20. 11. 2020

Rezultati za obdobje januar–september 2020: Zavarovalna skupina Sava ustvarila 489,5 milijona evrov poslovnih prihodkov in 47,6 milijona evrov čistega dobička

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo:

Nadzorni svet Save Re se je na včerajšnji redni seji seznanil z nerevidiranimi izidi poslovanja Zavarovalne skupine Sava in Save Re za obdobje januar–september 2020.

Zavarovalna skupina Sava je v obdobju januar–september 2020 dosegla 16,4-odstotno rast poslovnih prihodkov in 26,4-odstotno rast čistega dobička v primerjavi z istim obdobjem lani. Po datumu poročanja so bila zaznana povečana tveganja v povezavi z morebitnimi dodatnimi negativnimi vplivi pandemije covida-19 na poslovanje skupine, zaradi česar je bila preklicana skupščina, ki bi odločala o predlogu delitve dobička.

 

Rast poslovnih prihodkov

Poslovni prihodki skupine so se v prvih devetih mesecih leta povečali za 16,4 odstotka glede na isto obdobje lani. Na povečanje so najbolj vplivale vključitev življenjske zavarovalnice Vita v skupino, širitev poslovanja s FOS-posli (freedom of services), ki jih Zavarovalnica Sava opravlja v državah članicah Evropske unije, ter rast premoženjskih zavarovanj v Sloveniji in pozavarovalnega posla. Poslovni prihodki Zavarovalne skupine Sava so dosegli 76,5 odstotka predvidenih v rebalansu načrta za leto 2020.

 

Boljša stroškovna učinkovitost

Čisti stroškovni količnik skupine se je glede na isto obdobje lani izboljšal za 1,6 odstotne točke, na kar je vplivala vključitev Vite v skupino, ki posluje s še bolj ugodnim stroškovnim količnikom od povprečja skupine. Boljši stroškovni količnik sta imela tudi odseka pozavarovanje in premoženje Slovenija, na kar so vplivali hitrejša rast prihodkov od stroškov zaradi razmeroma nespremenljive narave nekaterih stroškov in ukrepi za optimizacijo stroškov, ki jih je skupina sprejela za ublažitev negativnih vplivov covida-19 na poslovanje.

 

Ugodnejši merodajni škodni rezultat premoženjskih zavarovanj

K ugodni dobičkonosnosti je prispevalo tudi ugodnejše škodno dogajanje zaradi nižje škodne pogostnosti avtomobilskih zavarovanj in odsotnost večjih katastrofalnih škodnih dogodkov.

 

Pozitivni učinek prevzema Vite na povečanje dobičkonosnosti skupine

Skupina je v obdobju januar–september 2020 ustvarila 47,6 milijona evrov čistega dobička, kar je 26,4 odstotka več kot v istem obdobju lani. K povečanju je 9,9 milijona evrov prispeval prevzem družbe Vita, ki je v konsolidacijo skupine vključena od 31. 5. 2020. Od vključitve v skupino je Vita ustvarila dobiček v višini 2,9 milijona evrov, s prevzemom pa je skupina ustvarila tudi enkratni prihodek v višini 7,0 milijona evrov iz pozitivne razlike med pošteno vrednostjo pridobljenih neto sredstev in nakupno vrednostjo naložbe v Vito. Brez vplivov Vite bi bil čisti dobiček skupine na ravni istega obdobja lani. Čisti dobiček je v devetmesečju dosegel 95,2 odstotka predvidenega z rebalansom načrta za leto 2020.

 

Sestava portfelja omogoča visoko odpornost na nihanja na finančnih trgih

Donosnost naložbenega portfelja je v prvih devetih mesecih leta znašala 1,7 odstotka in je za 0,3 odstotne točke nad načrtovano. Portfelj, ki je v pomembni meri sestavljen iz državnih in poslovnih obveznic z visokimi bonitetnimi ocenami, uspešno kljubuje nihanjem na finančnih trgih. Ključni cilj naložbene politike skupine je namreč ohranjati nizko cenovno nihajnost in visoko varnost sredstev, namenjenih pokrivanju obveznosti iz zavarovalnih pogodb, ter vzdrževati visoko likvidnost in razpršenost tveganj.

 

Potrjeni bonitetni oceni »A«

Standard & Poor’s in AM Best sta po rednem letnem pregledu Savi Re potrdili bonitetno oceno finančne moči »A« (odlično), pri čemer imata bonitetni oceni stabilno srednjeročno napoved.

 

Povečana tveganja, povezana s pandemijo covida-19

Po datumu poročanja je bila Sava Re seznanjena z novimi okoliščinami na nekaterih zavarovalnih trgih EU in Združenega kraljestva v zvezi z morebitnimi dodatnimi negativnimi vplivi pandemije covida-19 na poslovanje Zavarovalnice Sava in Save Re. Nove okoliščine se nanašajo predvsem na sklenjena zavarovanja na trgu Republike Irske (neposredno sklepanje zavarovalnih poslov po načelu svobodnega opravljanja storitev v EU) in pozavarovanja v Združenem kraljestvu v zvezi s kritjem izpada dohodka zaradi posledic pandemije covida-19 v okviru premoženjskih zavarovanj, kar bi v povezavi z novimi sodnimi in regulatornimi praksami morebiti lahko slabo vplivalo na izide poslovanja in solventnostni položaj skupine. Glede na trenutne podrobne analize izpostavljenega zavarovalnega kritja skupina ugotavlja, da kritje za škode iz naslova obratovalnega zastoja zaradi covida-19 ni podano v primeru neposrednega sklepanja zavarovalnih poslov po načelu svobodnega opravljanja storitev v EU. V primeru pozavarovanja pa je kritje morebiti podano v nekaterih posameznih primerih. Preliminarna ocena je, da bo skupina v zadnjem četrtletju leta 2020 za morebitne stroške obrambe in pozavarovalne škode najverjetneje oblikovala rezervacije največ do višine 10 milijonov evrov.

 

Kljub oblikovanju teh rezervacij poslovodstvo ocenjuje, da bo ob odsotnosti večjih škodnih dogodkov načrt skupine za leto 2020 dosežen.

Dokumenta Nerevidirano poročilo o poslovanju Zavarovalne skupine Sava in računovodski izkazi Save Re, d.d., za obdobje januar–september 2020 in Predstavitev rezultatov za obdobje januar–september 2020 sta pripeta spodaj.

 

Priponki:

Poročilo o poslovanju 1–9 2020

Predstavitev rezultatov 1–9 2020

Novice

28. 3. 2023

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...

Preberite več

23. 3. 2023

Predlagana dividenda za delničarje Save Re višja od lanske

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

23. 3. 2023

Letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2022

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: Nadzorni svet Save Re,...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}