28. 2. 2020

Rezultati za leto 2019: Poslovni načrti preseženi kljub povečanemu škodnemu dogajanju

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo:

Nadzorni svet Save Re se je na včerajšnji redni seji seznanil z nerevidiranimi izidi poslovanja Zavarovalne skupine Sava in Save Re za leto 2019.

Zavarovalna skupina Sava je v letu 2019 zbrala skoraj 600 milijonov evrov kosmatih premij in ustvarila 50,2 milijona evrov čistega dobička. Na preseganje načrta za leto 2019 je vplival tudi enkratni prihodek iz uspešnega prevzema na Hrvaškem. Donosnost lastniškega kapitala je v letu 2019 dosegla 13,8 odstotka.

9,7-odstotna rast kosmatih premij in 10,1-odstotna rast poslovnih prihodkov

Rast kosmatih premij izvira pretežno iz premoženjskih zavarovanj v Sloveniji (12,2-odstotna rast) in premoženjskih zavarovanj v tujini (20,3-odstotna rast). K temu je prispeval tudi prevzem na hrvaškem trgu – Zavarovalnica Sava je konec februarja lani kupila 100-odstotni delež družb Ergo osiguranje in Ergo životno osiguranje.

Poslovni prihodki skupine so se v letu 2019 povečali za 10,1 odstotka, na kar je poleg rasti kosmatih premij obstoječih in novih družb v skupini vplivalo tudi celoletno poslovanje družb Sava penzisko društvo iz Severne Makedonije, zavarovalna dejavnost družbe Energoprojekt Garant iz Srbije in asistenčne družbe TBS Team 24 iz Slovenije, ki so se vključile v skupino tekom leta 2018. S koncem junija 2019 se je skupini pridružila še družba za upravljanje Sava Infond.

Čisti dobiček presegel načrtovanega za 16,7 odstotka

Zavarovalna skupina Sava je v letu 2019 ustvarila 50,2 milijona evrov čistega dobička, kar je 16,7 odstotka več od doseženega v predhodnem letu in v enakem odstotku več od načrtovanega. Na povečanje je vplivala uspešnost delovanja poslovnih odsekov premoženje, življenje in pokojnine, zmanjšalo pa ga je večje škodno dogajanje v odsekih premoženje na hrvaškem trgu in pozavarovanje na mednarodnih trgih. K večji dobičkonosnosti je pripomogel tudi prevzem družb na Hrvaškem, pri čemer je skupina ustvarila enkratni prihodek v višini 7,5 milijona evrov iz odprave slabega imena zaradi razlike med nakupno in pošteno vrednostjo pridobljenih neto sredstev.

Donosnost lastniškega kapitala je znašala 13,8 odstotka. V letu 2019 je družba izplačala dividende v višini 0,95 evra na delnico, s čimer so delničarji ustvarili več kot 5-odstotni dividendni donos. Tržna cena delnice je v letu 2019 zrasla za 17,6 odstotka, upoštevajoč dividendni donos pa je v letu 2019 ustvarila 23,2 odstotka vrednosti.

Boljša stroškovna učinkovitost

Na večjo poslovno uspešnost je vplivala boljša stroškovna učinkovitost skupine, saj se je čisti stroškovni količnik zavarovalnega dela glede na isto obdobje lani izboljšal za 1,4 odstotne točke, kar je predvsem posledica hitrejše rasti premij od stroškov.

Povečanje škodnega dogajanja

Škodno dogajanje v zavarovalnem delu posla se je v skupini povečalo predvsem na Hrvaškem, kjer sta na slabši škodni količnik vplivala povečano škodno dogajanje pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti in kaska ter vključitev hrvaške premoženjske zavarovalnice Ergo v skupino. V letu 2019 je bilo okrepljeno škodno dogajanje tudi v pozavarovalnem delu posla, na kar je vplivalo predvsem povečanje katastrofalnih škod, med njimi dva tajfuna na Japonskem, orkan na Bahamih in nekaj obsežnejših požarov. Škode v pozavarovalnem odseku so presegle vračunane zneske, ki so bili vključeni v letni načrt.

Izdaja podrejenega dolga za širitev skupine in optimizacijo kapitalske sestave

Za pospešitev razvojnih aktivnosti in optimizacijo kapitalske sestave je Sava Re oktobra 2019 izdala 20-letne podrejene obveznice z možnostjo prvega odpoklica po desetih letih od izdaje v višini 75 milijonov EUR. Po uspešni vključitvi prevzetih družb v skupino je bila v avgustu lani podpisana pogodba za nakup družbe Diagnostični center Bled, d.o.o., v decembru pa še pogodba za nakup druge največje življenjske zavarovalnice v Sloveniji NLB Vita, d.d.

Zavarovalna skupina Sava je v letu 2019 ponovno dobila potrditev bonitetne ocene »A« s stabilnimi obeti iz bonitetnih agencij Standard & Poor's in A. M. Best, kar skupini olajšuje pridobivanje poslov na mednarodnih pozavarovalnih trgih.

Dokument Nerevidirani računovodski izkazi Zavarovalne skupine Sava za leto 2019 in Predstavitev nerevidiranih rezultatov za leto 2019 sta pripeta. 

Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2019

Predstavitev nerevidiranih rezultatov za leto 2019

Novice

1. 7. 2020

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 30. 6.

Preberite več

19. 6. 2020

Peter Skvarča novi član uprave Save Re

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja naslednje...

Preberite več

18. 6. 2020

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 18. 6.

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}