26. 4. 2022

Predlagana dividenda za delničarje Save Re za 76,5 % višja od lanske

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo:

Nadzorni svet Save Re, d.d., je na seji 25. 4. 2022 potrdil revidirano letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2021.

Nadzorni svet in uprava sta oblikovala predlog skupščini, da se delničarjem družbe izplača dividenda v višini 1,50 evra bruto na delnico, kar ob upoštevanju števila lastnih delnic znaša 23.246.544,00 evra oziroma 30,5 odstotka čistega poslovnega izida skupine za leto 2021. Predlagana dividenda pomeni 76,5-odstotno rast glede na izplačano dividendo za leto 2020.

Zavarovalna skupina Sava je v letu 2021 poslovala uspešno in bolje od načrtov ter dosegla čisti poslovni izid v višini 76,2 milijona evrov, kar je 35,1-odstotna rast glede na leto 2020. Posledično sta nadzorni svet in uprava za skupščino oblikovala predlog višine dividende, ki odseva rast poslovnega izida. Pri tem je družba upoštevala še druge okoliščine, in sicer: ocenjeno višino presežka primernih lastnih virov sredstev nad zahtevanim solventnostnim kapitalom v okviru ureditve Solventnost II, lastno oceno tveganj in solventnosti skupine, kapitalske modele bonitetnih hiš S&P Global Ratings in AM Best, potrjene letne in strateške načrte skupine in družbe, nove razvojne projekte, ki bi vključili dodaten kapital, ter druge pomembne okoliščine, ki vplivajo na finančno stanje družbe.

Nadzorni svet Save Re je na podlagi predloga uprave potrdil sklep o delitvi bilančnega dobička, kakor je predstavljen tudi v letnem poročilu za leto 2021, in sicer da se bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2021 znaša 37.053.726,07 evra, v višini 23.246.544,00 evra uporabi za izplačilo dividend, preostali del bilančnega dobička v višini 13.807.182,07 evra pa ostane nerazporejen in pomeni preneseni dobiček. Predlagana dividenda na delnico tako znaša 1,50 evra bruto.

Novice

3. 3. 2023

Nerevidirani rezultati 2022: Zavarovalna skupina Sava ustvarila 84 mio € dobička pred obdavčitvijo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, to obvestilo: ...

Preberite več

16. 1. 2023

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 16. 1.

Preberite več

22. 12. 2022

Strategija za obdobje 2023–2027 in Načrt poslovanja za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}