19. 8. 2021

Rezultati januar–junij 2021: Čisti dobiček presegel 43 mio € in 82 % načrtovanega za 2021

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo:

Nadzorni svet Save Re se je na včerajšnji redni seji seznanil z nerevidiranimi izidi poslovanja Zavarovalne skupine Sava in Save Re za obdobje januar–junij 2021.

Zavarovalna skupina Sava je v obdobju januar–junij 2021 ustvarila 363,7 milijona evrov poslovnih prihodkov in 43,5 milijona evrov čistega dobička. Poslovni prihodki so dosegli 53,1 odstotka, čisti dobiček pa 82,1 odstotka načrtovanega za celotno leto. Uprava pričakuje, da bo letošnji čisti dobiček skupine kljub katastrofalnim škodnim dogodkom pri pozavarovanju po zaključku polletja presegel 60 milijonov evrov, kar je 13 odstotkov več kot prvotno načrtovano.

 

10,9-odstotna rast kosmatih premij

Skupina je v prvem polletju zbrala 414,5 milijona evrov kosmatih premij. To je 10,9 odstotka več od enakega obdobja lani in izvira pretežno iz življenjskih zavarovanj v Sloveniji (96,8-odstotna rast), in sicer zaradi prevzema Vite, ki je k skupini v polletju prispevala 54,7 milijona evrov zbrane kosmate premije.

Poslovni prihodki skupine so se v prvem polletju povečali za 14,7 odstotka, na kar so poleg omenjenega vpliva prevzema Vite in višjih kosmatih premij odseka pozavarovanje vplivali tudi prihodki FOS-poslov (freedom of services) iz polic, ki so bile sicer sklenjene že lani, vendar je prihodek teh zavarovanj zaradi datuma njihove sklenitve pripoznan v letu 2021. Sicer je skupina v letu 2021 močno zmanjšala obseg FOS poslov. Na povečanje poslovnih prihodkov je vplivalo tudi boljše poslovanje odseka pokojnine in upravljanje premoženja zaradi ugodnih gibanj na finančnih trgih in uspešne prodaje finančnih produktov nezavarovalnih družb skupine.

Izboljšanje dobičkovnosti večine poslovnih odsekov

K večji dobičkovnosti so pripomogli ugodnejše škodno dogajanje zaradi nižje škodne pogostnosti avtomobilskih zavarovanj, vključitev Vite v skupino in izboljšanje poslovanja večine poslovnih odsekov, medtem ko je dobičkovnost lanskega polletja pomembno povečal enkratni prihodek v višini 6,8 milijona evrov, vezan na nakup Vite.

Čisti stroškovni količnik skupine se je glede na predhodno leto izboljšal za 2,3 odstotne točke, na kar je vplivala zlasti rast življenjskih zavarovanj.

Nadaljevanje razmer nizkih obrestnih mer na finančnih trgih

Glede na konec leta 2020 ni bilo bistvenih sprememb pri naložbenju in sestavi naložbenega portfelja skupine. Donosnost naložbenega portfelja je v prvem polletju 2021 znašala 1,7 odstotka in je bila za 0,2 odstotne točke višja kakor lani. Na zvišanje so vplivali predvsem manjši odhodki iz naslova spremembe poštene vrednosti, ki se izkazuje čez poslovni izid, zaradi ugodnejših gibanj na finančnih trgih v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Digitalna preobrazba, tehnološka prenova in postavitev stranke v središče

Skupina se je skladno s strategijo za obdobje 2020–2022 lotila obsežnih projektov svoje digitalne preobrazbe in postavitve stranke v središče. Poteka tudi tehnološka prenova skupine, s čimer bomo podprli digitalno preobrazbo ter razvili sodobnejši in prožnejši IT-sistem. Intenziven razvoj na tem področju smo na polovici strateškega obdobja predstavili v kratkem videu. V predstavitvi so prikazane že izvedene in načrtovane aktivnosti za doseganje strateških ciljev in je na voljo na spletni strani družbe na naslovu https://www.sava-re.si/sl-si/za-vlagatelje/nacrti/.

Trajnostni razvoj

Zavarovalna skupina Sava je za obdobje 2020–2022 sprejela strategijo trajnostnega razvoja in s tem usmeritev uvajanja ESG-meril (okolje, družba in upravljanje podjetij) v svoje odločitve. V strateškem obdobju je tako osredotočena na uvedbo teh meril pri upravljanju naložb, pri sprejemanju rizikov v zavarovanje in pozavarovanje, pri razvoju zavarovalnih storitev in pri nabavnem procesu. Uprava Save Re je junija 2021 sprejela Trajnostno naložbeno politiko, v kateri se poudarjata problematika izpustov toplogrednih plinov in prizadevanje za zmanjševanje vplivov na podnebne spremembe. Skupina je podpisnica načel odgovornega vlaganja (United Nations Principles for Responsible Investment) in načel United Nations Global Compact. V skladu z Uredbo o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR) je skupina 30. 6. 2021 na svojih spletnih straneh objavila ustrezna razkritja glede vključevanja trajnostnega vidika v naložbene procese. Skladno s sprejeto strategijo podpira družbeno odgovornost in daje poseben poudarek korporativnemu prostovoljstvu. O uresničevanju svoje strategije skupina poroča v trajnostnem poročilu za leto 2020, ki je bilo objavljeno 8. 4. 2021 na spletni strani. Trajnostna naložbena politika in Trajnostno poročilo za leto 2020 sta objavljena na https://www.sava-re.si/sl-si/trajnostni-razvoj/.

Ocena čistega poslovnega izida do konca leta

Uprava ocenjuje, da bo do konca leta dosežen načrt prihodkov skupine in nekoliko presežen načrt čistega poslovnega izida.

Na čisti poslovni izid bodo v tretjem četrtletju vplivali nekateri večji katastrofalni škodni dogodki: neurja in poplave v zahodni Evropi (predvsem v Nemčiji in Belgiji) in na Kitajskem ter požari in toča v Grčiji in Adria regiji. Po predhodnih ocenah bodo omenjene škode presegle skupaj 10 milijonov evrov na ravni skupine.

Ker so tudi v letnem načrtu vračunani večji škodni dogodki, katerih v prvem polletju še ni bilo, družba ocenjuje, da bo čisti dobiček skupine na podlagi do zdaj znanih dogodkov in preostalih predpostavk presegel 60 milijonov evrov, kar je 13 odstotkov več kot prvotno načrtovano.

 

Dokumenta Nerevidirano poročilo o poslovanju Zavarovalne skupine Sava in računovodski izkazi Save Re, d.d., za obdobje januar–junij 2021 in Predstavitev rezultatov za obdobje 1–6/2021 sta pripeta spodaj.

 

Priponke:

Poročilo o poslovanju 1–6/2021

Predstavitev rezultatov 1–6/2021

Novice

4. 6. 2024

S&P Savi Re in Zavarovalnici Sava potrdil bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

27. 5. 2024

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja sklepe 40. skupščine, ki je potekala v ponedeljek,...

Preberite več

17. 5. 2024

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}