6. 11. 2020

Preklic sklica 37. skupščine delničarjev zaradi novih okoliščin in povečanih tveganj, povezanih s posledicami pandemije

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo:

Uprava družbe, s soglasjem nadzornega sveta, preklicuje 37. skupščino delničarjev Save Re, d.d., sklicano za ponedeljek, 16. 11. 2020, ob 13. uri.

Ob objavi sklica 37. skupščine je družba zmožnost izplačila dividende iz dobička za leto 2019 ocenila na podlagi rebalansa letnega načrta za leto 2020 in rebalansa strateškega načrta za obdobje 2020–2022. Oboje je temeljilo tudi na razvoju poslovnega leta 2020 z učinki in oceno tveganj iz prvega vala covida-19 na poslovanje Zavarovalne skupine Sava (v nadaljevanju: Skupina). Za presojo kapitalske ustreznosti so bili izvedeni tudi stresni scenariji. Glede na pridobljena pravna mnenja od začetka pandemije v zvezi s problematiko v naslednjem odstavku do sedaj v naših planskih in strateških dokumentih ter stresnih scenarijih ni bilo potrebno pripoznati posledic dodatnih tveganj, povezanih s pandemijo.

Po že izvedenem sklicu skupščine je bila Sava Re v zadnjih dneh seznanjena in soočena z novimi okoliščinami na nekaterih zavarovalnih trgih EU in Združenega kraljestva, ki odstopajo od predhodno pridobljenih pravnih mnenj, predvsem s sodnimi in regulatornimi praksami ter drugimi pomembnimi dejstvi v zvezi z morebitnimi dodatnimi negativnimi vplivi pandemije covida-19 na poslovanje Zavarovalnice Sava in Save Re. Nove okoliščine se nanašajo predvsem na sklenjena zavarovanja na irskem trgu (neposredno sklepanje zavarovalnih poslov po načelu svobodnega opravljanja storitev v EU) in pozavarovanja v Združenem kraljestvu v zvezi s kritjem izpada dohodka zaradi posledic pandemije covida-19 v okviru premoženjskih zavarovanj, kar bi v povezavi z novimi sodnimi in regulatornimi praksami morebiti lahko negativno vplivalo na rezultate poslovanja in solventnostni položaj Skupine.

Savo Re je k ponovnemu razmisleku glede ovrednotenja navedenih tveganj na teh trgih in vplivov na solventnostni položaj pozvala tudi Agencija za zavarovalni nadzor.

Na podlagi Politike upravljanja tveganj Skupine smo takoj pristopili k oceni verjetnosti realizacije tveganja in oceni velikosti njegovega vpliva. Za izvedbo teh ocen bomo potrebovali nekaj časa.

Družbi Zavarovalnica Sava in Sava Re sta začeli zbirati dodatne informacije za oceno izpostavljenosti novim tveganjem in verjetnosti njihove uresničitve ter se lotili izračuna mogočega vpliva na ločene in konsolidirane rezultate ter solventnostne položaje družb in Skupine. Družba bo poročala o oceni višine in verjetnosti uresničitve mogočih škod najpozneje v letnem poročilu za leto 2020 in nadaljnjih četrtletnih poročilih.

Skladno s tem uprava in nadzorni svet družbe z vso dolžno skrbnostjo menita, da je v tem trenutku v najboljšem interesu Save Re, Skupine in njenih zavarovancev, da se skupščina prekliče in se začasno zadrži izplačilo dividend za leto 2019.

Izidi poslovanja za prvih devet mesecev leta 2020, ki bodo objavljeni 19. 11. 2020, so ugodni in skladni z objavljenim načrtom. Morebitni učinki novonastalih tveganj se še niso materializirali in pokazali v rezultatih 1–9 2020, bi pa lahko vplivali na prihodnje rezultate.

Družba Sava Re se bo do izplačila dividend opredelila ob objavi revidiranih računovodskih izkazov za leto 2020.

Uprava družbe se vsem delničarjem zahvaljuje za razumevanje.

Preklic sklica 37. skupščine delničarjev Save Re, d.d., je objavljen v časopisu Delo, ki je izšel v petek, 6. novembra 2020. Informacija o preklicu sklica 37. skupščine bo od 6. novembra 2020 objavljena tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), na spletni strani AJPES (http://www.ajpes.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Novice

28. 3. 2023

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...

Preberite več

23. 3. 2023

Predlagana dividenda za delničarje Save Re višja od lanske

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

23. 3. 2023

Letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2022

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: Nadzorni svet Save Re,...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}