17. 4. 2020

Ocena vpliva COVID-19 na poslovanje Zavarovalne skupine Sava v letu 2020 kaže na visoko pričakovano poslovno in kapitalsko odpornost skupine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo:

Vloga Zavarovalne skupine Sava je predvsem skrb za stranke, ko se te znajdejo v težkih razmerah. Covid-19 nas je vse omejil, spremenil naš vsakdan. Skoraj vsi zaposleni v skupini delajo od doma, da so bolj zaščiteni pred virusom in da lahko še naprej skrbijo za stranke in poslovne partnerje. Obravnava in izplačilo škod poteka tekoče, prav tako obnova zavarovanj in sklepanje novih polic. Finančno ostaja Zavarovalna skupina Sava močna, kar ji omogoča nemoteno poravnavanje obveznosti. Zagotovo bo občutiti vpliv na poslovanje, vendar namerava Zavarovalna skupina Sava še naprej vlagati v rast in razvoj skladno s strateškimi cilji za obdobje 2020–2022.

Zavarovalna skupina Sava je v objavi na SEOnetu z dne 26. 3. 2020 »Sprememba finančnega koledarja« napovedala, da bo pripravila prve ocene vplivov nastalih okoliščin, povezanih s COVID-19, na poslovanje skupine in njen solventnostni položaj. Ta ocena je predstavljena v nadaljevanju. Ocena temelji na zadnjih napovedih gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (https://www.umar.gov.si/), ki za leto 2020 napoveduje 6- do 8-odstotni padec BDP. Globina padca je odvisna od nadaljnjega poteka širjenja epidemije in njenega trajanja. Med izrednimi razmerami se Slovenija po ocenah UMAR-ja sooča z upadom aktivnosti v proizvodnem in storitvenem sektorju, upadom obsega uvoza in izvoza, upadom dodane vrednosti v številnih dejavnostih, nižjo zasebno potrošnjo, nižjimi investicijami in znižanjem zaposlenosti ter povečanjem števila brezposelnih. Ker je v danih okoliščinah težko zanesljivo oceniti prihodnje vplive, se lahko dejanski razvoj dogodkov do konca leta pomembno razlikuje od predpostavk, ki so bile uporabljene pri pripravi ocene.

Pri ocenjevanju vplivov na poslovni izid leta 2020 in solventnostni položaj družbe konec leta 2020 smo uporabili te predpostavke:

  • Obdobje vplivov na poslovanje smo razdelili na dve obdobji, in sicer na del, pri katerem smo predpostavili, da bodo trenutne razmere izolacije trajale do konca maja, in za katerega ocenjujemo, da bo skupina občutila neposreden vpliv na sklepanje zavarovanj in na stike s strankami ter na drugi strani na manj intenzivno škodno dogajanje, ter na del, ki bo trajal od začetka junija do konca leta, v katerem pričakujemo posreden vpliv na poslovanje zaradi nižje gospodarske rasti od prvotno napovedane.
  • Ocenjujemo, da bomo največji izpad premije v primerjavi z načrtovano na področju premoženjskih zavarovanj občutili v segmentu osebnih vozil, kar je predvsem povezano s predvidenim zmanjšanjem prodaje novih vozil in odjav obstoječih, predvsem tovornih vozil ter z oženjem kritij. Zmanjšanje načrtovane premije prav tako pričakujemo pri turističnih zavarovanjih in zavarovanjih pomoči. Pri življenjskih zavarovanjih zaradi omejenih stikov s strankami pričakujemo upad prodaje novo-sklenjenih zavarovanj, pri pozavarovanjih pa pričakujemo upad premije pri proporcionalnih pozavarovanjih. Na znižanje poslovnih prihodkov pokojninskih družb in družbe za upravljanje bo vplivalo znižanje sredstev v upravljanju kot posledica padca vrednosti na finančnih trgih.
  • Za določitev učinkov na finančne naložbe so bile kot osnova upoštevane razmere na finančnih trgih na dan 20. 3. 2020. Ker so se razmere od tega dne že izboljšale, ocenjujemo, da je scenarij dovolj previden. Osnova za izračun učinkov je bilo ocenjeno stanje portfelja finančnih naložb glede na finančni načrt leta 2020, ki je predvideval, da pribitki za tveganje dolžniških instrumentov ostanejo na ravneh iz zadnjega četrtletja 2019. Ocena učinkov scenarija COVID-19 predvideva naslednje spremembe vrednosti finančnih naložb in z njimi povezanih pribitkov za tveganje dolžniških instrumentov:
 

Povprečna sprememba

 

vrednosti

pribitkov za tveganje

Državne obveznice

-3,7%

+80 bt

Podjetniške obveznice

-4,1%

+150 bt

Delnice

-37%

 

Nepremičnine

-8%

 

Infrastrukturni projekti

-12%

 

  • V oceni je bilo upoštevano zmanjšanje stroškov poslovanja, saj je skupina za ublažitev negativnih vplivov na poslovanje sprejela ukrep stroškovne racionalizacije, kjer je bilo to mogoče in smiselno, z ukrepi pa nismo posegli v segmente, kjer bi se lahko zaustavil ali upočasnil strateški razvoj oz. doseganje strateških ciljev.
  • Pri oceni solventnosti smo prilagodili načrt solventnosti na dan 31. 12. 2020 s predhodno navedenimi vplivi na zavarovalnem in naložbenem delu. Največji vpliv na solventnost ima padec vrednosti naložb, ki neposredno zniža primerne lastne vire sredstev. Po drugi strani se zaradi nižjega stanja naložb zniža tudi zahtevani solventnostni kapital (SCR), kar nekoliko ublaži znižanje solventnostnega količnika. 

Na ocenjene rezultate poslovanja, ki vključujejo vplive nastalih okoliščin, povezanih s COVID-19, najbolj vpliva del predpostavk, povezanih z gibanjem vrednosti naložbenega portfelja. V kolikor bo imelo leto pozitiven razvoj na finančnih trgih (predvsem delniških) v primerjavi s stanjem na dan 20. 3. 2020, bo ta vpliv manjši od ocenjenega v tem dokumentu. 

Na podlagi predhodno zapisanih predpostavk družba ocenjuje, da bi bil vpliv na najpomembnejše kategorije načrta Zavarovalne skupine Sava ob uresničenju opisanih predpostavk tak:

Kategorija načrta

Osnovni načrt 2020

Ocena

Prihodki iz poslovanja

> 610 mio EUR

Padec med 5 % in 7 %

Čisti poslovni izid

> 45 mio EUR

Padec med 15 % in 20 %

Solventnostni količnik na dan 31. 12. 2020

203 %

Padec med 10 in 15 o. t.


Zavarovalna skupina Sava bo revidiran finančni načrt za obdobje 2020–2022 objavila skupaj z objavo rezultatov za prvo polletje 2020, ki je predvidena za 20. 8. 2020. V revidirani finančni načrt bodo vključeni vplivi nastalih okoliščin, povezanih s COVID-19, na projekcije poslovanja ter učinki prevzema družbe NLB Vita, če bo ta do takrat zaključen.

Novice

27. 5. 2024

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja sklepe 40. skupščine, ki je potekala v ponedeljek,...

Preberite več

17. 5. 2024

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

17. 5. 2024

Rezultati januar–marec 2024: Zavarovalna skupina Sava dosegla pomembno rast obsega poslovanja in ustvarila 38 mio € dobička pred davki

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}