Izredni ukrepi zaradi virusa COVID-19   Preberite več  

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2019

7.4.2020

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z zahtevami slovenske in evropske zavarovalne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo:

 Sava Re objavlja Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d, za leto 2019 (v nadaljevanju: poročilo PSFP Save Re), ki ga je s soglasjem nadzornega sveta sprejela uprava Save Re. K poročilu PSFP Save Re je bilo izdano poročilo neodvisnega revizorja o sprejemljivem zagotovilu, ki ga je izdelala revizijska družba KPMG v skladu s Sklepom o dodatnem revizijskem pregledu zavarovalnic in dodatnem revizorjevem poročilu (Uradni list RS, št. 9/2016), ki ga je na podlagi ZZavar-1 izdala Agencija za zavarovalni nadzor.

 Poročilo PSFP Save Re vsebuje podrobne informacije o sistemu upravljanja družbe, njenih ključnih funkcijah, vzpostavljenem sistemu upravljanja tveganj in lastni oceni tveganj in solventnosti. V njem je tudi podrobno opisan profil tveganj družbe. Poročilo vsebuje informacije o vrednotenju sredstev in obveznosti za izkazovanje solventnosti družbe, ki se v skladu z zakonodajo Solventnost II vrednotijo po pošteni vrednosti. V poročilu je predstavljeno upravljanje kapitala ter višina primernih lastnih virov sredstev, zahtevanega solventnostnega kapitala in solventnostnega količnika. Družba za izračun kapitalske ustreznosti uporablja standardno formulo Solventnost II. Na dan 31. 12. 2019 je kapitalsko ustrezna in izkazuje visok solventnostni količnik.

Ker se informacije v poročilu nanašajo le na Savo Re, poročilo ne izkazuje solventnosti in finančnega položaja Zavarovalne skupine Sava. Informacije o Zavarovalni skupini Sava bodo vsebovane v poročilu o solventnosti in finančnem položaju skupine, ki bo v skladu s predpisanim rokom in finančnim koledarjem Save Re, objavljeno 19. 5. 2020.

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2019 je pripeto.

Dokumenti