5. 3. 2021

Nerevidirani izidi za leto 2020: Zavarovalna skupina Sava ustvarila izjemnih 56,4 milijona evrov čistega dobička, navkljub povečanim tveganjem v povezavi z dodatnimi negativnimi vplivi pandemije na poslovanje skupine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo:

Nadzorni svet Save Re se je na včerajšnji redni seji seznanil z nerevidiranimi rezultati poslovanja Zavarovalne skupine Sava in Save Re za leto 2020.

Zavarovalna skupina Sava je v letu 2020 ustvarila 674,9 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar predstavlja 15,5-odstotno rast. Čisti dobiček je znašal 56,4 milijona evrov in je za 12,3 odstotka višji od predhodnega leta ter je presegel načrtovanega. Donosnost lastniškega kapitala je dosegla 13,3 odstotka in za 1,3-odstotne točke presega ciljno donosnost iz strategije 2020–2022.

13,6-odstotna rast kosmatih premij

Skupina je v letu 2020 zbrala 679,7 milijonov evrov kosmatih premij, kar je 13,6 odstotka več od predhodnega leta. Rast kosmatih premij izvira iz življenjskih zavarovanj v Sloveniji (53-odstotna rast), kjer je skupina rasla predvsem zaradi prevzema Vite, premoženjskih zavarovanj v Sloveniji (8-odstotna rast), pozavarovanj (18-odstotna rast) in življenjskih zavarovanj v tujini (9-odstotna rast), medtem ko so premoženjska zavarovanja v tujini zbrala za 6 odstotkov manj premije kot v predhodnem letu.

Boljša stroškovna učinkovitost

Čisti stroškovni količnik skupine se je glede na predhodno leto izboljšal za 2,1 odstotne točke, na kar je pomembno vplivala vključitev Vite v skupino pa tudi rast prihodkov v večini segmentov in ukrepi za optimizacijo poslovanja, ki jih je skupina sprejela za ublažitev negativnih vplivov covida-19 na poslovanje.

Zmanjšanje škodne pogostnosti avtomobilskih zavarovanj ter povečanje škodnega dogajanja pri pozavarovalnih in FOS-poslih

Kosmate škode premoženjskega odseka v Sloveniji so se znatno znižale, in sicer predvsem na avtomobilskih zavarovanjih kot posledica manjše škodne pogostosti. Je pa leto 2020 zaznamovalo tudi okrepljeno škodno dogajanje v pozavarovalnem odseku, na kar je vplivalo predvsem povečanje večjih škod, med njimi v pomembni meri tudi iz naslova pandemije covida-19. Na izid leta 2020 so škode zaradi covida-19 v tem segmentu vplivale v višini 10,8 milijona evrov. S pandemijo je povezano tudi povišanje čistih odhodkov za škode pri FOS-poslih, kjer je skupina oblikovala škodne rezervacije za morebitne stroške obrambe in škode zaradi negotovosti v povezavi z novo sodno in regulatorno prakso pri sklenjenih zavarovanjih na trgih Republike Irske in Velike Britanije v zvezi s kritjem izpada dohodka zaradi posledic pandemije v okviru premoženjskih zavarovanj. Iz tega naslova je konec leta 2020 skupina oblikovala rezervacije v višini 6,4 milijona evrov.

Kljub težavnim poslovnim razmeram med letom je merodajni škodni količnik skupine ostal na ravni leta 2019.

Pozitivni učinek prevzema Vite na povečanje dobičkonosnosti skupine

Skupina je v letu 2020 ustvarila 56,4 milijona evrov čistega dobička, kar je 12,3 odstotka več kot v predhodnem letu. Na to povečanje je vplivala uspešnost poslovanja poslovnih odsekov življenje in premoženje, zmanjšalo pa ga je predvsem večje škodno dogajanje odseka pozavarovanje na mednarodnih trgih. K večji dobičkonosnosti je pripomogel tudi prevzem družbe Vita, pri katerem je skupina ustvarila prihodek enkratne narave iz pozitivne razlike med nakupno in pošteno vrednostjo pridobljenih neto sredstev v višini 9,9 milijona evrov.

Vplivi dogodkov leta 2020 na nerevidiran izid obvladujoče družbe

Leto 2020 je bilo kot posledica pandemije posebno tudi z vidika izplačevanja dividend zavarovalnic. Tako Sava Re v letu 2020 ni izplačala, pa tudi ne prejela dividend hčerinskih družb, katerih regulatorji so priporočili zadržanje dobičkov. Poleg tega je matična družba Sava Re, ki izvaja dejavnost pozavarovanj, beležila povečan obseg škod povezanih s covidom-19. Zaradi navedenega je družba v letu 2020 ustvarila negativen nerevidiran rezultat v višini 11,0 milijonov evrov, medtem ko je skupina dosegla rekordne rezultate. Kljub temu se je kapitalska moč največjih hčerinskih družb povečala zaradi ustvarjenih dobičkov tako v letu 2019 kot 2020, kar bo ob sprostitvi omejitev izplačevanja dividend in znižanju tveganj zaradi škod, povezanih s covidom-19, omogočilo izplačilo dividend matični družbi. Kljub negativnemu vplivu na rezultat obvladujoče družbe pa zadržanje izplačila dividend hčerinskih družb ni vplivalo na solventnost Sava Re, ki ostaja na visoki ravni. O predlogu delitve bilančnega dobička Save Re bo nadzorni svet odločal med potrjevanjem revidiranih izidov za leto 2020 ob hkratnemu upoštevanju priporočil Agencije za zavarovalni nadzor.

Sestava portfelja omogoča visoko odpornost na nihanja na finančnih trgih

Donosnost naložbenega portfelja je v letu 2020 znašala 1,6 odstotka in je za 0,2 odstotne točke nad načrtovano. Portfelj, ki je v pomembni meri sestavljen iz državnih in poslovnih obveznic z visokimi bonitetnimi ocenami, uspešno kljubuje nihanjem na finančnih trgih. Ključni cilj naložbene politike skupine je namreč ohranjati nizko cenovno nihajnost in visoko varnost sredstev, namenjenih pokrivanju obveznosti iz zavarovalnih pogodb, ter vzdrževati visoko likvidnost in razpršenost tveganj.

Osredotočenost na strategijo

Skupina dobro napreduje tudi pri uresničevanju začrtane strategije ter se razvija v k strankam usmerjeno, sodobno, digitalno, družbeno odgovorno in trajnostno naravnano zavarovalniško skupino. Zavarovalna skupina Sava se je v letu 2020 pospešeno lotila razvoja digitalnih rešitev, vse s ciljem stranki omogočiti hitrejši in lažji dostop do storitev. V letu 2020 je skupina poseben poudarek namenila tudi vlaganju v okoljske in trajnostne naložbene projekte.

Zavarovalna skupina Sava v letu 2020 ponovno dobila potrditev bonitetne ocene »A« s stabilnimi obeti iz bonitetnih agencij Standard & Poor’s in AM Best, kar potrjuje finančno moč in stabilnost skupine ter omogoča lažje pridobivanje poslov na mednarodnih pozavarovalnih trgih.

 

Dokumenta Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2020 in Predstavitev nerevidiranih rezultatov za leto 2020 sta pripeta spodaj.

 

Priponki:

Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2020

Predstavitev nerevidiranih rezultatov za leto 2020

 

Novice

14. 12. 2023

Načrt poslovanja za leto 2024: Zavarovalna skupina Sava načrtuje varno in dobičkonosno rast vseh odsekov poslovanja

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: V...

Preberite več

17. 11. 2023

Finančni koledar za leto 2024

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d. d., Ljubljana, objavlja to obvestilo: Sava Re, d.d.

Preberite več

17. 11. 2023

Politika upravljanja Save Re, d.d.

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}