Izredni ukrepi zaradi virusa COVID-19   Preberite več  

Objava sklica 36. skupščine delničarjev

17.4.2020

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 36. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v torek, 16. 6. 2020, ob 14. uri v konferenčni dvorani Andromeda v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Revidiranim letnim poročilom Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2019 s poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju, letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Besedilo sklica skupščine je objavljeno tudi na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si).

Sklic 36. skupščine delničarjev Save Re, d.d., je bil v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v petek, 17. 4. 2020.

Dokumenti