19. 5. 2020

Rezultati 1–3/2020: 15,1-odstotna rast kosmatih premij kljub oteženemu sklepanju zavarovanj v marcu

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo:

Nadzorni svet Save Re se je na včerajšnji redni seji seznanil z nerevidiranimi izidi poslovanja Zavarovalne skupine Sava in Save Re za obdobje januar–marec 2020.

Zavarovalna skupina Sava je v obdobju 1–3/2020 ustvarila 149,0 milijona evrov poslovnih prihodkov in 10,3 milijona evrov čistega dobička. Donosnost lastniškega kapitala je dosegla 10,6 odstotka. Poslovni prihodki Zavarovalne skupine Sava so dosegli 24,4 odstotka načrtovanih za leto 2020, čisti dobiček pa 22,9 odstotka načrtovanega za celotno leto.

15,1-odstotna rast kosmatih premij in 16,2-odstotna rast poslovnih prihodkov

Rast kosmatih premij izvira iz pozavarovanja (22,6-odstotna rast), premoženjskih zavarovanj v Sloveniji (16,7-odstotna rast) in premoženjskih zavarovanj v tujini (11,0-odstotna rast). K tej rasti so prispevali tudi FOS-posli (freedom of services), ki jih slovenska premoženjska zavarovalnica opravlja v sodelovanju z različnimi družbami v državah članicah Evropske unije, drugačna medletna dinamika obračunane premije večjemu zavarovancu kot v enakem obdobju lani ter prevzem družb ERGO osiguranje in ERGO životno osiguranje na Hrvaškem, ki v prvem četrtletju leta 2019 še nista bili vključeni v konsolidacijo.

Poslovni prihodki skupine so se v prvem četrtletju povečali za 16,2 odstotka, na kar je poleg že opisane rasti premij vplival prevzem družbe za upravljanje Sava Infond, ki v prvem četrtletju leta 2019 še ni bila vključena v konsolidacijo.

 Čisti dobiček dosegel skoraj četrtino načrtovanega za leto 2020

Zavarovalna skupina Sava je v prvem četrtletju ustvarila 10,3 milijona evrov čistega dobička, kar je 5,6 odstotka manj od doseženega v istem obdobju lani in 22,9 odstotka načrtovanega za leto 2020. Na nekoliko nižji ustvarjeni čisti dobiček skupine je vplival predvsem nižji rezultat odseka pozavarovanje zaradi porasta čistih odhodkov za škode kot posledica rasti obsega poslovanja ter več prijavljenih škod. Na nižji čisti dobiček je vplival tudi nižji rezultat iz naložbenja, kar je deloma posledica neugodnih gibanj na finančnih trgih kot posledica prvih učinkov covida-19, deloma pa so nanj vplivali odhodki podrejenega dolga.

 Boljša stroškovna učinkovitost

Čisti stroškovni količnik skupine se je glede na isto obdobje lani izboljšal za 1,5 odstotne točke, kar je pretežno posledica hitrejše rasti prihodkov od stroškov zaradi razmeroma nespremenljive narave nekaterih stroškov, v manjši meri pa tudi že posledica ukrepov stroškovne racionalizacije, ki jih je skupina sprejela za ublažitev negativnih vplivov covida-19 na poslovanje.

Ocena vpliva covida-19 na poslovanje Zavarovalne skupine Sava je pokazala na visoko poslovno in kapitalsko odpornost skupine

Zavarovalna skupina Sava je 17. 4. 2020 na spletnih straneh www.sava-re.si in seonet.ljse.si objavila prve ocene vplivov pandemije na poslovanje, ki so pokazale, da skupina kljub novim okoliščinam ostaja finančno močna, kar ji omogoča nemoteno poravnavanje obveznosti. Od datuma objave ni bilo pomembnejših negativnih premikov na finančnih trgih in v poslovanju družb skupine. Zavarovalna skupina Sava bo do konca avgusta 2020 pripravila novim okoliščinam prilagojen finančni načrt za obdobje 2020–2022, v katerega bodo vključeni vplivi nastalih okoliščin, povezanih s covidom-19, na projekcije poslovanja in učinki prevzema družbe NLB Vita, če bo prevzem do takrat končan.

Dokumenta Nerevidirano poročilo o poslovanju Zavarovalne skupine Sava in računovodski izkazi Save Re, d.d., za obdobje januar–marec 2020 in Predstavitev rezultatov za obdobje 1–3/2020 sta pripeta spodaj.

Dokumenti

Novice

4. 6. 2024

S&P Savi Re in Zavarovalnici Sava potrdil bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

27. 5. 2024

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja sklepe 40. skupščine, ki je potekala v ponedeljek,...

Preberite več

17. 5. 2024

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}