20. 5. 2021

Rezultati za obdobje januar–marec 2021: Čisti dobiček dosegel 23,5 milijona evrov, kar je 44,3 % načrtovanega za leto 2021

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo:

Nadzorni svet Save Re se je na včerajšnji redni seji seznanil z nerevidiranimi izidi poslovanja Zavarovalne skupine Sava in Save Re za obdobje januar–marec 2021.

Zavarovalna skupina Sava je v obdobju januar–marec 2021 ustvarila 177,9 milijona evrov poslovnih prihodkov in 23,5 milijona evrov čistega dobička. Poslovni prihodki Zavarovalne skupine Sava so dosegli 26,0 odstotka načrtovanih za leto 2021, čisti dobiček pa 44,3 odstotka načrtovanega za celotno leto. Vplivi covida-19 v tem obdobju niso imeli zaznavnih negativnih učinkov na poslovanje skupine. Rast dobička je posledica preteklih prevzemov in pozitivnega razvoja vseh odsekov poslovanja. Uprava pričakuje, da bo načrtovani letni dobiček skupine dosežen, vendar zaradi povečanih tveganj skupine ostaja previdna pri napovedih razvoja rezultata v prihodnjih četrtletjih.

 

9-odstotna rast kosmatih premij

Skupina je v prvem četrtletju zbrala 215,2 milijona evrov kosmatih premij, kar je 9 odstotkov več od enakega obdobja lani. Rast kosmatih premij izvira izključno iz življenjskih zavarovanj v Sloveniji (128,5-odstotna rast), kjer je skupina rasla zaradi prevzema Vite, ki je k skupini v četrtletju prispevala 26,9 milijona evrov zbrane kosmate premije.

Poslovni prihodki skupine so se v prvem četrtletju povečali za 18,2 odstotka, na kar je poleg omenjenega vpliva prevzema Vite vplivala manjša sprememba prenosnih premij v prvem četrtletju letos glede na enako obdobje lani zaradi zmanjšanja obsega FOS-poslov (freedom of services) v letošnjem prvem četrtletju. Na povečanje poslovnih prihodkov je vplivalo tudi boljše poslovanje odseka pokojnine in upravljanje premoženja zaradi ugodnih gibanj na finančnih trgih.

Boljša stroškovna učinkovitost in nadaljevanje učinka zmanjšanja škodne pogostnosti avtomobilskih zavarovanj

Čisti stroškovni količnik skupine se je glede na predhodno leto izboljšal za 3 odstotne točke, na kar je pomembno vplivala vključitev Vite v skupino. K večji dobičkonosnosti je poleg izboljšanja stroškovnega količnika prispevalo tudi ugodnejše škodno dogajanje zaradi nižje škodne pogostnosti avtomobilskih zavarovanj.

Sestava portfelja omogoča visoko odpornost na nihanja na finančnih trgih

Donosnost naložbenega portfelja je bila v prvem četrtletju 2021 enaka kot lani in je znašala 1,4 odstotka. Portfelj, ki je v pomembni meri sestavljen iz državnih in poslovnih obveznic z visokimi bonitetnimi ocenami, uspešno kljubuje nihanjem na finančnih trgih. Ključni cilj naložbene politike skupine je namreč ohranjati nizko cenovno nihajnost in visoko varnost sredstev, namenjenih pokrivanju obveznosti iz zavarovalnih pogodb, ter vzdrževati visoko likvidnost in razpršenost tveganj.

Osredotočenost na strategijo

Tekoče poslovanje izkazuje pozitiven trend, Zavarovalna skupina Sava pa tudi intenzivno zasleduje usmeritve iz strategije za obdobje 2020-2022.

Digitalna preobrazba in postavitev stranke v središče

Pri pomembnih strateških usmeritvah so družbe v skupini še naprej razvijale k stranki usmerjene rešitve zaradi zaznanih potreb po spremembah in zaradi hkratnega vrednotenja glede na globalni trend inovacij. Veliko aktivnosti je bilo tudi zaradi drugačnih okoliščin, povezanih z epidemijo covida-19, osredotočenih v poslovanje na daljavo, kar je strankam omogočalo uporabo več različnih stičnih točk z družbami. Poleg povečanja dosegljivosti je bil dan velik poudarek prilagojenosti storitev in uporabniški izkušnji. Med ključna področja in usmerjenosti razvoja štejemo uvajanje večkanalne komunikacije, nadgradnjo spletnih rešitev, upravljanje in sodobno uporabo podatkov, izpopolnjevanje samooskrbnih rešitev ter krepitev osebnega svetovanja in odnosa s stranko.

IT-transformacija

Pri projektih IT-transformacije je bil zamenjan osrednji sistem za upravljanje naložb v družbah Zavarovalnica Sava in Sava Re, v preostalih družbah uporabnicah v skupini pa bo to dokončano v letu 2021. Pri osrednjih sistemih za zavarovanje sta bila v 2020 zamenjana dva sistema za portfelj bivšega Erga na Hrvaškem. V letu 2021 je predvidena zamenjava osrednje rešitve v podružnici Sava osiguranje na Hrvaškem, priprave na to pa potekajo tudi v Zavarovalnici Sava in Savi Re. V zvezi s poslovnim poročanjem izvajamo nadgradnje in predelave v skladu z regulativo in poslovnimi zahtevami, ki izhajajo iz tekočega poslovanja in iz ključne usmeritve skupine s postavljanjem stranke v središče. V začetku drugega četrtletja 2021 je bila zaokrožena vpeljava centralne kibernetske zaščite 24/7 (SOC) v večini družb skupine, medtem ko so jo jedrne družbe dobile že v zadnjem četrtletju leta 2020. Nadgradnja sistemske IT-infrastrukture in rešitev se izvaja v obsegu, potrebnem za podporo strateškim projektom.

Trajnostni razvoj

Zavarovalna skupina Sava je za obdobje 2020–2022 sprejela strategijo trajnostnega razvoja in s tem usmeritev uvajanja ESG-meril v procese sprejemanja svojih odločitev. V strateškem obdobju je tako osredotočena na uvajanje teh meril v upravljanje naložb, pri sprejemanju rizikov na zavarovalnem in pozavarovalnem področju, pri razvoju zavarovalnih storitev in pri nabavnem procesu. V zvezi z upravljanjem naložb je skupina 10. 3. 2021 na svoji spletni strani objavila razkritje politike vključevanja trajnostnosti v sprejemanje investicijskih odločitev in vključevanja tveganj glede trajnosti v politike prejemkov ter izjavo o škodljivih vplivih, kar je v skladu z Uredbo o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR) (EU) 2019/2088). Skladno s sprejeto strategijo je skupina dejavna tudi na področju družbene odgovornosti, s posebnim poudarkom na korporativnem prostovoljstvu.

 

Dokumenta Nerevidirano poročilo o poslovanju Zavarovalne skupine Sava in računovodski izkazi Save Re, d.d., za obdobje januar–marec 2021 in Predstavitev rezultatov za obdobje 1–3/2021 sta pripeta spodaj.

 

Priponki:

Poročilo o poslovanju 1–3/2021

Predstavitev rezultatov 1–3/2021

Novice

17. 11. 2023

Finančni koledar za leto 2024

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d. d., Ljubljana, objavlja to obvestilo: Sava Re, d.d.

Preberite več

17. 11. 2023

Politika upravljanja Save Re, d.d.

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...

Preberite več

17. 11. 2023

Rezultati januar–september 2023: Zavarovalna skupina Sava dosegla visoko rast obsega poslovanja in ustvarila več kot 45 mio € poslovnega izida pred obdavčitvijo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}