8. 4. 2021

Predlagana dividenda za delničarje Sava Re, d.d.

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo:

Nadzorni svet Save Re, d.d., je na seji dne 7. 4. 2021 potrdil revidirano letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Sava Re, d.d., za leto 2020.

Nadzorni svet in uprava sta oblikovala predlog skupščini, da se delničarjem družbe izplača dividenda v višini 0,85 eura bruto na delnico, kar ob upoštevanju števila lastnih delnic znaša 13.173.041,60 EUR eura oziroma 23,4  odstotkov čistega poslovnega izida skupine za leto 2020.

Uprava in nadzorni svet sta pri oblikovanju predloga upoštevala merila, ki jih je postavila Agencija za zavarovalni nadzor (AZN). Glede na njeno najostrejše merilo je najvišji znesek dividende enak povprečju izplačanih dividend v letih 2017–2019, kar za Savo Re znaša 0,85 EUR na delnico. AZN je postavila tudi pogoj, da mora družba izkazovati dobiček v poslovnih letih 2019 in 2020, pri čemer se od nadrejenih družb v skupini pričakuje, da pri odločitvi o morebitnem izplačilu dividend upoštevajo tako finančni položaj družbe kot skupine, ki so ji nadrejene. AZN bo pri preverjanju merila dobičkonosnosti upoštevala tudi posebnosti poslovnega modela. Zavarovalna skupina Sava je v letu 2019 ustvarila čisti dobiček v višini 50,2 milijona EUR, v letu 2020 pa v višini 56,4 milijona EUR.  Sava Re je v letu 2020 sicer beležila izgubo, vendar je le-ta posledica priporočila zavarovalnicam iz leta 2020, kar vključuje odvisne družbe Save Re, da pristopijo k izplačevanju dividend z veliko previdnostjo. V kolikor bi Sava Re v letu 2020 prejela dividende odvisnih zavarovalnic v skupini, ne bi zabeležila izgube iz poslovanja.

Družba je pristopila k dokazovanju finančne stabilnosti in odpornosti solventnosti ter likvidnosti na stresne scenarije (tudi na učinke covida-19) ter v ta namen pripravila dokumentacijo za AZN. Družba je v postopku pred AZN utemeljila sposobnost izplačila predlagane dividende, saj izkazuje visoko solventnost, ki je po podatkih na dan 31. 12. 2020 za skupino znašala 197 % (poročilo neodvisnega revizorja do te objave še ni bilo izdano). Za družbo Sava Re je solventnostni količnik na dan 31. 12. 2020 znašal 272 %. Poročilo o solventnosti in finančnem položaju družbe je tudi objavljeno z današnjim dnem.

Družba bo pred sklicem skupščine ponovno pretehtala primernost predloga glede uporabe bilančnega dobička ob hkratnem upoštevanju vseh veljavnih meril in priporočil AZN.

Novice

15. 9. 2023

AM Best Savi Re potrdil oceno A s stabilno srednjeročno napovedjo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana (Sava Re ali družba) objavlja to...

Preberite več

5. 9. 2023

S&P Savi Re in Zavarovalnici Sava potrdil bonitetno oceno »A« (s stabilno srednjeročno napovedjo)

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

5. 9. 2023

S&P affirms 'A' ratings on Sava Re and Zavarovalnica Sava, outlook stable

Pursuant to the rules of the Ljubljana Stock Exchange, Ljubljana, and the Market in Financial Instruments Act, Sava Re d.d., Dunajska 56, Ljubljana, makes the...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}