Trgovanje notranjih lastnikov

Število delnic POSR v lasti članov uprave in nadzornega sveta na dan 30. 6. 2019

 Število delnicDelež v osnovnem kapitalu (%)
Marko Jazbec, predsednik uprave 4.300 0,0250%
Srečko Čebron, član uprave 2.700 0,0157%
Jošt Dolničar, član uprave 4.363 0,0253%
Polona Pirš Zupančič, članica uprave 2.478 0,0144%
Gorazd A. Kunstek, član nadzornega sveta 2.900 0,0168%

Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD d.d.