5. 5. 2021

Nasprotni predlog sklepa 37. skupščine delničarjev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe Sava Re, d.d., v zvezi s

37. skupščino delničarjev Save Re, d. d., Ljubljana,

ki bo v torek, 25. 5. 2021, ob 15. uri v dvorani Janus v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana, obvešča delničarje, da je 19. 4. 2021 prejela nasprotni predlog delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev, Hrenova 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju VZMD), ki je imetnik dveh delnic Save Re, d.d.

VZMD vlaga nasprotni predlog k predlogu pod št. 3.1. pod 3. točko dnevnega reda: Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2020, kot je predstavljen v nadaljevanju.

 I. Nasprotni predlog delničarja

 Predlog sklepa št. 3.1.:

»Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2020 znaša 23.806.703,97 evra, se uporabi tako:

del bilančnega dobička v višini 20.147.004,80 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,30 EUR bruto na delnico in se 10. 6. 2021 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 9. 6. 2021. Preostali del bilančnega dobička v višini 3.659.699,17 EUR se ne uporabi.

Predlog uporabe bilančnega dobička upošteva stanje lastnih delnic na dan 31. 12. 2020. Na dan skupščine delničarjev se lahko število delnic, ki jim pripada dividenda, spremeni zaradi odprodaje lastnih delnic. V tem primeru bodo skupščini delničarjev na sami seji predlagane prilagojene vrednosti uporabe bilančnega dobička, pri čemer pa bo znesek dividende na delnico v višini 1,30 € ostal nespremenjen«

Obrazložitev delničarja:

»V VZMD smo prepričani, da je primerno in zaželeno, da družba za delitev dividend delničarjem nameni večino bilančnega dobička. Kot predlagatelji menimo, da je družba sposobna takega izplačila dividend delničarjem, brez negativnih vplivov ali ovir siceršnjim načrtom družbe.

Sava Re je v letu 2019 – glede na leto pred tem – povečala tako bilančni, kot tudi čisti dobiček, vendar kljub temu leta 2020 ni izplačala dividend, kar je bilo v nasprotju z zagotovili predstavnikov družbe na skupščinah v preteklih letih ter dosedanjo dividendno politiko, ki postavlja usmeritev 10-odstotne rasti dividende letno. Poleg tega si je Sava Re postavila tudi cilj, da bo v obdobju 2020–2022 vsako leto izplačala med 35 % in 45 % čistega poslovnega izida Zavarovalne skupine Sava. Predlagana višina izplačila tako predstavlja dobrih 35 % čistega poslovnega izida skupine.

Glede na nekatera priporočila, zahteve in celo generalne zapovedi različnih institucij in združenj o ne-izplačevanju dividend, ki se ponovno pojavljajo tudi v letošnjem letu, v VZMD ponovno izpostavljamo, da je odločitev o delitvi dividend v rokah lastnikov. Hkrati smo institucije in združenja, ki so izdali tovrstna opozorila, že večkrat pozvali naj objavijo relevantne analize ter informacije, na podlagi katerih so zavzeli zadevna stališča.

Do priprave tega predloga nismo s tem v zvezi prejeli še nobene tehtne analize, ki bi upravičevala takšne odločitve z izjemno daljnosežnimi konsekvencami in posledicami. Ravno nasprotno - čas je pokazal, da je družba v času »korona krize« poslovala še uspešneje in bi lahko dividende brez težav izplačala že lansko leto, torej tudi za leto 2019!«

II. Stališče uprave do navedenega nasprotnega predloga k predlogu sklepa 3.1

Uprava Save Re, d.d., nasprotuje predlogu VZMD glede dividende v višini 1,3 evra bruto na delnico, saj ocenjuje, da je predlog uprave in nadzornega sveta glede dividende v višini 0,85 evra bruto na delnico, ki sledi priporočilom Agencije za zavarovalni nadzor (Agencija), ustrezen. Sava Re je namreč 5. marca 2021 prejela dopis Agencije, v katerem ta sporoča, da zaradi negotove situacije glede širjenja pandemije covida-19 in posledično negotovih posledic na gospodarstvo in zavarovalniški sektor, od zavarovalnic, pozavarovalnic in pokojninskih družb pričakuje, da do 30. 9. 2021 zadržijo izplačilo dividend. Priporočilo Agencije postavlja tudi določena merila, ki jih mora družba izpolnjevati, če bi uprava in nadzorni svet vseeno predlagala uporabo bilančnega dobička pred navedenim datumom, ter predvideva dokazovanje upoštevanja načela previdnosti pri sprejetju odločitve. Sava Re je 2. aprila 2021 prejela dodaten dopis Agencije, s katerim je ta prilagodila svoje priporočilo glede izplačila dividend z dne 5. marca 2021. Sava Re je za potrebe utemeljitve izplačila dividend v letu 2021 pristopila k dokazovanju finančne stabilnosti in odpornosti, solventnosti in likvidnosti na stresne scenarije (tudi na učinke covida-19) ter v ta namen pripravila dokumentacijo za Agencijo. Glede na njeno merilo je najvišji znesek dividende enak povprečju izplačanih dividend v letih 2017–2019, kar za Savo Re znaša 0,85 evra na delnico. Agencija je postavila tudi pogoj, da mora družba izkazovati dobiček v poslovnih letih 2019 in 2020, pri čemer se od nadrejenih družb v skupini pričakuje, da pri odločitvi o morebitnem izplačilu dividend upoštevajo tako finančni položaj družbe kot skupine, ki so ji nadrejene. Zavarovalna skupina Sava je v letu 2019 ustvarila čisti dobiček v višini 50,2 milijona evrov, v letu 2020 pa v višini 56,4 milijona evrov. Sava Re je v letu 2020 sicer beležila izgubo, vendar je le-ta posledica priporočila zavarovalnicam iz leta 2020, kar vključuje odvisne družbe Save Re, da pristopijo k izplačevanju dividend z veliko previdnostjo. Če bi Sava Re v letu 2020 prejela dividende odvisnih zavarovalnic v skupini, ne bi zabeležila izgube iz poslovanja.

***

Celotno besedilo nasprotnega predloga VZMD je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si) in na spletnih straneh Ajpesa (http://www.ajpes.si).

 

Priponka:

Nasprotni predlog VZMD

 

Novice

28. 3. 2023

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...

Preberite več

23. 3. 2023

Predlagana dividenda za delničarje Save Re višja od lanske

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

23. 3. 2023

Letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2022

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: Nadzorni svet Save Re,...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}