V družbi dobrih ljudi

LETNO POROČILO

Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d.

2022

Marko Jazbec, predsednik uprave

Spoštovani delničarji, poslovni partnerji in zaposleni,

za nami je poslovno leto, ki so ga zaznamovale zaostrene geopolitične in gospodarske razmere globalnih razsežnosti. Pandemija covida-19 je sicer popuščala, vendar se je februarja 2022 začela ruska vojaška agresija na Ukrajino. Ta je vplivala na podražitev energentov, kar je sprožilo visoko rast inflacije, posledično pa povečanje ključne obrestne mere in zahtevanih stopenj donosnosti na finančnih trgih. Pred Zavarovalno skupino Sava so bili s tem postavljeni novi izzivi. Naše poslovanje z Rusijo sicer že pred tem ni bilo obsežno in sankcije niso pomembno vplivale na rezultat, se je pa inflacija začela kazati v povečani vrednosti škod, višjih stroških dela in informacijske tehnologije ter drugih stroških, zaradi česar ob polletju ni bilo več mogoče odlašati z nujno prilagoditvijo cenovne politike v zavarovalnem sektorju.

V letu 2022 je skupina še naprej krepila poslovanje na tujih trgih, na katerih so bile dosežene visoke rasti premij in ustvarjenega dobička.

Razvit sistem upravljanja tveganj, pravočasni ukrepi, kapitalska trdnost in osredotočenost na stranko v vseh fazah prodajnega in poprodajnega procesa so nam omogočili, da je Zavarovalna skupina Sava v poslovnem letu 2022 kljub zaostrenim razmeram uresničila praktično vse cilje, ki si jih je zadala v svojem poslovnem načrtu. Ustvarila je za 68,2 milijona evrov dobička po obdavčitvi, s čimer je za 13,7 odstotka presegla načrtovanega. S tem je bila dosežena visoka 14,9-odstotna donosnost lastniškega kapitala. Obseg poslovanja, merjen s kosmato premijo, v višini 774,1 milijona evrov je skupina povečala za 6,1 odstotka, k čemur sta največ prispevala odseka premoženje in pozavarovanje. V letu 2022 je skupina še naprej krepila poslovanje na tujih trgih, na katerih so bile dosežene visoke rasti premij in ustvarjenega dobička. Kombinirani količnik skupine se je zaradi popuščanja pandemije pričakovano povečal in je z 90,7 odstotka celo mnogo boljši od načrtovanega. K temu je pomembno pripomogla stroškovna učinkovitost, saj je rast stroškov zaostajala za rastjo premij. Področje finančnih naložb je bilo v letu 2022 izpostavljeno neugodnim razmeram na finančnih trgih, zaradi česar je bila donosnost naložbenega portfelja v višini 1,3 odstotka nižja od preteklega leta in tudi od načrtovane. Bonitetni agenciji S&P Global Ratings in AM Best sta Savi Re ponovno podelili odlično bonitetno oceno »A«, tako pa potrdili njeno kapitalsko trdnost in solventnost.

Skupina je tudi v letu 2022 uspešno uresničevala svoje razvojne strategije digitalne preobrazbe in postavitve stranke v središče svojih poslovnih procesov.

Skupina je tudi v letu 2022 uspešno uresničevala svoje razvojne strategije digitalne preobrazbe in postavitve stranke v središče svojih poslovnih procesov. Ključne razvojne aktivnosti so se osredotočale na konsolidacijo procesov podpore strankam v kontaktnih centrih in na uvedbo centralnih večkanalnih rešitev v več družbah Zavarovalne skupine Sava. Nadgrajevali smo digitalne in samooskrbne rešitve za stranke ter optimizirali uporabniško izkušnjo. Portal SavaNet, ki danes vključuje podatke družb Zavarovalnice Sava, Save pokojninske in Save Infond, je bil večkrat izpopolnjen na podlagi želja in idej strank. Pri uveljavljanju naprednejših tehnologij smo še naprej razvijali in uvajali strojno učenje v različne delovne procese, da bi skrajšali čas za izvedbo in izboljšali izkušnjo naših strank.

Širili in nadgrajevali smo ponudbo produktov glede na potrebe in želje naših strank. Pri premoženjskih zavarovanjih so bili to produkti s poudarjeno trajnostjo, pa tudi tisti, ki so usmerjeni k posameznim segmentom zavarovancev, in tisti, ki krepijo spletno prodajo in prodajo po bančnih kanalih. V okviru širitve ponudbe življenjskih zavarovanj je bila skupina v letu 2022 osredotočena v nadaljnji razvoj in nadgradnjo zavarovanj zaščite, prav tako pa v razvoj naložbenih življenjskih zavarovanj, s katerimi je vstopila še na srbski trg. Na tujih trgih smo uspešno širili bančno zavarovalništvo, in sicer z vzpostavitvijo novega sodelovanja in krepitvijo sodelovanja z bančnimi partnerji.

Vidik trajnosti postaja del našega vsakdanjega poslovanja oziroma procesov odločanja. Konec leta smo zato v skupni sprejeli politiko trajnostnega razvoja, ki ureja sistem upravljanja trajnostnih vprašanj in opozarja na načela odgovornega poslovanja po posameznih področjih. Poleg razvoja produktov s trajnostno komponento krepimo ta vidik poslovanja tudi na drugih področjih. Izdelali smo smernice za odgovorno prevzemanje okoljskih, družbenih in upravljavskih tveganj na področju premoženjskih zavarovanj in med letom so bile vpeljane v posamezne družbe v skupini. Trajnostno naravnane naložbe smo v letu 2022 povečali na več kot 218 milijonov evrov oziroma na 14,9 odstotka celotnega naložbenega portfelja. Trajnostno naložbeno politiko smo dopolnili z vključitvijo vidika upravljanja trajnostnih tveganj v procese naložbenja in z doslednejšo vključitvijo načel globalnega dogovora Združenih narodov v naložbeni proces. Zelo pozorno smo spremljali živahno zakonodajno dogajanje v luči prizadevanj Evropske unije za uresničitev cilja postati ogljično nevtralna regija do leta 2050 in izvajali potrebne aktivnosti za pravočasno usklajenost z njenimi zahtevami.

V Zavarovalni skupini Sava se zavedamo tudi pomena odgovornosti do zaposlenih in širše skupnosti. Zadali smo si strateški cilj, da deležniki prepoznavajo skupino kot družbeno odgovorno in privlačno delodajalko v regiji. Članice Zavarovalne skupine Sava se tako tesno povezujemo z okoljem, v katerem poslujemo. Lokalnim skupnostim pomagamo s sponzorstvi, donacijami ali podporo preventivnim projektom, zaposleni pa se srčno vključujejo v korporativno prostovoljstvo znotraj naše pobude Srce za svet. V letu 2022 smo tako v okviru te pobude izvedli številne akcije v celotni skupini, ki nas spodbujajo k odgovornemu ravnanju z naravnim in družbenim okoljem.

Z letom 2022 je Zavarovalna skupina Sava na vseh področjih uspešno zaključila preteklo strateško obdobje. Ob tej priložnosti bi se želel zahvaliti zaposlenim, delničarjem, strankam in drugim deležnikom za podporo in zaupanje. Z novo strategijo za obdobje 2023–2027, ki jo je skupina sprejela konec leta 2022, nadaljujemo uresničevanje svojega poslanstva in vizije. S predanostjo in nenehnim napredkom zagotavljamo varnost in kakovost življenja. Ustvarjamo k strankam usmerjeno, prilagodljivo in trajnostno naravnano zavarovalniško skupino. Za dosego dosedanjih ciljev gre velika zahvala našim sodelavkam in sodelavcem. Verjamemo, da so v družbi dobrih ljudi uresničljivi tudi ambiciozni cilji, ki smo si jih zadali za novo strateško obdobje.

 
Marko Jazbec

Marko Jazbec
predsednik uprave Save Re, d.d.

 

 

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}