8. 4. 2021

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2020

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z zahtevami slovenske in evropske zavarovalne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo:

Sava Re objavlja Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d, za leto 2020 (v nadaljevanju: poročilo PSFP Save Re), ki ga je s soglasjem nadzornega sveta sprejela uprava Save Re. K poročilu PSFP Save Re je bilo izdano poročilo neodvisnega revizorja o sprejemljivem zagotovilu, ki ga je izdelala revizijska družba KPMG v skladu s Sklepom o dodatnem revizijskem pregledu zavarovalnic in dodatnem revizorjevem poročilu (Uradni list RS, št. 9/2016), ki ga je na podlagi ZZavar-1 izdala Agencija za zavarovalni nadzor.

Poročilo PSFP Save Re vsebuje podrobne informacije o sistemu upravljanja družbe, njenih ključnih funkcijah, vzpostavljenem sistemu upravljanja tveganj in lastni oceni tveganj in solventnosti. V njem je tudi podrobno opisan profil tveganj družbe. Poročilo vsebuje informacije o vrednotenju sredstev in obveznosti za izkazovanje solventnosti družbe, ki se v skladu z zakonodajo Solventnost II vrednotijo po pošteni vrednosti. V poročilu je predstavljeno upravljanje kapitala ter višina primernih lastnih virov sredstev, zahtevanega solventnostnega kapitala in solventnostnega količnika. Družba za izračun kapitalske ustreznosti uporablja standardno formulo Solventnost II. Na dan 31. 12. 2020 je kapitalsko ustrezna in izkazuje visok solventnostni količnik v višini 272 %. V slednjega je vključena načrtovana dividenda družbe za leto 2021, vendar znesek odstopa od predlagane dividende 0,85 EUR bruto na delnico, saj v času priprave izračuna solventnosti družbi merila AZN še niso bila poznana.

Ker se informacije v poročilu nanašajo le na Savo Re, poročilo ne izkazuje solventnosti in finančnega položaja Zavarovalne skupine Sava. Informacije o Zavarovalni skupini Sava bodo vsebovane v poročilu o solventnosti in finančnem položaju skupine, ki bo v skladu s predpisanim rokom in finančnim koledarjem Save Re, objavljeno 20. 5. 2021.

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2020 je pripeto.

 

Priponka:

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re 2020

Novice

16. 4. 2021

Objava sklica 37. skupščine delničarjev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 37. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v...

Preberite več

8. 4. 2021

Predlagana dividenda za delničarje Sava Re, d.d.

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

8. 4. 2021

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo: Uprava in nadzorni...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}