18. 12. 2020

Letni načrt Zavarovalne skupine Sava za leto 2021

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo:

 

Na podlagi strateških usmeritev za obdobje 2020–2022 je Zavarovalna skupina Sava pripravila letni načrt za leto 2021. Skupina načrtuje, da bo v letu 2021 presegla 685 milijonov evrov poslovnih prihodkov in dosegla vsaj 53 milijonov evrov čistega dobička, kar pomeni vsaj 11,5-odstotno načrtovano donosnost kapitala.

Uprava ocenjuje, da je poslovni načrt glede na vplive na poslovanje, povezane s pandemijo covida-19, ambiciozen in da upošteva vse ključne vidike odgovornega dolgoročnega razvoja in upravljanja tveganj ob doseganju ustrezne dobičkonosnosti skupine.

Med pomembnejšimi področji razvoja v letu 2021 si je skupina zastavila te naloge:

V zvezi z digitalizacijo in osredotočenostjo na stranke je skupina v letu 2020 tudi zaradi razmer, vezanih na pandemijo, poskrbela za pospešeno nadaljevanje že začetega uvajanja rešitev za poslovanje na daljavo in v tej smeri nadaljuje tudi v letu 2021. Aktivnosti bodo tako usmerjene v optimizacijo komunikacije s stranko v smislu vsekanalne komunikacije in nadomestitve papirne komunikacije z elektronsko. Ponujene bodo nove digitalne možnosti, kot so razširitev spletne prodaje, oblikovanje informativnih rešitev, naročanje na storitve in razvijanje svetovalnic za izbiro primernega zavarovanja za posamezen segment strank. Dinamika razvoja rešitev bo prilagojena potrebam in zrelosti posameznega trga.

V okviru IT-transformacije se je skupina v letu 2020 lotila projektov celovite prenove osrednjih informacijskih sistemov. V letu 2021 se za zavarovalno dejavnost načrtuje zaključek prenove osrednjega podpornega informacijskega sistema hrvaške podružnice Zavarovalnice Sava. Začel pa se bo prenavljati osrednji podporni informacijski sistem za premoženjska zavarovanja v Sloveniji, za pozavarovalno dejavnost in za življenjska zavarovanja v Srbiji. Nadaljevalo se bo z optimizacijo podatkovnih skladišč, ki bodo omogočala še boljšo analizo podatkov ter njihovo uporabo za nove regulatorne (MSRP 17) in poslovne namene. Izvajanje IT-procesov bo skupina nadgradila z uvedbo rešitve za upravljanje IT-storitev (ITSM). Nadaljevale se bodo tudi tehnološko-procesne nadgradnje na področju kibernetske varnosti s poudarkom na izobraževanju uporabnikov.

Tretji pomemben steber strategije je rast s prevzemi. Skupina bo ob učinkoviti organski rasti nadalje iskala tudi priložnosti za rast s prevzemi v dejavnostih in na trgih, kjer je že prisotna.

Načrt temelji na jesenskih napovedih za rast BDP po državah in na pričakovanih relativno stabilnih in manj volatilnih finančnih trgih kot v iztekajočem letu. Prav tako sloni na predpostavki, da v letu 2021 ne bo novih zapiranj gospodarstev in omejitev gibanja, s katerimi so bile države soočene v letu 2020.

Poslovni prihodki skupine bodo v letu 2021 presegli 685 milijonov evrov. Njihova rast na strateških trgih bo približno 5-odstotna.

V Sloveniji skupina načrtuje 2-odstotno rast kosmatih premij premoženjskih zavarovanj ob pričakovani nižji rasti prodaje novih vozil in daljšem okrevanju gospodarske aktivnosti zaradi covida-19. Pri življenjskih zavarovanjih v Sloveniji se predvideva 23-odstotna rast kosmatih premij, ki izvira iz celoletnega učinka vključitve zavarovalnice Vita v skupino.

Premoženjske zavarovalnice zunaj Slovenije načrtujejo 8-odstotno rast kosmatih premij. To povečanje izvira predvsem iz avtomobilskih zavarovanj, pri katerih so družbe v letu 2020 zbrale manj premij od prvotno načrtovanih zaradi vplivov covida-19, medtem ko se za leto 2021 pričakuje, da bo manj tovrstnih negativnih vplivov na obseg premij.

Tudi življenjske zavarovalnice zunaj Slovenije načrtujejo 8-odstotno rast kosmatih premij. Razvoj zavarovalnih produktov in storitev na tem področju bo v letu 2021 usmerjen predvsem v pripravo prilagodljivih riziko zavarovanj, namenjenih izbranim ciljnim skupinam strank in različnim prodajnim potem.

Pri pozavarovanjih je za leto 2021 načrtovana 1-odstotna rast kosmatih premij. Nižja rast je posledica selektivnosti pri sklepanju pozavarovanj z upoštevanjem dobičkonosnosti ob omejevanju tveganosti in razpršitvi portfelja, tako geografsko kot tudi po partnerjih.

Cilji naložbene politike bodo tudi v letu 2021 ohranjanje nizke cenovne nihajnosti in visoke varnosti sredstev, namenjenih pokrivanju obveznosti iz zavarovalnih pogodb, vzdrževanje visoke likvidnosti in razpršitev tveganj. Pri upravljanju finančnih naložb poslovodstvo pričakuje nadaljevanje nizkih obrestnih mer – načrtovana donosnost naložbenega portfelja znaša 1,5 odstotka. Sestava portfelja bo tudi v letu 2021 razmeroma konservativna z visokim deležem obveznic in drugih naložb s stalnim donosom ob visoki boniteti celotnega naložbenega portfelja, kljub temu pa se bo v letu 2021 nekoliko povečal delež naložb v infrastrukturne in nepremičninske sklade ter infrastrukturni dolg.

Ustvarjamo k strankam usmerjeno, moderno, digitalno, družbeno odgovorno in trajnostno naravnano zavarovalniško skupino. S predanostjo strankam in nenehnim napredkom zagotavljamo varnost in kakovost življenja. Zavedamo se, da smo si za leto 2021 zastavili ambiciozne cilje kljub nestanovitnemu in negotovemu makroekonomskem okolju. Menimo, da imamo znanje, izkušnje in predano ekipo zaposlenih za uspešno uresničitev začrtanih dejavnosti.

 

Pripeti dokument:

Povzetek letnega načrta Zavarovalne skupine Sava 2021

Novice

10. 4. 2024

Objava sklica 40. skupščine delničarjev

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 40. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v...

Preberite več

5. 4. 2024

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z zahtevami slovenske in evropske zavarovalne zakonodaje...

Preberite več

5. 4. 2024

Letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: Nadzorni...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}