinkovitost infrastrukturne podpore. Nadaljevali so se projekti, povezani z informacijsko varnostjo. Zaradi povečanega tveganja kibernetskih napadov je skupina nadgradila kontrolno okolje in dodatno zmanjšala tveganje ogroženosti infrastrukture.

Trajnostni razvoj

V januarju 2022 je uprava Save Re sprejela Smernice za odgovoren prevzem okoljskih, družbenih in upravljavskih tveganj pri premoženjskih zavarovanjih v Zavarovalni skupini Sava, katerih namen je minimizirati izpostavljenost ESG-tveganjem pri prevzemanju teh zavarovanj. Prvo četrtletje 2022 je bilo predvsem posvečeno poročanju v skladu z regulativo Evropske unije, tj. s taksonomijo, in siceršnjo pripravo trajnostnega poročila. Velik poudarek je bil dan korporativnemu prostovoljstvu, za katero se načrtuje, da preraste v celoletno aktivnost v okviru pobude Srce za svet.

 

Z boljšo situacijo glede pandemije covida-19 se tudi poslovanje Zavarovalne skupine Sava vrača v normalne predpandemske razmere. Kombinirani količnik v višini 90,8 odstotka, dosežen v prvem četrtletju letošnjega leta, kaže na še vedno ugodno dobičkovnost skupine tako v primerjavi s predcovidnim obdobjem kot v primerjavi z načrtovanim količnikom v višini 94 odstotkov. Tako je Zavarovalna skupina Sava tudi v tem obdobju dosegla višjo donosnost lastniškega kapitala, kot jo ima začrtano v tem strateškem obdobju in letošnjem poslovnem načrtu.

Dokumenta Nerevidirano poročilo o poslovanju Zavarovalne skupine Sava in računovodski izkazi Save Re, d.d., za obdobje januar–marec 2022 in Predstavitev rezultatov za obdobje 1–3/2022 sta pripeta spodaj.

 

Priponki:

Poročilo o poslovanju 1–3/2022

Predstavitev rezultatov 1–3/2022

Novice

3. 3. 2023

Nerevidirani rezultati 2022: Zavarovalna skupina Sava ustvarila 84 mio € dobička pred obdavčitvijo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, to obvestilo: ...

Preberite več

16. 1. 2023

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 16. 1.

Preberite več

22. 12. 2022

Strategija za obdobje 2023–2027 in Načrt poslovanja za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}