17. 12. 2021

Načrt poslovanja Zavarovalne skupine Sava za leto 2022

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo:

Na podlagi strateških usmeritev za obdobje 2020–2022 je Zavarovalna skupina Sava pripravila načrt poslovanja za leto 2022. Skupina načrtuje, da bo v letu 2022 presegla 700 milijonov evrov poslovnih prihodkov in dosegla vsaj 60 milijonov evrov čistega dobička, kar pomeni vsaj 11,5-odstotno načrtovano donosnost kapitala.

Uprava ocenjuje, da je poslovni načrt glede na vpliv pandemije covida-19 na makroekonomske trende in pričakovano nestanovitnost finančnih trgov ambiciozen ter da upošteva vse ključne vidike odgovornega dolgoročnega razvoja in upravljanja tveganj ob doseganju ustrezne dobičkonosnosti skupine. Med ključnimi razvojnimi aktivnostmi skupine bodo tudi v letu 2022 aktivnosti, povezane s postavitvijo stranke v središče in uvedbo novih osrednjih informacijskih sistemov za izboljšanje poslovne učinkovitosti in storitev.

Načrt prihodkov nad 700 milijonov evrov

Finančno ovrednoteni del načrta temelji na jesenskih napovedih za rast BDP po državah, v katerih smo prisotni, in ne vključuje predpostavk o večjih nihanjih na finančnih trgih. Prav tako se predvideva, da v letu 2022 ne bo zapiranja gospodarstev in omejitev gibanja, s katerimi so bile države soočene v letih 2020 in 2021.

Poslovni prihodki skupine bodo v letu 2022 presegli 700 milijonov evrov.

Skupina načrtuje, da bodo prihodki premoženjskih zavarovanj v Sloveniji nekoliko padli. Na načrtovani padec vpliva zniževanje premij iz poslov, sklenjenimi po načelu svobode opravljanja storitev, ki so bili povečini prekinjeni že v letu 2021. Na slovenskem zavarovalnem trgu skupina načrtuje 2-odstotno rast prihodkov ob pričakovani nižji rasti prodaje novih vozil in potencialnih negativnih vplivih inflacije na prodajo zavarovanj. Za premoženjska zavarovanja v tujini pa skupina načrtuje 6-odstotno organsko rast poslovnih prihodkov.

Pri življenjskih zavarovanjih v Sloveniji se predvideva 2-odstotna rast prihodkov. Nove letne premije so sicer načrtovane z nekoliko višjo, prihodki pa z nekoliko nižjo stopnjo rasti zaradi učinkov zapadanja večjih delov portfelja življenjskih polic. Ti učinki na gibanje prihodkov se bodo večinoma iztekli do konca leta 2022. Ta odsek se je sicer po prevzemu Vite v letu 2020 prihodkovno pomembno povečal. Na tujih trgih je v tem odseku načrtovana 17-odstotna rast prihodkov.

Pri pozavarovanjih se za leto 2022 pričakuje 16-odstoten padec prihodkov. Ta padec je posledica predvidenih enkratnih učinkov na rast v letu 2021 (pozitiven razvoj prihodkov iz pogodbenega leta 2020) ter nadaljnje selektivnosti pri sklepanju pozavarovanj z upoštevanjem dobičkonosnosti ob omejevanju tveganosti in razpršitvi portfelja, tako geografsko kot tudi po partnerjih.

Prihodkov odseka pokojnine in upravljanje premoženja naj bi bilo 13 odstotkov več.

Varna naložbena politika

Cilji naložbene politike bodo tudi v letu 2022 ohraniti nizko cenovno nihajnost in visoko varnost sredstev, namenjenih pokrivanju obveznosti iz zavarovalnih pogodb, vzdrževati visoko likvidnost in razpršiti tveganja. Pri upravljanju finančnih naložb poslovodstvo pričakuje počasno in postopno dvigovanje obrestnih mer, a še vedno na dokaj nizki ravni – načrtovana donosnost naložbenega portfelja znaša 1,4 odstotka. Sestava portfelja bo tudi v letu 2022 razmeroma konservativna z visokim deležem obveznic in drugih naložb s stalnim donosom ob visoki boniteti celotnega naložbenega portfelja, kljub temu pa se bo v letu 2022 nekoliko povečal delež naložb v infrastrukturne in nepremičninske sklade ter infrastrukturni dolg.

Pomembnejša razvojna področja

Med pomembnejšimi razvojnimi področji v letu 2022 si je skupina zastavila te naloge:

Skupina med drugim načrtuje naslednje glede digitalne preobrazbe in postavitve stranke v središče:

  1. Nadaljnji razvoj samooskrbnega portala za stranke – tako za fizične kot pravne osebe. Portal bo omogočal boljšo preglednost in dostopnost do podatkov o storitvah oziroma produktih, ki jih stranki zagotavljajo v družbah Zavarovalne skupine Sava. Prav tako bo omogočal nakup nekaterih servisnih storitev in komunikacijo strank z družbami skupine.
  2. V zvezi s komunikacijskimi kanali in delovnimi procesi bo v ospredju izboljšanje odzivnega časa za pomoč strankam oziroma izvajanje storitev skupine.
  3. Izpopolnjevali se bodo procesi, povezani z zbiranjem in obdelavo prejetih podatkov.
  4. Optimizirane bodo vsebine spletnih strani z vidika zajema podatkov o strankah, prilagajanja ponudbe in komunikacijskih kanalov glede na profil stranke, prenovljena pa bodo tudi spletna sklepalna mesta.
  5. Izboljšani bodo procesi reševanja škod z večjo dostopnostjo prijavljanja škode in pospešitvijo obravnave škodnih primerov.

V okviru IT-prenove je skupina v letu 2021 nadaljevala projekte celovite prenove osrednjih informacijskih sistemov. V letu 2022 se za zavarovalno dejavnost načrtuje zaključek prenove osrednjega podpornega informacijskega sistema hrvaške podružnice Zavarovalnice Sava. Začel pa se bo prenavljati osrednji podporni informacijski sistem za premoženjska zavarovanja v Sloveniji, za pozavarovalno dejavnost in za življenjska zavarovanja v Srbiji. Nadaljevalo se bo z optimizacijo in vsebinsko širitvijo podatkovnih skladišč, ki bodo omogočala še boljšo analizo podatkov ter njihovo uporabo za nove regulatorne (MSRP 17) in poslovne namene. Nadaljevale se bodo tudi tehnološko-procesne posodobitve na področju kibernetske varnosti s poudarkom na izobraževanju uporabnikov in stalnem izpopolnjevanju tehničnih zmogljivosti.

Tretji steber strategije je rast s prevzemi. Skupina bo ob učinkoviti organski rasti še naprej iskala priložnosti za rast s prevzemi v dejavnostih in na trgih, kjer je že prisotna.

Aktivnosti glede trajnostnega razvoja

V letu 2022 si bo Zavarovalna skupina Sava tudi prizadevala uresničevati zastavljene cilje glede trajnosti. Poleg uvajanja vseh regulatornih zahtev v procese poročanja bo skupina nadaljevala aktivnosti, usmerjene v spodbujanje zdravega in kakovostnega življenja zaposlenih, zavarovancev in širše skupnosti, pri čemer se je zavezala tudi načelom UN Global Compact. Pri naložbenju se bo skupina zavzemala za trajnostno naravnane naložbe, kakršne so zelene in trajnostne obveznice, ESG-skladni skladi in projekti energetske učinkovitosti (ESCO), ter upoštevala načela PRI.

 

Pripeti dokument:

Povzetek načrta poslovanja Zavarovalne skupine Sava 2022

Novice

28. 3. 2023

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...

Preberite več

23. 3. 2023

Predlagana dividenda za delničarje Save Re višja od lanske

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

23. 3. 2023

Letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2022

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: Nadzorni svet Save Re,...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}