7. 5. 2020

Nasprotni predlog sklepa 36. skupščine delničarjev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe Sava Re, d.d., v zvezi s

 skupščino delničarjev Save Re, d. d., Ljubljana,

 ki bo v torek, 16. 6. 2020, ob 14. uri v dvorani Andromeda v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana,

 obvešča delničarje, da je 24. 4. 2020 prejela nasprotni predlog delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), Hrenova 13, 1000 Ljubljana, k predlogu pod št. 3.1. pod 3. točko dnevnega reda: Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2019:

 Nasprotni predlog delničarja

 Predlog sklepa št. 3.1.:

 »Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2019 znaša 34.705.806,06 EUR, se uporabi tako:

  • del bilančnega dobička v višini 16.272.580,80 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,05 EUR bruto na delnico, in se 23. 6. 2020 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 22. 6. 2020.
  • Preostali del bilančnega dobička v višini 18.433.225,26 EUR se ne uporabi.

Predlog uporabe bilančnega dobička upošteva stanje lastnih delnic na dan 31. 12. 2019. Na dan skupščine delničarjev se lahko število delnic, ki jim pripada dividenda, spremeni zaradi odprodaje lastnih delnic. V tem primeru bodo skupščini delničarjev na sami seji predlagane prilagojene vrednosti uporabe bilančnega dobička, pri čemer pa bo znesek dividende na delnico v višini 1,05 EUR ostal nespremenjen.«

Obrazložitev delničarja:

V VZMD smo prepričani, da je primerno in neobhodno, da družba za delitev dividend delničarjem nameni vsaj obljubljeno, zagotovljeno in predhodno sprejeto dividendo oz. delež ustvarjenega bilančnega dobička. Kot predlagatelji izražamo prepričanje, da je družba sposobna takega izplačila dividend delničarjem, brez negativnih vplivov ali ovir siceršnjim načrtom družbe.

Sava Re je v letu 2019 - glede na leto pred tem - povečala bilančni dobiček, hkrati pa je predlog Uprave in Nadzornega sveta o ne-izplačilu dividend v izrecnem nasprotju z zagotovili predstavnikov družbe, podanih na skupščinah v preteklih letih, ter sprejeto dividendno politiko družbe, ki postavlja usmeritev 10-odstotne rasti dividende letno. Še več, v Letnem poročilu družbe za leto 2019, je jasno naveden predlog uporabe bilančnega dobička, ki predvideva delitev dividend v enaki višini, kot ga s tem nasprotnim predlogom predlaga VZMD. Ob tem izpostavljamo, da se na nas obračajo tudi številni delničarji Save Re, ki so z VZMD podpisali Delničarski sporazum in upravičeno pričakujejo ustrezen dividendni donos iz naslova svoje naložbe.

Predlagatelj tudi opozarja na 399. člen ZGD-1, ki med drugim izrecno opredeljuje, da je sklep skupščine izpodbojen, če se delničarjem dobiček ne deli najmanj v višini 4 % osnovnega kapitala.

Glede na nekatera priporočila, zahteve in celo generalne zapovedi različnih institucij in združenj, o ne-izplačevanju dividend, v VZMD izpostavljamo, da je odločitev o delitvi dividend izključno v pristojnosti lastnikov, torej delničarjev. Hkrati smo zadevne institucije in združenja, ki so razpošiljali tovrstna opozorila, že pozvali, naj vendar – v kolikor sploh obstajajo – objavijo relevantne analize ter informacije, na podlagi katerih so zavzeli takšna ad-hoc in škodljiva stališča. Do priprave tega predloga nismo s tem v zvezi prejeli še nikakršnega pojasnila ali analize, ki bi kakorkoli opravičevala zadevna sporna stališča in odločitve - z izjemno daljnosežnimi, škodljivimi konsekvencami in posledicami.

Celotno besedilo nasprotnega predloga VZMD je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si) in na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si). Nasprotni predlog je bil objavljen tudi v časopisu Delo v četrtek, 7. 5. 2020.

Dokumenti

Novice

4. 6. 2024

S&P Savi Re in Zavarovalnici Sava potrdil bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

27. 5. 2024

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja sklepe 40. skupščine, ki je potekala v ponedeljek,...

Preberite več

17. 5. 2024

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}